dimarts, 17 de desembre de 2013

NOVA LLEI SOBRE DISCAPACITAT

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad 
y de su inclusión social.

El passat 29 de novembre el Consell de Ministres va aprovar Llei General de Discapacitat, aquest text,agrupa la reglamentació bàsica sobre la matèria que es trobava dispersa en tres lleis:la llei 13/1982, d'integració social dels minusvàlids (LISMI), la Llei 51/2003, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, i la Llei 49/2007 d'infraccions i sancions en matèria d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. També adapta aspectes recollits per la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat aprovada per l'ONU en 2006.


El text, elaborat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, respon a la tasca tècnica d'agrupar la normativa ja existent, per la qual cosa amb prou feines aporta novetats. És el que succeeix, per exemple, en el cas del règim d'infraccions i sancions. La quantia de les multes és la mateixa que ja fixava l'anterior llei.

Per què aquesta Llei General?

Després de la ratificació per part d'Espanya de la Convenció Internacional Sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides el 3 de desembre de 2007 i la seva entrada en vigor el 3 de maig de 2008, es fa necessari actualitzar la legislació vigent a Espanya en matèria de discapacitat.

En aquest sentit, es dóna un primer pas amb l'aprovació de la Llei 26/2011 d'1 d'agost, d'adaptació normativa a la Convenció, en la redacció de la qual queda el mandat de refondre les tres lleis citades en un nou text que tingui com a referent la Convenció de l'ONU.

Quin contingut recull aquesta Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social?

No es tracta d'una nova llei, i que no reconeix nous drets, sinó que ordena, organitza i actualitza la normativa existent al nostre país cap a les persones amb discapacitat i la seva garantia de drets.

El pasado 29 de noviembre el Consejo de Ministros  aprobó Ley General de Discapacidad, este texto,agrupa la reglamentación básica sobre la materia que se encontraba dispersa en tres leyes:la ley 13/1982, de integración social de los minusválidos (LISMI), la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y la Ley 49/2007 de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. También adapta aspectos recogidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la ONU en 2006.
El texto, elaborado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, responde a la tarea técnica de agrupar la normativa ya existente, por lo que apenas aporta novedades. Es lo que sucede, por ejemplo, en el caso del régimen de infracciones y sanciones. La cuantía de las multas es la misma que ya fijaba la anterior ley.
¿Por qué esta Ley General?

Tras la ratificación por parte de España de la Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 2007 y su entrada en vigor el 3 de mayo de 2008, se hace necesario actualizar la legislación vigente en España en materia de discapacidad.

En este sentido, se da un primer paso con la aprobación de la Ley 26/2011 de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención, en cuya redacción queda el mandato de refundir las tres leyes citadas en un nuevo texto que tenga como referente la Convención de la ONU.

¿Qué contenido recoge esta Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social?

No se trata de una nueva ley, y que no reconoce nuevos derechos, sino que ordena, organiza y actualiza la normativa existente en nuestro país hacia las personas con discapacidad y su garantía de derechos.

PODEU VEURE-LA ACÍ/PODÉIS VERLA AQUÍ:


diumenge, 15 de desembre de 2013

passaparaula nadalenc

Comencem aquesta última setmana d'escola abans de les vacances de Nadal, cinc dies on es respira un ambient de festa, d'alegria... amb moltes activitats especials (festival, visita a l'ajuntament, nadales, visita dels reis mags...) i poc de temps i encara menys ganes de seure a treballar, sense parlar de la poca concentració per fer-ho...

Per a eixes estones en les que cal treballar, però els nostres alumnes no poden, busquem activitats divertides per treballar continguts curriculars. Hui compartim una d'aquestes: el passaparaula nadalenc


Empezamos esta última semana de colegio antes de las vacaciones de Navidad, cinco días donde se respira un ambiente de fiesta, de alegría... con muchas actividades especiales (festival, visita al ayuntamiento, villancicos, visita de los reyes magos...) y poco de tiempo y todavía menos ganas de sentarse a trabajar, sin hablar de la poca concentración para hacerlo...

Para esos ratos en los que hay que trabajar, pero nuestros alumnos no pueden, buscamos actividades divertidas para trabajar contenidos curriculares. Hoy compartimos una de estas: el pasapalabra navideño. 


