divendres, 24 d’octubre de 2014

EL JOC A L'ESCOLA

En l’entrada anterior ja justificàvem la importància que tenia el joc en el desenvoluament infantil i la importància de contemplar la significativitat del joc per a les persones amb diversitat funcional.
El joc és un recurs que desenvolupa diferents aspectes relacionats amb l’aprenentatge, la socialització, les interaccións, els aspectes emocionals i altres com els següents:
El joc és un element de motivació. Estar i jugar amb altres infants és un element de motivació per als nens i les nenes de qualsevol edat.
    - Mitjançant el joc s’incorporen a l’activitat simbòlica elements referits a la ment d’altres infants amb qui juguen o bé amb els adults.
·      - El joc ajuda a afermar les bases del procés d’adquisició lingüística.
·    - L’activitat lúdica es converteix en un àmbit que facilita l’adaptació al context i l’habilitat. En algun tipus de joc permet que els infants es relacionen amb una certa consciència de competència i amb un grau d’autoestima que repercuteix en un clima socialitzador positiu.
·       - Mitjançant el joc, s’assimilen i es comprenen els valors individualment i en grup.
·      -  L’activitat lúdica ajuda a consolidar el concepte d’amistat.  

I I quin paper juga l’escola?...

Alguns dels objectius que ens deuríem plantejar des de les institucions educatives que escolaritzen alumnat amb necessitats educatives espcials greus i permanent al voltant del joc poden estar relacionats amb aspectes com garantir la igualtat d’oportunitats de l’alumnat amb diversitat funcional  mitjançant la provisió de possibilitats d’accés a entorns de joc i l’adaptació de jocs i joguines adequades a les seues necessitats,  per afavorir al màxim la normalització del seu desenvolupament, proporcionant  moments d’oci, entenent aquest com un àmbit fonamental per al benestar emocional atès a les possibilitats de desenvolupament de relacions, de comunicació i de participació en la vida social i comunitària que el temps lliure aporta. A més de contextualitzar el model lúdic en la intervenció educativa, emprant les potencialitats que té el joc com a recurs metodològic en el procés d’ensenyament-aprenentatge dins del marc de la nostra escola. 
Tanmateix será necessari realitzar les adaptacions pertinents en espais, temps i recursos per a que el nostre alumnat puga realitzar un ús adequat i positiu del temps lliure mitjançant el joc.
Compartir amb les famílies totes les actuacions en aquest respecte per intercanviar informació ja que les famíles són la principal font de coneixement del nostre alumnat; orientar en aquells aspectes relacionats amb les possibilitats de jocs dels seus fills/filles; que puguen col·laborar del procés per realitzar adaptacions senzilles en jocs i joguines; potenciar les relacions familia-escola, l'autoajuda i la implicació d’ambdos agents per al màxim desenvolupament del nostre alumnat.


Un altre aspecte interessant seria el de realitzar activitats en la comunitat i en entorns propers a l’alumnat, per contribuir al màxim a la visibilització i sensibilització d’aquest col·lectiu, les seues necessitats, i la integració en contextos normalitzats.

Per tant el joc es converteix en una área més de treball i intervenció per als professionals que treballem amb alumnat amb necessitats educatives especials de carácter greu i permanent. No només com a un fi en sí mateix sinó també com a mitjà per treballar altres aspectes com l’autonomia, la comunicació, l’autodeterminació, la socialització, la normalització… i tants altres aspectes tant significatius en la vida quotidiana de les persones, tinguen o no una diversitat funcional.
Tanmateix, el joc, així com les joguines, són recursos terapèutics, que es convertiran en elements imprescindibles per dur a terme els programes d'intervenció amb nens i nenes amb  trastorns en el seu desenvolupament. Un recurs didàctic motivador que permetrà aconseguir la consecució d’objectius de forma lúdica i globalitzada per la gran quantitat d’aspectes que implica el seu desenvolupament.
Però no només açò, sinó que l ’alumnat que escolartizem al nostre centre es troba en edat de jugar. Per tant, el seu programa de treball ha d’incloure en l'activitat el joc i les joguines com a element clau del procés d’ensenyament-aprenentatge: tant pel que fa als aspectes de contingut com de metodologia. Sempre tenint en compte, atès a la gran heterogeneïtat pel que fa a necessitats, característiques i edats, la exigència per la part dels porfessionals que treballem amb ells adaptar-nos a aspectes tant primordials com:

