dimecres, 30 de novembre de 2011

contes de tela

Altres idees per fer regals que potencien la imaginació dels xiquets -i la nostra habilitat cosidora. Si punxeu a cada imatge anireu a la pàgina d'on està extreta, i podeu treure més idees:

Otras ideas para hacer regalos que potencien la imaginación de los niños -y nuestra habilidad para coser. Si pincháis sobre cada imagen iréis a la página de dónde se ha extraído, y podréis ver más ideas:
trencaclosques, vist a: craftychiclyric.blogspot.com
carreteres, vist a: homemadebyjill.blogspot.com


vestir la nina, vist a: Theemptybobbinsewing.com

un senyor Potato, vist a: kleighfordblog.com
un d'Star Wars, vist a juliegillrie.blogspot.com

dimarts, 29 de novembre de 2011

les joguines i la imaginació


Miguel Brieva, www.clismon.net

Hi ha alternatives més ecològiques, més econòmiques, més originals... on la imaginació dels xiquets juga un paper fonamental, tant en l'elaboració de la joguina com en l'ús que li dòna.
Enllace unes quantes pàgines on podeu veure molts exemples (punxeu damunt de les llegendes de cada imatge):

Hay alternativas más ecológicas, más económicas, más originales... en las cuáles la imaginación de los niños juega un papel fundamental, tanto en la elaboración del juguete como en el uso que le da.
Enlazo unas cuántas páginas dónde podéis ver muchos ejemplos (pinchad sobre las leyendas de cada imagen):

idees molt interessants (jocs de taula, moblets per a cases de joguines, materials didàctics...) organitzades per materials
moltíssims exemples, amb categories de joguines per experimentar la ciència.

el blog d'una família que educa a casa, i crea situacions i materials de joc i aprenentatge
jocs de taula i de carrer amb materials reciclats
casetes, coets espacials, robots, telèfons... amb cartró i altres materials de rebuig

dijous, 24 de novembre de 2011

lectura de frases

Tot i que creguem en l'aprenentatge de la lecto-escriptura dins el context natural, i de forma funcional, quan volem que l'alumne agafe agilitat i fluidesa, pot convindre afegir activitats puntuals de treball individual com les següents. 

A pesar de que creemos en el aprendizaje de la lecto-escritura  dentro del contexto natural, y de forma funcional, cuando queremos que el alumno coja agilidad y fluidez, puede convenir añadir actividades puntuales de trabajo individual como las siguientes.

Pintar un dibuix seguint instruccions:
Pintar un dibujo siguiendo instrucciones:

Llegir les frases que acompanyen un dibuix i dir si són vertaderes (sí) o falses (no):
Leer las frases que acompañan a un dibujo y decir si son verdaderas (sí) o falsas (no):

Triar, d'entre dues, la frase que s'adhiu al dibuix:
Elegir, entre dos, la frase adequada al dibujo:

castellà
castellano

català
catalán

Una miqueta més difícil, entre tres frases triar la correcta:
Un poco más difícil, elegir entre tres frases la correcta:

I finalment entre quatre (pot ser correcta més d'una):
Y finalmente entre cuatro (más de una puede ser correcta):

dimarts, 22 de novembre de 2011

buenas prácticas


foto de C. Vazquez
No es lo mismo llevar 30 años en esto [por intervención en autismo] que llevar 1 año repetido 30 veces.
  
 durante su ponencia en el II Congreso Internacional de Autismo

dissabte, 19 de novembre de 2011

Horari d'anticipació

La funció primordial de la comunicació és subministrar informació. En els diferents entorns en els quals interacciona la persona amb diversitat funcional:

- La majoria d'informació es dóna verbalment.

- Amb freqüència s'assumeix que coneixen o recorden una informació específica, amb la qual cosa no se'ls proporcionen dades necessàries per a la comprensió de certes situacions, la planificació del seu dia a dia o el funcionament autònom.

Les ajudes visuals, tals com els horaris, són eines on la funció primordial és subministrar informació de forma lògica, estructurada i seqüencial que els ajudi a manejar esdeveniments del dia i situacions concretes.

Presentar la informació de forma visual en suports com els horaris els ajuda a establir i mantenir l'atenció; subministra informació de tal forma que es pot integrar ràpida i fàcilment; aclareix la informació verbal; proveeix una manera concreta d'ensenyar conceptes  com el temps, seqüència i causa/efecte; proporciona informació per acceptar i comprendre el canvi; serveix com a suport a les transicions entre activitats.

Els horaris oferiran informació com:

- El que està succeint; activitats regulars i diferents a les quals es solen donar.