Podeu veure ací CAPTURES DE PANTALLA de l'activitat:
Podéis ver aquí CAPTURAS DE PANTALLA de la actividad:I des de l'enllaç d'ací baix DESCARREGAR-LO:
Y des de el enlace de bajo DESCARGARLO:
 
(necessitem tindre instal·lat el programa smart notebook en l'ordinador per poder-lo utilitzar/ necesitamos tener instalado el programa smart notebook en el ordenador para poderlo utilizar)
descanseu, carregueu piles i... ens veiem per ací en Gener!

descansad, cargad pilas y... nos vemos por aquí en Enero!

divendres, 13 de desembre de 2013

correspondència interescolar

Fa uns mesos Vicent Llopis (que molts coneixereu pel blog que va realitzar, junt amb els seus alumnes, del projecte del PQPI de Reprografia al CPEE Vall Blanca d'Ontinyent) ens va enviar un sobre verd amb una proposta per participar en un nou projecte: la correspondència interescolar.

Podeu llegir més informació al blog que ha creat per al projecte (la base teòrica, qui participa, quines eines utilitzarem...) però a grans trets és un projecte col·laboratiu en el que alumnes amb necessitats educatives especials de diferents centres d’educació especial valencians podran conéixer-se, comunicar-se i connectar-se entre ells a través de les TIC.

Aquest projecte és, a més a més, una "excusa" perfecta per tindre més contacte amb altres docents d'altres centres, i poder compartir més i aprendre junts... segur que ho aconseguim! Seguirem contant-vos... de moment, podeu veure les entrades dels nostres companys al blog explicant com han escrit la carta, segur que vos agraden!

Hace unos meses Vicent Llopis (que muchos conoceréis por el blog que realizó, junto con sus alumnos, del proyecto del PCPI de Reprografía en el CPEE Vall Blanca de Ontinyent) nos envió un sobre verde con una propuesta para participar en un nuevo proyecto: la correspondencia interescolar.

Podéis leer más información en el blog que ha creado para el proyecto
(la base teórica, quién participa, qué herramientas utilizaremos...) pero a grandes rasgos es un proyecto colaborativo en el que alumnos con necesidades educativas especiales de diferentes centros de educación especial valencianos podrán conocerse, comunicarse y conectarse entre ellos a través de las TIC.

Este proyecto es, además, una "excusa" perfecta para tener más contacto con otros docentes otros centros, y poder compartir más y aprender juntos... seguro que lo conseguimos! Seguiremos contándoos... de momento, podéis ver las entradas de nuestros compañeros en el blog explicando cómo han hecho la carta, seguro que os gustan!

dilluns, 9 de desembre de 2013

FITXES ADAPTADES AMB PICTOGRAMES

A continuació vos deixem una sèrie de fitxes per treballar aspectes de motricitat fina adaptades amb pictogrames, amb la finalitat de què l'alumnat treballe amb imatges d'ús quotidià i amb les quals estan familiaritzats. 
Aquestes són senzilles, per treballar amb alumnat que s'inicia en aquest tipus de tasques i introdueix algunes habilitats com pintar, retallar, apegar gomets, traç...etc. 

A continuación os dejamos una serie de fichas para trabajar aspectos de motricidad fina adaptadas con pictogramas, con el fin de que el alumnado trabaje con imágenes de uso cotidiano y con las cuales están familiaritzados. 
Estas son sencillas, para trabajar con alumnado que se inicia en este tipo de tareas e introduce algunas habilidades como pintar, recortar, apegar gomets, trazo...etc. 


DESCARGAR/ DESCARREGAR:


dimecres, 4 de desembre de 2013

conoces aprendices visuales?


                                   

“Cuentos para Aprendices Visuales” es un proyecto sin ánimo de lucro que consiste en la creación, producción, distribución y difusión de cuentos infantiles para niños con necesidades especiales de aprendizaje.

Los cuentos están adaptados con pictogramas y están desarrollados especialmente para niños con autismo, para aprendices visuales, sirviendo igualmente a otras dificultades de aprendizaje y a pre-lectores. Colaborando con expertos en el sector, psicólogos, pedagogos y médicos especializados, los cuentos están pensados directamente para este colectivo de niños cuya atención en edad temprana determinará en gran medida su desarrollo posterior.

Debido al enorme déficit existente en el mercado, el proyecto plantea la difusión de los cuentos en publicaciones digitales (PDF, eBook, aplicación para iPad) a nivel nacional e internacional, bajo licencia CreativeCommons, lo que permite la copia y distribución libre de los mismos.