• L’edat cronològica i el nivell cognitiu.
• Grau d'autonomia motriu i funcional.

• Els interessos lúdics dels alumnes.
• Les habilitacions necessàries perquè  puguen realitzar l'activitat lúdica.
• Els objectius terapèutics globals i específics per a cada alumne/a (dificultats visuals, auditives, mobilitat, comunicació, conducta, etc.).


Açò es realitzarà a través de diferents adaptacions tant dels elements curriculars com aquells d’accés, que ens permetran una atenció més individualitzada i una resposta educativa adaptada a les seues necessitats.


Alguns aspectes que seran necessaris tenir en compte a l’hora de portar a terme aspectes realcionats amb el joc a l’escola seran:

- Dissenyar prèviament els objectius i les activitats lúdiques que es realitzaran. La intervenció no es pot fonamentar en la improvisació.
- S’ha de mirar de compaginar un temps de joc lliure, que permet l’estructuració del propi temps i comportament amb un temps d’activitats i jocs estructurats.
- Els projectes han d’estar immersos dins dels entorns propers al xiquet, de tal manera que facilitem la integració i no la segregació, tret que l’entorn d’algun alumne en qüestió siga massa desfavorable per mantenir-hi la permanència.
- És necessari proposar activitats lúdiques a l’exterior de l’espai del centre.
- Establiment com a costum realitzar assemblees després de cada sessió de joc amb la finalitat d’avaluar els jocs i activitats, conversar sobre els esdeveniments i possibles conflictes, etc., de tal manera que serveix per desenvolupar un sentit de crítica constructiva, assimilació de normes socials i de resolució de conflictes.
- Atendre al desenvolupament de certs hàbits d’autonomia personal i social com la higiene, l’ordre, el respecte als torns de joc, el respecte a les normes de cada joc i del centre, etc
- Estar preparats i disposar de prou recursos amb un enfocament educatiu per tal de solucionar possibles conflictes, comportaments passius o agressius, etc.
- Serà necessari l’observació sistemàtica de les activitats, tant per a l’avaluació i informe posterior com per a la programació de les sessions següents.
- Afavorir la incorporació progressiva de les famílies per poder completar el procés d’integració.
- La temporització de les activitats ha de ser adequada a les necessitats, clima i lloc de l’entorn del xiquet.
- Cal tenir molta cura en l’expressió tant verbal com gestual davant dels infants.
-  És important considerar la participación de tots els professionals en el desenvolupament de les activitats.
- Cal tenir en compte la valoració de les activitats dels infants de manera crítica, l’estímul de la relació de grup i el respecte a les normes marcades per ells mateixos. Han d’aprendre a actuar, a saber triar, a distribuir el seu temps fent servir els jocs i les joguines i a observar.
- Els jocs de rol poden ser molt útils ja que reprodueixen situacions d’intercanvi social que es corresponen amb els papers socials representats pels adults en la vida diària.
- Un objectiu essencial de l’atenció a la diversitat és l’atenció a la diversitat mitjançant activitats molt comunament proposades en els temes transversals:
            - Treballar amb els sentiments d’afecte i les lloances.
- Manifestar satisfacció davant de les conductes positives dels altres.
- Compartir interessos i experiències amb els alumnes sense jutjar les seues limitacions.
- Animar el pensament lliure i permetre l’expressió de les idees.
- Oferir opcions per triar les seves activitats.
- Oferir suport en la presa de decisions.
- Organitzar activitats on els alumnes puguen tenir assegurada una garantia d’èxit
- Ajudar els infants a aprendre a acceptar les conseqüències derivades de les seues conductes.