- Aquelles activitats que no es realitzaran.

- La seqüència d'esdeveniments.

- Els canvis.

- El lloc on es desenvoluparà l'activitat.
La función primordial de la comunicación es suministrar información. En los diferentes entornos en los que interacciona la persona con diversidad funcional:

- La mayoría de información se da verbalmente.

- Con frecuencia se asume que conocen o recuerdan una información específica, con lo cual no se les proporcionan datos necesarios para la comprensión de ciertas situaciones, la planificación de su día a día o el funcionamiento autónomo.

Las ayudas visuales tales como los horarios son herramientas cuya función primordial es suministrar información de forma lógica, estructurada y secuencial que les ayude a manejar eventos del día y situaciones concretas.

Presentar la información de forma visual en soportes tales como los horarios les ayuda a establecer y mantener la atención; suministra información de tal forma que se puede integrar rápida y fácilmente; clarifica la información verbal; provee una manera concreta de enseñar conceptos tales como tiempo, secuencia y causa/efecto; proporciona información para aceptar y comprender el cambio; sirve como apoyo a las transiciones entre actividades.

Los horarios ofrecerán información como:

- lo que está sucediendo; actividades regulares y diferentes a las que suelen suceder.

- aquellas actividades que no se realizarán.

- la secuencia de eventos.

- los cambios.

- el sitio donde se desarrollará la actividad.

dijous, 17 de novembre de 2011

ens n'anem!

Doncs això, no és habitual que coincidim les quatre blogueres (de fet, ha passat en comptadetes ocasions) i estic molt contenta de poder compartir aquestos dies amb vosaltres. Em sembla que el nivell de frikisme assolirà fites històriques, i no ho dic només per les ponències, sino per l'oportunitat que tindrem -i que ben segur aprofitarem al màxim- de compartir dubtes, experiències, nous materials, lectures interessants, anècdotes... Amb vosaltres tres, cada conversa és un aprenentatge. Ja ho teniu tot a la maleta?
Us contem coses a la tornada!


Pues eso, no es habitual que coincidamos las cuatro blogueras (de hecho, ha pasado en contadas ocasiones) y estoy muy contenta de poder compartir estos días con vosotras. Me parece que el nivel de frikismo llegará a cifras históricas, y no lo digo sólo por las ponencias, sino por la oportunidad que tendremos -y que seguro que aprovechamos al máximo- de compartir dudas, experiencias, nuevos materiales, lecturas interesantes, anécdotas... Con vosotras tres, cada conversación es un aprendizaje. ¿Ya lo tenéis todo en la maleta?
¡Os contaremos cosas a la vuelta!

dimecres, 16 de novembre de 2011

més oci i temps lliure... la biblioteca!

Us deixe més activitats relacionades amb el treball funcional en l'escola sobre del coneixement de recursos de l'entorn que poden ser profitosos per al nostre alumnat en els moments d'oci i temps lliure.Os dejo más actividades relacionadas con el trabajo funcional en la escuela sobre el conocimiento de recursos del entorno que puede ser provechoso para nuestro alumnado en momentos de ocio y tiempo libre.

dimarts, 15 de novembre de 2011

unidad didáctica la casa

Fent "neteja tecnològica" a l'ordinador he trobat una unitat didàctica que vaig fer fa molts anys, quan donavem castellà per a dones immigrades i encara no existia ARASAAC. Així que vaig agafar materials de molts llocs, i vaig anar conformant la meua pròpia unitat... És per a persones adultes, però segur que podeu aprofitar algunes parts:


Haciendo "limpieza tecnológica" en el ordenador he encontrado una unidad didáctica que hice hace muchos años, cuando dábamos castellano para mujeres inmigradas y todavía no existía ARASAAC. Así que cogí materiales de muchos sitios y fui conformando mi propia unidad... Es para personas adultas, pero seguro que podéis aprovechar algunas partes.

dilluns, 14 de novembre de 2011

Curs de formació en CedinINTERVENCIÓN ESPECIALIZADA EN TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA
 (CURSO TEORICO-PRACTICO DE 90 HORAS)