Con el apoyo de la Fundación Orange, en la colección "Aprende", José, el protagonista, nos guiará a través del proceso de aprendizaje de autocuidados, rutinas y emociones.

Para comenzar, se van a diseñar 15 títulos en la colección aprende, que se dividirán en tres líneas de trabajo. En Aprende Autocuidados, se desarrollarán los temas de aseo personal. Aprende Rutinas estará enfocado a explicar situaciones cotidianas que otros niños comprenden con mayor facilidad, mientras que en Aprende Emociones,habrá un título por cada emoción a trabajar.


“Cuentos para aprendices visuales” és un projecte sense ànim de lucre que consisteix en la creació, producció, distribució i difusió de contes infantils per a nens amb necessitats especials d'aprenentatge.

Els contes estan adaptats a pictogrames i estan desenvolupats especialment per a nens amb autisme, per a aprenents visuals, servint igualment a altres dificultats d'aprenentatge i a pre-lectors. Col·laborant amb experts en el sector, psicòlegs, pedagogs i metges especialitzats, els contes estan pensats directament per a aquest col·lectiu de nens l'atenció dels quals en edat primerenca determinarà en gran manera el seu desenvolupament posterior.

A causa de l'enorme dèficit existent al mercat, el projecte planteja la difusió dels contes en publicacions digitals (PDF, eBook, aplicació per iPad) a nivell nacional i internacional, sota llicència *CreativeCommons, la qual cosa permet la còpia i distribució lliure dels mateixos.

Amb el suport de la Fundació Orange, en la col·lecció "Aprende", José, el protagonista, ens guiarà a través del procés d'aprenentatge de autocura, rutines i emocions.

Per començar, es van a dissenyar 15 títols en la colecció "aprende", que es dividiran en tres línies de treball. En Aprèn Autocura, es desenvoluparan els temes de condícia personal. Aprèn Rutines estarà enfocat a explicar situacions quotidianes que altres nens comprenen amb major facilitat, mentre que en Aprèn Emocions,hi haurà un títol per cada emoció a treballar.

Y están disponibles otros en la colección "disfruta", orientada a cuentos de entretenimiento donde encontramos los siguientes títulos:

“El pajarito rosa”, una historia de amistad.
“Las pelusas se mudan de casa”, para aprender que una mudanza puede ser divertida.
“El caracol y su casita”, donde buscar una casita se convierte en aventura.
“El Oledor”, un aventurero que descubre la pimienta.
“La rana pirata”, con canciones y actividades.
“El dragón de las 7 cabezas”, donde el ingenio se desarrolla.

Todos estos títulos son originales y su redacción e ilustración está enfocada a la mejor comprensión por parte de los niños. Algunas características que definen nuestra colección son: la inclusión de episodios cíclicos que facilitan la comprensión de la historia en conjunto; una traducción conceptual a pictogramas, para la comprensión de las ideas y no la traducción literal de palabras; un diseño innovador en sus propiedades físicas, presentando un gramaje alto de papel, para facilitar su uso en niños que aún no tienen suficientemente desarrollada la psicomotricidad fina.
Su primer objetivo es la distribución de 6000 ejemplares de la colección “Disfruta” de forma gratuita en las Asociaciones que trabajan el Autismo en España y otras asociaciones relacionadas con las dificultades de aprendizaje antes mencionadas, así como su publicación digital libre y gratuita en varios idiomas en la web, permitiendo el acceso a los mismos a cualquier usuario que lo necesite.I estan disponibles uns altres en la col·lecció gaudeix, orientada a contes d'entreteniment on trobem els següents títols:“El pajarito rosa”, una historia de amistad.
“Las pelusas se mudan de casa”, para aprender que una mudanza puede ser divertida.
“El caracol y su casita”, donde buscar una casita se convierte en aventura.
“El Oledor”, un aventurero que descubre la pimienta.
“La rana pirata”, con canciones y actividades.
“El dragón de las 7 cabezas”, donde el ingenio se desarrolla.


Tots aquests títols són originals i la seva redacció i il·lustració està enfocada a la millor comprensió per part dels nens. Algunes característiques que defineixen la nostra col·lecció són: la inclusió d'episodis cíclics que faciliten la comprensió de la història en conjunt; una traducció conceptual a pictogrames, per a la comprensió de les idees i no la traducció literal de paraules; un disseny innovador en les seves propietats físiques, presentant un gramatge alt de paper, per facilitar el seu ús en nens que encara no tenen suficientment desenvolupada la psicomotricitat fina.
El seu primer objectiu és la distribució de 6000 exemplars de la col·lecció “Disfruta” de forma gratuïta en les Associacions que treballen l'Autisme a Espanya i altres associacions relacionades amb les dificultats d'aprenentatge abans esmentades, així com la seva publicació digital lliure i gratuïta en diversos idiomes en la web, permetent l'accés als mateixos a qualsevol usuari que ho necessiti.