En la entrada anterior ya justificábamos la importancia que tenía el juego en el desarrollo infantil y la importancia de contemplar la significatividad del juego para las personas con diversidad funcional.
El juego es un recurso que desarrolla diferentes aspectos relacionados con el aprendizaje, la socialización, las interacciones, los aspectos emocionales y otros como los siguientes:
 - El juego es un elemento de motivación. Estar y jugar con otros niños es un elemento de motivación para los niños y las niñas de cualquier edad.
- Mediante el juego se incorporan a la actividad simbólica elementos referidos a la mente otros niños con quienes juegan o bien con los adultos.
 - El juego ayuda a afianzar las bases del proceso de adquisición lingüística.
- La actividad lúdica se convierte en un ámbito que facilita la adaptación al contexto y la habilidad. En algún tipo de juego permite que los niños se relacionan con una cierta conciencia de competencia y con un grado de autoestima que repercute en un clima socializador positivo.
- Mediante el juego, se asimilan y se comprenden los valores individualmente y en grupo.
- La actividad lúdica ayuda a consolidar el concepto de amistad.

Y qué papel juega la escuela?...

Algunos de los objetivos que deben de seguir las instituciones educativas que escolarizan alumnado con necesidades educativas especialse graves y permanente alrededor del juego pueden estar relacionados con aspectos como garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado con diversidad funcional mediante la provisión de posibilidades de acceso a entornos de juego y la adaptación de juegos y juguetes adecuados a sus necesidades, para favorecer al máximo la normalización de su desarrollo, proporcionando momentos de ocio, entendiendo este como un ámbito fundamental para el bienestar emocional atendido a las posibilidades de desarrollo de relaciones, de comunicación y de participación en la vida social y comunitaria que el tiempo libre aporta. Además de contextualizar el modelo lúdico en la intervención educativa, empleando las potencialidades que tiene el juego como recurso metodológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del marco de nuestra escuela.
Aun así será necesario realizar las adaptaciones pertinentes en espacios, tiempos y recursos para que nuestro alumnado pueda realizar un uso adecuado y positivo del tiempo libre mediante el juego.
Compartir con las familias todas las actuaciones en este respeto para intercambiar información puesto que las *famíles son la principal fuente de conocimiento de nuestro alumnado; orientar en aquellos aspectos relacionados con las posibilidades de juegos de sus hijos/hijas; que puedan colaborar del proceso para realizar adaptaciones sencillas en juegos y juguetes; potenciar las relaciones familia-escuela, la autoayuda y la implicación de ambos agentes para el máximo desarrollo de nuestro alumnado.
Otro aspecto interesante sería el de realizar actividades en la comunidad y en entornos cercanos al alumnado, para contribuir al máximo a la visibilitzación y sensibilización de este colectivo, sus necesidades, y la integración en contextos normalizados.

Por lo tanto el juego se convierte en una área más de trabajo e intervención para los profesionales que trabajamos con alumnado con necesidades educativas especiales de carácter grave y permanente. No sólo como un fin en sí mismo sino también como medio para trabajar otros aspectos como la autonomía, la comunicación, la autodeterminación, la socialización, la normalización… y tantos otros aspectos tanto significativos en la vida cotidiana de las personas, tengan o no una diversidad funcional.
Aun así, el juego, así como los juguetes, son recursos terapéuticos, que se convertirán en elementos imprescindibles para llevar a cabo los programas de intervención con niños y niñas con trastornos en su desarrollo. Un recurso didáctico motivador que permitirá conseguir la consecución de objetivos de forma lúdica y globalizada por la gran cantidad de aspectos que implica su desarrollo.
Pero no sólo esto, sino que l ’alumnado que escolarizamos en nuestro centro se encuentra en edad de jugar. Por lo tanto, su programa de trabajo tiene que incluir en la actividad el juego y los juguetes como elemento clave del proceso de enseñanza-aprendizaje: tanto en cuanto a los aspectos de contenido como de metodología. Siempre teniendo en cuenta, atendido a la gran heterogeneidad en cuanto a necesidades, características y edades, la exigencia por la parte de los profesionales que trabajamos con ellos adaptarnos a aspectos tanto primordiales cómo:

• La edad cronológica y el nivel cognitivo.
• Grado de autonomía motriz y funcional.
• Los intereses lúdicos de los alumnos.
• Las habilitaciones necesarias porque puedan realizar la actividad lúdica.
• Los objetivos terapéuticos globales y específicos para cada alumno/a (dificultades visuales, auditivas, movilidad, comunicación, conducta, etc.).

Esto se realizará a través de diferentes adaptaciones tanto de los elementos curriculares como aquellos de acceso, que nos permitirán una atención más individualizada y una respuesta educativa adaptada a sus necesidades.

Algunos aspectos que serán necesarios tener en cuenta a la hora de llevar a cabo aspectos relacionados con el juego en la escuela serán:

- Diseñar previamente los objetivos y las actividades lúdicas que se realizarán. La intervención no se puede fundamentar en la improvisación.
- Se tiene que mirar de compaginar un tiempo de juego libre, que permite la estructuración del propio tiempo y comportamiento con un tiempo de actividades y juegos estructurados.
- Los proyectos tienen que estar inmersos dentro de los entornos cercanos al niño, de tal manera que facilitamos la integración y no la segregación, salvo que la en torno a algún alumno en cuestión sea demasiado desfavorable para mantener la permanencia.
- Es necesario proponer actividades lúdicas al exterior del espacio del centro.
- Establecimiento como costumbre realizar asambleas después de cada sesión de juego con el fin de evaluar los juegos y actividades, conversar sobre los acontecimientos y posibles conflictos, etc., de tal manera que sirve para desarrollar un sentido de crítica constructiva, asimilación de normas sociales y de resolución de conflictos.
- Atender al desarrollo de ciertos hábitos de autonomía personal y social como la higiene, la orden, el respecto a los turnos de juego, el respecto a las normas de cada juego y del centro, etc
- Estar preparados y disponer de suficientes recursos con un enfoque educativo para solucionar posibles conflictos, comportamientos pasivos o agresivos, etc.
- Será necesario la observación sistemática de las actividades, tanto para la evaluación e informe posterior como para la programación de las sesiones siguientes.
- Favorecer la incorporación progresiva de las familias para poder completar el proceso de integración.
- La temporización de las actividades tiene que ser adecuada a las necesidades, clima y lugar del en torno al niño.
- Hay que tener mucha cura en la expresión tanto verbal como gestual ante los niños.
- Es importante considerar la participación de todos los profesionales en el desarrollo de las actividades.
- Hay que tener en cuenta la valoración de las actividades de los niños de manera crítica, el estímulo de la relación de grupo y el respecto a las normas marcadas por ellos mismos. Tienen que aprender a actuar, a saber elegir, a distribuir su tiempo usando los juegos y los juguetes y a observar.
- Los juegos de rol pueden ser muy útiles puesto que reproducen situaciones de intercambio social que se corresponden con los papeles sociales representados por los adultos en la vida diaria.
- Un objetivo esencial de la atención a la diversidad es la atención a la diversidad mediante actividades muy comúnmente propuestas en los temas transversales:
                           - Trabajar con los sentimientos de afecto y las alabanzas.
                           - Manifestar satisfacción ante las conductas positivas de los otros.