A) Parte Teórica
- 3 de Diciembre del 2011 Comprender la mente de la persona con autismo como prerrequisito para la intervención.
Se analizará el perfil cognitivo y conductual de las personas con autismo para saber cómo intervenir con ellas. Nuestro conocimiento sobre el Trastorno del Espectro del Autismo es imprescindible para ajustar las estrategias de intervención
- 17 de Diciembre del 2011 Importancia de una evaluación específica para elaborar un Programa Individual de intervención.
Se comentarán algunos procedimientos de evaluación específicos que ayudan a realizar programaciones individualizadas.
- 14 de Enero del 2012 Estrategias básicas de intervención y Modelos de Intervención.
Se informará sobre algunos procedimientos básicos de intervención: Modificación de Conducta, TEACCH, Modelo DIR.
-28 de Enero del 2011 Importancia de la estructura. Adaptación de materiales.
La importancia de la estructuración física y temporal es imprescindible para que las personas con autismo se adapten al entorno; por tanto, se informará sobre estrategias para desarrollar la independencia , la flexibilidad y el sentido de la actividad de las personas con autismo.
- 11 de Febrero del 2012 Intervención en Comunicación. Sistemas Alernativos y Aumentativos
Se explicarán procedimientos de intervención dirigidos a niños no verbales para favorecer la comunicación.
- 25 de Febrero del 2012 Intervención en Comunicación y Lenguaje de niños verbales
Se analizará el perfil comunicaitvo de los niños verbales, aportando ideas y sugerencias de intervención.
- 3 de Marzo del 2012 El Desarrollo Social. Estrategias de intervención
Se expondrán estrategias para desarrollar la atención conjunta, el juego; así como el desarrollo de habilidades de adaptación y ajuste social.
- 10 de Marzo del 2012 Problemas de Conducta. Que hacer
Las personas con TEA son muy susceptibles de presentar problemas de conducta, siendo este un aspecto nuclear de intervención. Se hará una reflexión sobre las causas de dichos problemas como requisito básico para desarrollar un plan de intervención global


B) Parte Práctica. Se realizarán 3 actividades:

* Visionado de sesiones reales en el centro: 40 horas totales entre Marzo y Mayo
Los asistentes que participen en esta parte del curso podrán asistir 40 horas al centro para visualizar sesiones de intervención reales, tras un horario previamente establecido con cada asistente. El horario establecido podrá ser de mañana, tarde o alterno; pero una vez establecido no podrá ser cambiado. Si el asistente no acude a las sesiones prefijadas, éstas no serán descontadas del coste del curso, ni cambiadas de fecha.

* Tutorías Grupales: 9 horas totales
Se realizarán 3 sesiones de tutorías grupales, de 3 de duración cada una, el último sábado de cada mes entre Marzo-Mayo. Durante estas sesiones se podrán discutir aspectos relacionados con la intervención observada; así como aspectos teóricos relacionados con la temática desarrollada a lo largo del curso.
* Elaboración de materiales: 9 horas totales

Cada asistente tendrá que elaborar tres materiales adaptados a las características del perfil del niño asignado y entregarlo junto con una ficha descriptiva.

INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO

  • Curso dirigido a estudiantes y profesionales interesados en formarse en el ámbito de los Trastornos del Espectro Autista (TEA).
  • Dirigido por: Dolores Garrote. Psicóloga y Directora de CEDIN
  • Duración: Parte Teórica: Diciembre-Marzo de 2011-12, con un total de 32 horas
  • Parte Práctica: Marzo-Junio del 2012, con un total de 58 horas
  • Horario: Parte Teórica: Sábados de 10 a 14 h
  • Parte Práctica: 40 horas a determinar con cada asistente, dentro del horario de intervención del centro.
  • Tutorias Grupales: el último sábado de cada mes, desde Marzo a Mayo, en horario de 10-13 h
  • Elaboración de materiales: actividad no presencial
Lugar: CEDIN, C/ Salvador Pau, 38, bajo dcha.
Precio: Si se realiza sólo la parte teórica: 250 €.
Si se realiza la parte teórica y la parte práctica: 500 €
Para realizar la parte práctica es imprescindible realizar la parte teórica.
Las personas interesadas en asistir al curso deberán preinscribirse antes del 28 de Octubre de 2011.
El curso se realizará si se inscriben un mínimo de 10 personas

diumenge, 13 de novembre de 2011

diccionari bimodal V: el nadal

A poc més d'un mes per començar les vacances de Nadal, us deixem un altre apartat del diccionari bimodal, molt apropiat per a aquestes dates. 


A poco más de un mes para empezar las vacaciones de Navidad, os dejamos otro apartado del diccionario bimodal, muy apropiado para estas fechas.

dimarts, 8 de novembre de 2011

Oci i temps lliure a l'escola

L'Oci i Temps Lliure és una de les principals vies d'integració, al mateix temps que ofereix grans perspectives de reforç i de complement a la resta d'activitats (ja siguin laborals, educatives o de qualsevol altra índole), per a les persones amb diversitat funcional; tenint en compte, que són més escasses les seves possibilitats de gaudir del temps d'oci, devem potenciar i treballar per proporcionar-los els recursos necessaris perquè tinguin les mateixes possibilitats, que la resta de joves a participar en la vida social i comunitària.