Consulta su web y blog... altamente recomendable:
Consulta la seua web i bloc, altament recomanable:


Y también te los puedes descargar aquí/i també te'ls pots descarregar ací:


Programa de formación sobre uso de tecnología para personas con autismo.

La Fundación Orange y la Confederación Autismo España están desarrollando un ciclo de formaciones gratuitas para acercar a profesionales y familiares de personas con autismo el uso de nuevas herramientas y aplicaciones tecnológicas de difusión gratuita que la Fundación Orange lleva impulsando desde hace varios años con universidades y entidades expertas en autismo.
Las jornadas de formación, con el lema “Nuevas tecnologías y aplicaciones para personas con TEA", se realizarán en entidades asociadas a Autismo España, comenzaron el pasado día 13 en La Coruña, y continúan esta semana en León y Lugo, y posteriormente en Barcelona, Málaga, Huelva o Murcia, entre otras ciudades. 
Proximamente en Murcia, el 12 de diciembre, con Astrade.

La Fundació Orange i la Confederació Autisme Espanya estan desenvolupant un cicle de formacions gratuïtes per apropar a professionals i familiars de persones amb autisme l'ús de noves eines i aplicacions tecnològiques de difusió gratuïta que la Fundació Orange porta impulsant des de fa diversos anys amb universitats i entitats expertes en autisme.

Les jornades de formació, amb el lema “Noves tecnologies i aplicacions per a persones amb TEA", es realitzaran en entitats associades a Autisme Espanya, van començar el passat dia 13 a La Corunya, i continuen aquesta setmana en León i Lugo, i posteriorment a Barcelona, Màlaga, Huelva o Murcia, entre altres ciutats. 

Proximament a Múrcia, el 12 de desembre, amb Astrade.

diumenge, 1 de desembre de 2013

eines per intervindre amb motòrics: TICO

Fa dos anys (que han passat rapidíssims, per cert) l'associació Ciberespiral em va convidar a participar en la “I Jornada tècnica sobre suport TAC a la diversitat funcional”, realitzant un taller sobre el programa Tico (en aquesta entrada podeu veure el programa). Era la meua primera vegada com a ponent, i estava molt nerviosa i molt il·lusionada, però gràcies a Eva Carretero tot va anar fenomenal. 

Hace dos años (que han pasado rapidísimos, por cierto) la asociación Ciberespiral me invitó a participar en la “I Jornada técnica sobre apoyo TAC a la diversidad funcional”, realizando un taller sobre el programa Tico (en esta entrada podéis ver el programa). Era mi primera vez como ponente, y estaba muy nerviosa y muy ilusionada, pero gracias a Eva Carretero todo fue fenomenal. En aquell moment, amb només 15 entrades publicades al blog, i sense encara una idea clara de en què anava a convertir-se adictes a l'autonomia, no vaig penjar la presentació que vaig utilitzar... 
El Tico segueix sent el meu programa preferit per elaborar taulers de comunicació dinàmics, i el faig servir molt, però al blog no li he dedicat gaire espai (només ací i ací) i, pensant en això, me n'he recordat d'aquella presentació.

Ací la teniu, retocada i ampliada, espere que anime a les persones que treballem amb usuaris de SAC a elaborar taulers amb el Tico, que és una forma gratuïta i senzilla de fer-ho.


En aquel momento, con tan sólo 15 entradas publicadas al blog, y sin todavía una idea clara de en que iba a convertirse adictes a l'autonomia, no colgué la presentación que utilicé...
El Tico sigue siendo mi programa preferido para elaborar tableros de comunicación dinámicos, y lo utilizo mucho, pero en el blog no le he dedicado mucho espacio (sólo aquí y aquí) y, pensando en eso, me he acordado de aquella presentación.

Aquí la tenéis, retocada y ampliada, espero que anime a las personas que trabajamos con usuarios de SAC a elaborar tableros con el Tico, que es una forma gratuita y sencilla de hacerlo.  
dilluns, 25 de novembre de 2013

més apps...