                  - Compartir intereses y experiencias con los alumnos sin juzgar sus limitaciones.
                         - Animar el pensamiento libre y permitir la expresión de las ideas.
                          - Ofrecer opciones para elegir sus actividades.
                         - Ofrecer apoyo en la toma de decisiones.
                 - Organizar actividades donde los alumnos puedan tener asegurada una garantía de éxito
                         - Ayudar los niños a aprender a aceptar las consecuencias derivadas de sus conductas.

dijous, 16 d’octubre de 2014

EL JUEGO EN PERSONAS CON DIVERSIDAD FUCNIONAL
Aquesta és la primera part d'unes quantes entrades dedicades al joc i les persones amb diversitat funcional en què es tractaran aspectes tant importants com:
- reflexions al voltant d'aquesta temàtica.
- el joc a l'escola.
- el joc amb les persones amb TEA.
- el joc i les joguines en persones amb mobilitat reduida.
Esperem que totes elles et facen pensar i actuar!!!!.

REFLEXIONS...

Molts són els estudis i els experts que recolzen la importància del joc en el desenvolupament infantil però no cal que recurrim als estudiosos per saber de la seua significativitat i de la quantitat de temps que es passen els nens i nenes jugant al llarg de la seua infantesa.

Però que passa quan els nens i nenes presenten dificultats amb la comunicació o no tenen llenguatge verbal?, i en aquells casos que tenen alterats els patrons d’interacció?, com fem en aquells que tenen dificultats en la mobilitat?, i amb aquells altres amb conductes disruptives?, o per altra banda, aquells que tenen carències en la imaginació i simbolització?... comunicació, interacció, habilitats socials, mobilitat, imaginació, comportament… totes aquelles habilitats tant necessàries a l’hora d’iniciar i desenvolupar qualsevol joc. 

La resposta a moltes d'aquestes preguntes en les respon Jose Carlos Martín Portal membre del  CEAPAT d'Albacete en el seu article titulat "EL JUGUETE ADAPTADO PARA NIÑOSY NIÑAS CON DISCAPACIDAD"...

"Si ens parem a pensar ens adonem ràpidament que hi ha un grup nombrós de nens i nenes als quals no se'ls ofereixen les mateixes oportunitats per jugar. Dins d'aquest grup es troben els nens amb diversitat funcional.  De les diferents activitats o aspectes que es relacionen amb les persones amb discapacitat hi ha alguns els quals, tradicionalment, se'ls ha donat més importància, se'ls ha dedicat major esforç i són més coneguts per tots: la comunicació, les barreres arquitectòniques i urbanístiques, l'ocupació, etc. Però hi ha uns altres en els quals rarament caiem en el compte. Un d'ells és tot el relacionat amb el joc i la joguina malgrat la importància i el valor que el joc té. De fet els adults assignem al fet de jugar com una de les seves tasques principals: els animem a jugar, els ensenyem, els facilitem joguines i ocasions per jugar.
El joc és una eina poderosa en el desenvolupament de la persona, una necessitat bàsica que el nen necessita satisfer.  Podem imaginar fàcilment que no tenir ocasions per jugar, de la manera que siga, és un desavantatge afegit per a les persones amb discapacitat. De vegades això ocorre perquè els adults no sabem com jugar amb alguns nens ja que no responen d'una manera que considerem apropiada a les nostres propostes de joc, o bé tenen una conducta que no comprenem i ens costa relacionar-nos de qualsevol manera amb ells  i se'ns esgoten de seguida les alternatives de jocs i joguines.
Això motiva, en ocasions, que els adults els considerem com a persones passives i que els posem en llocs des dels quals es puga mirar (la televisió, l'entorn, la qual cosa
fan els altres...). També és veritat que per a qualsevol nen trobem de seguida un joc o una joguina adequada, per a nens amb discapacitat, sobretot nens amb discapacitat física, és desolador buscar joguines".