El nostre benestar depèn en gran part d'unes relacions socials satisfactòries, i per a això l'àmbit de l'oci juga un paper rellevant. La importància de l'oci i l'interès per articular mesures que garanteixin el lliure accés a ell de totes les persones es contempla àmpliament en la normativa internacional i estatal, ja que l'oci és un dret humà bàsic. És molt més que temps sense ocupació, té a veure amb la qualitat de vida, amb el sentit de satisfacció i de realització personal.

I aquestes línies justifiquen el nostre objectiu quan decidim incorporar aquesta àrea dins del currículum escolar: la de facilitar les eines necessàries perquè els nostres xavals puguen gaudir del seu temps lliure de la forma més autònoma i normalitzada possible, afavorint així la seva plena incorporació i participació en la societat en tots els seus àmbits, i contribuint al seu desenvolupament integral.

Vos deixe un material que espere que vos agrade i vos siga de profit hi ha dos activitats diferents i dos nivells diversificats en funció de les competències dels alumnes.
El ocio y tiempo libre es una de las principales vías de integración, al mismo tiempo que ofrece grandes perspectivas de refuerzo y de complemento al resto de actividades (ya sean laborales, educativas o de cualquier otra índole) para las personas con diversidad funcional; teniendo en cuenta que son más escasas sus posibilidades de disfrutar del tiempo de ocio, debemos potenciar y trabajar en proporcionarles los recursos necesarios para que tengan las mismas posibilidades que el resto de jóvenes a participar en la vida social y comunitaria. 

Nuestro bienestar depende en gran parte de unas relaciones sociales satisfactorias, y para ello el ámbito del ocio juega un papel relevante. La importancia del ocio y el interés por articular medidas que garanticen el libre acceso a él de todas las personas se contempla ampliamente en la normativa internacional y estatal, ya que el ocio es un derecho humano básico. Es mucho más que el tiempo sin ocupación, tiene que ver con la calidad de vida, con el sentido de satisfacción y de realización personal.

Y éstas líneas justifican nuestro objetivo cuando decidimos incorporar esta área dentro del curriculum escolar: la de facilitar las herramientas necesarias para que nuestros chavales pudieran disfrutar de su tiempo libre de la forma más autónoma y normalizada posible, favoreciendo así su plena incorporación y participación en la sociedad en todos sus ámbitos, y contribuyendo a su desarrollo integral.

Os dejo un material que espero que os guste y os sea de provecho. Hay dos actividades diferentes y dos niveles diversificados en función de las competencias de los alumnos.

dilluns, 7 de novembre de 2011

VIII Jornades tècniques sobre discapacitat auditiva

La nostra corresponsal a Castelló, Patri, ens ha informat que els dies 25 i 26 de Novembre Aspas-Castelló (una associació de pades i mares de xiquets/etes amb discapacitat auditiva) ha organitzat les "VIII Jornades tècniques sobre discapacitat auditiva. Avanços tècnic-educatius". Ací teniu més informació:

Nuestra corresponsal en Castellón, Patri, nos ha informado de que los días 25 y 26 de Noviembre Aspas-Castelló (una asociación de padres y madres de niños/as con discapacidad auditiva) ha organizado las "VIII Jornadas técnicas sobre discapacidad auditiva. Avances técnico-educativos". Aquí tenéis más información.

divendres, 4 de novembre de 2011

Jornades Suport Conductual Positiu

L'associació ATTEM (Asociació per a xiquets amb trastorns del desenvolupament) en col·laboració amb la Conselleria d'Educació organitza unes jornades sobre "Intervenció educativa en alumnes amb problemes de conducta: Suport Conductual Positiu" que ens semblen molt interessants.

Són el dissabte 26 de Novembre a València, i costen 30€ (gratuït per a associats de ATTEM). Us deixem la informació per si podeu anar:La Asociación ATTEM en colaboración con la Conselleria de Educación organiza unas jornadas sobre “Intervención educativa en alumnos con problemas de conducta: Apoyo Conductual Positivo" que nos parecen muy interesantes.

Se celebrará el próximo sábado 26 de Noviembre en Valencia, y cuestan 30 € (gratuito para asociados de ATTEM). Os dejamos la información por si podéis ir.