1. Sígueme es una aplicación gratuita diseñada para potenciar la atención visual y entrenar la adquisición del significado en personas con autismo. El proyecto funciona sobre diferentes dispositivos táctiles y no táctiles: ordenadores de sobremesa, pizarras digitales, netbooks, portátiles (Windows y Linux) y tabletas (iPad y Android).
Se presentan seis fases que van desde la estimulación basal a la adquisición de significado a partir de vídeos, fotografías, dibujos y pictogramas, incluyendo las últimas fases actividades de categorización y asociación mediante juegos.

I visulizarlo aquí:

Podéis descargarlo en esta página web:
2. iSECUENCIAS es una nueva aplicación educativa para niños desarrollada para el iPad y Android por la Fundación. Se trata de una aplicación de aprendizaje para niños basada en 100 secuencias representadas por seis personajes con los que se trabajan cuatro áreas generales:

  • Hábitos de autonomía, como lavarse manos y dientes, vestirse o ir a dormir.
  • Eventos o actividades lúdicas como ir a la playa, al cine o hacer deporte.
  • Situaciones cotidianas como caerse, subir al autobús, ir al médico, comprar el pan o mojarse con la lluvia.
  • Emociones como alegría, tristeza, sorpresa o miedo que aparecen como consecuencia de lo ocurrido.

3. ABAPLANET es la segunda aplicación diseñada por la Fundación Planeta Imaginario. Es la aplicación de aprendizaje basada en ABA (Applied Behavior Analysis), integrando todo lo necesario para que niños con necesidades especiales, como niños con Trastorno del Espectro Autista, realicen sesiones de aprendizaje con una menor supervisión del adulto.
Esta aplicación ofrece: actividades de designación receptiva y emparejamiento, base de 350 unidades de vocabulario básico, sistema de refuerzo tras las respuestas correctas, sistema automatizado que permite incrementar el nivel de dificultad en función de las habilidades del niño, registro de las respuestas del niño y personalización de la aplicación para cada niño.


4. REDFISHSOUP, hace un tiempo ya hablamos de esta página web. Ahora también nos ofrece aplicaciones para android y ipad. Propone actividades para todas las edades, de fácil acceso y no están agrupadas por nivel o la edad apropiada, de forma que es libre de navegar de una actividad a otra sin tener que preocuparse por la dificultad

http://www.redfishsoup.com/android/

dijous, 14 de novembre de 2013

APP elabora la teua pizza

APP "elabora la teua pizza" + full envelcrat de comandes = tenim pizzeria!

 APP "elabora tu pizza" + hoja envelcrada de pedidos = tenemos pizzería!Ací us deixem l'aplicació que hem utilitzat nosaltres, però podeu usar altres similars (clic sobre la imatge per anar a la pàgina de descàrrega):

 Aquí os dejamos la aplicación que hemos utilizado nosotras, pero podéis usar otras similares (clic sobre la imagen para ir a la página de descarga):

pizza maker kids
Us podeu descarregar ací la plantilla que hem fet per jugar amb l'aplicació i donar-li una vessant més comunicativa i simbòlica:  

Os podéis descargar aquí la plantilla que hemos hecho para jugar con la aplicación y darle una vertiente más comunicativa y simbólica:
dissabte, 9 de novembre de 2013

APPS per treballar destresa motriu

Vos hem de fer una confessió: l'equip d'adictes a l'autonomia, a pesar del que puga semblar, no és massa tecnològic. Per això, el tema de les tablets ens va pillar per sorpresa, i hem hagut de buscar i provar i barallar-nos amb l'aparell per tal d'aconseguir, en primer lloc, entendre'l, i en segon lloc descarregar apps interessants per als nostres alumnes...

Hem pensat que potser més gent estiga com nosaltres, així que anirem compartint apps gratuïtes amb nuclis comuns, en aquest cas, millorar la motricitat fina i la coordinació óculo-manual (i també per tindre un oci autònom i normalitzat!). 

Os tenemos que hacer una confesión: el equipo de adictes a la autonomía, a pesar de lo que pueda parecer, no es demasiado tecnológico. Por eso, el tema de las tablets nos pilló por sorpresa, y hemos tenido que buscar y probar y pelearnos con el aparato para conseguir, en primer lugar, entenderlo, y en segundo lugar descargar apps interesantes para nuestros alumnos...