Facilitar l'accés al joc és un pas necessari per poder lluitar contra l'exclusió social amb la qual es poden trobar les persones amb discapacitat: aconseguir que un nen amb una greu discapacitat física puga jugar amb les mateixes joguines que els seus amics afavoreix no només la seua integració sinó especialmente el poder tenir una vida normalitzada.

Esta es la primera parte de unas cuántas entradas dedicadas al juego y las personas con diversidad funcional en que se tratarán aspectos tanto importantes cómo:
- reflexiones alrededor de esta temática.
- el juego en la escuela.
- el juego con las personas con *TEA.
- el juego y los juguetes en personas con movilidad *reduida.
Esperamos que todas ellas te hagan pensar y actuar!!!!.

REFLEXIONES...

Muchos son los estudios y los expertos que apoyan la importancia del juego en el desarrollo infantil pero no hace falta que *recurrim a los estudiosos para saber de su *significativitat y de la cantidad de tiempo que se pasan los niños y niñas jugando a lo largo de su niñez.

Pero que pasa cuando los niños y niñas presentan dificultades con la comunicación o no tienen lenguaje verbal?, y en aquellos casos que tienen alterados los patrones de interacción?, como estiércol en aquellos que tienen dificultades en la movilidad?, y con aquellos otros con conductas disruptivas?, o por otro lado, aquellos que tienen carencias en la imaginación y simbolización?... comunicación, interacción, habilidades sociales, movilidad, imaginación, comportamiento… todas aquellas habilidades tanto necesarias a la hora de iniciar y desarrollar cualquier juego. 


La respuesta a muchas de estas preguntas en las responde Jose Carlos Martín Portal miembro del CEAPAT de Albacete en su artículo titulado "EL JUGUETE ADAPTADO PARA NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD"...
http://diversidad.murciaeduca.es/tecnoneet/docs/2000/9-2000.pdf

"Si nos paramos a pensar nos damos cuenta rápidamente que hay un grupo numeroso de niños y niñas a los cuales no se los ofrecen las mismas oportunidades para jugar. Dentro de este grupo se encuentran los niños con diversidad funcional. De las diferentes actividades o aspectos que se relacionan con las personas con discapacitado hay algunos los cuales, tradicionalmente, se los ha dado más importancia, se los ha dedicado mayor esfuerzo y son más conocidos por todos: la comunicación, las barreras arquitectónicas y urbanísticas, la ocupación, etc. Pero hay otros en los cuales raramente caemos en la cuenta. Uno de ellos es todo lo relacionado con el juego y el juguete a pesar de la importancia y el valor que el juego tiene. De hecho los adultos asignamos al hecho de jugar como una de sus tareas principales: los animamos a jugar, los enseñamos, los facilitamos juguetes y ocasiones para jugar.
El juego es una herramienta poderosa en el desarrollo de la persona, una necesidad básica que el niño necesita satisfacer. Podemos imaginar fácilmente que no tener ocasiones para jugar, de la manera que sea, es una desventaja añadida para las personas con discapacitado. A veces esto ocurre porque los adultos no sabemos como jugar con algunos niños puesto que no responden de una manera que consideramos apropiada a nuestras propuestas de juego, o bien tienen una conducta que no comprendemos y nos cuesta relacionarnos de cualquier manera con ellos y se nos agotan enseguida las alternativas de juegos y juguetes.
Esto motiva, en ocasiones, que los adultos los consideramos como personas pasivas y que los ponemos en lugares desde los cuals se pueda mirar (la televisión, el entorno, lo cual
hacen los otros...). También es verdad que para cualquier niño encontramos enseguida un juego o un juguete adecuado, para niños con discapacitado, sobre todo niños con discapacidad física, es desolador buscar juguetes".

Facilitar el acceso al juego es un paso necesario para poder luchar contra la exclusión social con la cual se pueden encontrar las personas con discapacitado: conseguir que un niño con una grave discapacidad física pueda jugar con los mismos juguetes que sus amigos favorece no sólo su integración sino especialmente el poder tener una vida normalizada.