Hemos pensado que quizás más gente esté como nosotras, así que iremos compartiendo apps gratuitas con núcleos comunes, en este caso, mejorar la motricidad fina y la coordinación óculo-manual (y también para tener un ocio autónomo y normalizado!). 


APPS PER TREBALLAR MOTRICITAT FINA I COORDINACIÓ ÓCULO-MANUAL (punxant sobre el nom podeu accedir a la pàgina de descàrrega):

APPS PARA TRABAJAR MOTRICIDAD FINA Y COORDINACIÓN ÓCULO-MANUAL (pinchando sobre el nombre podéis acceder en la página de descarga):

 


1. KIDSBALLOON BALLOONPARTY
 El primer simplement és explotar globus que van apareixent a la pantalla, prement sobre ells; al segon si polses en els del mateix color de forma seguida es multiplica el seu valor.

 El primero simplemente es explotar globos que van apareciendo en la pantalla, pulsando sobre ellos; en el segundo si pulsas en los del mismo color de forma seguida se multiplica su valor.


2. HANG THE BALL
En aquesta app cal donar-li a una pilota per tal que no toque "terra", el clàssic joc de carrer de la nostra infantesa... El fons no és net, així que implica també la discriminació figura-fons.

En esta app hay que darle a una pelota para que no toque "tierra", el clásico juego de calle de nuestra niñez... El fondo no es limpio, así que implica también la discriminación figura-fondo.

 

3.TOUCH! 4KIDS
Joc molt senzill, amb fons estampats, en el qual van apareixent figures d'animals que hi ha que prèmer per tal que desapareguen. 

Juego muy sencillo, con fondos estampados, en el cual van apareciendo figuras de animales que hay que pulsar para que desaparezcan. 

 

4. STOP THE CLOCK
Aquest joc és més complicat, ja que hi ha 9 rellotges a la pantalla, i hi ha que prèmer sobre el que comença a sonar (canvia el color a roig), però has de ser ràpid i visualment requereix bastant destresa.

Este juego es más complicado, puesto que hay 9 relojes a la pantalla, y hay que pulsar sobre el que empieza a sonar (cambia el color a rojo), pero tienes que ser rápido y visualmente requiere bastante destreza. 

5. LABERINTO 123
Podrien entrar dins de les poc agradables tasques de grafomotricitat, però visualment és atractiva, ja que té diferents fons que fan l'activitat més contextualitzada. La persona que juga no es pot equivocar perquè no permet eixir-se'n de la línia. Hi ha 10 activitats gratuïtes.

Podrían entrar dentro de las poco agradables tareas de grafomotricidad, pero visualmente es atractiva, puesto que tiene diferentes fondos que hacen la actividad más contextualizada. La persona que juega no se puede equivocar porque no permite salirse de la línea. Hay 10 actividades gratuitas.
 
6. LA CAÍDA DEL OSO
L'objectiu d'aquest joc és posar el màxim nombre de peluixos a una caixa; ens requereix triar dos moviments: moure el peluix de dreta a esquerra per triar des d'on anem a llençar-lo a la caixa, i després prèmer sobre la caixa per a que caiga dins.

El objetivo de este juego es poner el máximo número de peluches en una caja; nos requiere elegir dos movimientos: mover el peluche de derecha a izquierda para elegir desde donde vamos a tirarlo a la caja, y después pulsar sobre la caja para que caiga dentro.
 
7. DEDOS BAILANDO
Aquesta és una aplicació per a dos jugadors: un d'ell ha de prèmer sobre objectes comestibles i l'altre sobre no comestibles; els objectes van fent-se més menuts. El fons és negre, per tant, amb bon contrast que facilita la discriminació figura-fons.

Esta es una aplicación para dos jugadores: uno de él tiene que pulsar sobre objetos comestibles y el otro sobre no comestibles; los objetos van haciéndose más pequeños. El fondo es negro, por lo tanto, con buen contraste que facilita la discriminación figura-fondo. 
8. TAP THE FROG  i  TAP THE FROG DOODLE
Aquestos dos jocs es componen de diferents jocs molt curtets, tots amb els batracis com a protagonistes, amb objectius clars: fer desaparèixer les granotes de la pantalla, fer volar la granota, posar-les a totes del mateix color, tocar la granota quan canvie de color, tocar cada granota tres vegades... fons llisos, que faciliten la realització dels mini-jocs.

Estos dos juegos se componen de diferentes juegos muy cortitos, todos con los batracios como protagonistas, con objetivos claros: hacer desaparecer las ranas de la pantalla, hacer volar la rana, ponerlas a todas del mismo color, tocar la rana cuando cambie de color, tocar cada rana tres veces... fondos lisos, que facilitan la realización de los mini-juegos.


Seguirem compartint amb vosaltres altres apps que utilitzem; i si voleu compartir amb nosaltres les que vosaltres coneixeu vos ho agraïrem!!

Seguiremos compartiendo con vosotros otras apps que utilizamos; y si queréis compartir con nosotros las que vosotros conocéis os lo agradeceremos!!

divendres, 1 de novembre de 2013

[motòricos] toma de decisiones sobre el acceso al ordenador


Quan treballem amb alumnat amb discapacitat motrius greus, pot passar que el mestre o la mestra s'agovia, i un munt de preguntes ens desborden: Com adapte aquesta activitat per als alumnes? No agafa el llapis... com ha d'escriure? Com s'implementa un sistema augmentatiu de comunicació? Quines ajudes tècniques existeixen? Hi ha un catàleg en algun lloc? Com sé quina és la més adequada per a Marta si no les he pogut provar? I per a Albert? Com va Paco a polsar si el seu moviment voluntari és mínim? ...

En aquest món immens que és internet, que hi ha moltíssimes coses, però de forma desorganitzada i amb molta brossa pel mig, resulta difícil trobar material teòric que ens ajude a guiar la nostra intervenció educativa o les eines de treball que necessita el nostre alumne. A aquesta secció anirem donant a conèixer les diferents eines, sempre de baix cost, que hem provat i ens han resultat útils a nosaltres.


                                                      *********************************** 


L'accés a l'ordinador és un dels aspectes a tindre en compte en el treball amb alumnes amb discapacitats motrius greus, ja que, com vam veure a a aquest esquema, els va a permetre: treball, oci i comunicació autònoms. 


Per tant, quan tenim un alumne, diversos, o l'alumnat sencer de l'aula, amb discapacitat motriu, un dels aspectes que ens haurem de plantejar amb aquest alumne és com va a accedir a l'ordinador? Va a necessitar ajudes tècniques? Quina o quines? 

Aquesta decisió no l'hem de prendre sols, i a més molt probablement no tinguem la formació per fer-ho. Hi ha que comptar en l'equip de professionals que envolta l'alumne, amb la família, i amb ell mateix; una presa de decisions mai està completa si no contem amb l'opinió de la persona afectada: ell o ella és qui millor coneix el seu cos i qui va a utilitzar l'ajuda tècnica que li proposem. Cal no només tindre-la en compte, si no respectar la seua decisió. 

En nombroses ocasions aquest equip no té coneixements tan específics i ha de comptar amb el CEAPAT (Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas), del qual ja hem parlat altres vegades ací; és un centre públic, gratuït (bé, el paguem amb els nostres impostos), i un dels seus objectius és "Apoyo, asesoramiento y asistencia técnica a instituciones y otros recursos del sector". Perfecte! Només cal mirar quin és el nostre CEAPAT de referència (hi ha 5 delegacions al llarg de l'Estat Espanyol), posar-nos en contacte amb ells i ens assessoraran. A més a més, a la seua pàgina web tenen un catàleg de productes de suport, i  al d'Albacete hi ha el catàleg de productes de suport de baix cost, molt recomanable.


Durant aquest procés ens pot resultar útil aquest document on s'arrepleguen la major part de les formes d'accés a l'ordinador que hi ha actualment, i que ens pot guiar, mitjançant una sèrie de preguntes, per aquest procés de presa de decisions.
 
(((IMPORTANT: cal descarregar-lo i visualitzar-lo "com a presentació" per tal que siga interactiu i funcione correctament))))
Cuando trabajamos con alumnado con discapacidades motrices, puede pasar que el maestro o la maestra nos agobiemos, y un montón de preguntas nos desbordan: ¿Cómo adapto esta actividad para los alumnos? No coge el lápiz... cómo tiene que escribir? ¿Cómo se implementa un sistema aumentativo de comunicación? ¿Qué ayudas técnicas existen? ¿Hay un catálogo en algún lugar? ¿Cómo sé cuál es la más adecuada para Marta si no las he podido probar? ¿Y para Albert? ¿Cómo va Paco a pulsar si su movimiento voluntario es mínimo? ...

En este mundo inmenso que es internet, que hay muchísimas cosas, pero de forma desorganizada y con mucha basura por enmedio, resulta difícil encontrar material teórico que nos ayude a guiar nuestra intervención educativa o las herramientas de trabajo que necesita nuestro alumno. En esta sección iremos dando a conocer las diferentes herramientas, siempre de bajo coste, que hemos probado y nos han resultado útiles a nosotros.                                            *********************************** 


El acceso al ordenador es uno de los aspectos a tener en cuenta en el trabajo con alumnos con discapacidades motrices graves, puesto que, como vimos en este esquema, les va a permitir: trabajo, ocio y comunicación autónomos. Por lo tanto, cuando tenemos un alumno, varios, o el alumnado entero del aula, con discapacidad motriz, uno de los aspectos que nos tendremos que plantear con este alumno es como va a acceder al ordenador? Va a necesitar ayudas técnicas? ¿Cuál o cuáles?

Esta decisión no la tenemos que tomar solos, y además muy probablemente no tengamos la formación para hacerlo. Hay que contar con el equipo de profesionales que rodea al alumno, con la familia, y con él mismo; una toma de decisiones nunca está completa si no contamos con la opinión de la persona afectada: él o ella es quien mejor conoce su cuerpo y quien va a utilizar la ayuda técnica que le proponemos. Hace falta no sólo tenerla en cuenta, si no respetar su decisión.

En numerosas ocasiones este equipo no tiene conocimientos tan específicos y tiene que contar con el CEAPAT (Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas), del que ya hemos hablado otras veces aquí; es un centro público, gratuito (bueno, lo pagamos con nuestros impuestos), y uno de sus objetivos es "Apoyo, asesoramiento y asistencia técnica a instituciones y otros recursos del sector". Perfecto! Sólo hay que mirar cuál es nuestro CEAPAT de referencia (hay 5 delegaciones a lo largo del Estado Español), ponernos en contacto con ellos y nos asesorarán. Además, en su página web tienen un catálogo de productos de apoyo, y en el de Albacete tienen también el catálogo de productos de apoyo de bajo coste, muy recomendable.


Durante este proceso nos puede resultar útil este documento donde se recogen la mayor parte de las formas de acceso al ordenador que hay actualmente, y que nos puede guiar mediante una serie de preguntas por este proceso de toma de decisiones

(((IMPORTANTE: hay que descargarlo y visualizarlo "como presentación" para que sea interactivo y funcione correctamente))))

diumenge, 27 d’octubre de 2013

JORNADAS PERNSADORES VISUALES EN LAS AULAS. TOLEDO OCTUBRE DE 2013

Aquest cap de setmana hem compartit experiències amb companyes i companys a Quintanar de la Orden (Toledo), hem realitzat amb aquestes un taller de materiales de baix cost basats en la metodologia TEACCH i hem compartit converses i riures amb els arasaccians Jose Manuel Marcos i David Romero; amb Sílvia Navarro i Maria Pilar Ruiz, del centre Sentits d'Alacant; amb Javier Sevilla, de la Universitat de València; i amb Jesús Arbúes, amb el seu llapis màgic.

Este fin de semana hemos compartido experiencias con compañeras y compañeras en Quintanar de la Orden (Toledo). Hemos realizado en éstas un taller de materiales de bajo coste basados en la metodología TEACCH, y hemos compartido conversaciones y risas con los arasaccianos Jose Manuel Marcos y David Romero; con Sílvia Navarro y Maria Pilar Ruiz, del centro Sentits de Alicante; con Javier Sevilla, de la Universitat de València; y con Jesús Arbúes, con su lápiz mágico.

Us deixem la presentación que vam fer per que vos la pugueu descarregar:
Os dejamos la presentación que hicimos para que os la descarguéis: I compartim també alguns moments de les jornades:
  Y compartimos también algunos momentos de las jornadas:
exposición de los aspectos teóricos de la metodología TEACCH, por Victoria Martínez  
sala de conferencias

Nuestra exposición de libros relacionados con la atención a los alumnos con TEA
y una muestra de materiales

Diferentes momentos de nuestro taller:
creaciones de las asistentes

Gràcies per la vostra assistència i participació! Per a qualsevol cosa que pugueu necessitar, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres, estarem encantades d'intercanviar experiències, dubtes, comentaris...
Gracias por vuestra asistencia y participación! Para cualquier cosa que podáis necesitar, podéis poneros en contacto con nosotras, estaremos encantadas de intercambiar experiencias, dudas, comentarios...