dijous, 20 de desembre de 2012

aprendre a organitzar un dinar familiar


Tenim les vacances de Nadal ahí al costat, un moment ideal per treballar l'autonomia en les tasques de la llar, i la comunicació. Hi ha events pràcticament a diari... què passaria si un dels nostres alumnes haguera d'organitzar un d'aquestos events?? Amb aquest notebook practicarà com fer-ho i serà l'amfitrió perfecte! :)

Tenemos las vacaciones de Navidad a la vuelta de la esquina, un momento ideal para trabajar la autonomía en las tareas del hogar, y la comunicación. Hay eventos prácticamente a diario... qué pasaría si uno de nuestros alumnos tuviera que organizar un de estos evens?? Con este notebook practicará como hacerlo y será el anfitrión perfecto! :)

Podeu visualitzar-lo ací:
Podéis visualizar-lo aquí:


I descarregar-lo ací:
Y descargarlo aquí:


Recordeu que per poder obrir-lo heu de tindre el programa Smart Notebook instal·lat (a les PDI sol vindre instal·lat per defecte).
Recordad que para poder abrirlo tenéis que tener instalado el programa Smart Notebook (en las PDI suele venir instalado por defecto).

Ací teniu un manual per fer les vostres activitats, és molt senzill!!
Aquí tenéis un manual para hacer vuestras propias actividades, es muy sencillo!!

dimecres, 19 de desembre de 2012

ACTIVITATS AMB NOTEBOOK SOBRE EL MENÚ (SEGONS PLATS)

Ací va la segona part, o el segon plat, de les activitats de notebook que treballa aspectes realcionat o be en el menú esoclar o els menjars...
 Com a l'activitat anterior, i totes les que van a publicar-se d'ara endavant, en el power- point podeu fer una previsualització del que es treballa en l'activitat i ja després, es la podeu descarregar amb el link.


Aquí va la segunda parte, o el segundo plato, de las actividades de notebook que trabaja aspectos realcionados con en el menú escolar o las comidas...
Como la actividad anterior, y todas las que van a publicarse de ahora en adelante, en el power- point podéis hacer una previsualización del que se trabaja en la actividad y ya después, se la podéis descargar con el link. • VISUALITZA/VISUALIZA: • DESCARREGA/DESCARGA:

dilluns, 17 de desembre de 2012

llibre interessant: DECONSTRUYENDO LA DEPENDENCIA.

La dependència i l'autonomia han quedat capturades per un saber immòbil que no té dubtes, que diu anomenar allò que sempre ha estat allà. Però hi ha un altre tipus de saber. Un saber construït des del món, des de l'experiència, el dubte, l'interrogació i la contradicció. És un saber que no pretén ser inamovible, sinó producte de la vitalitat de l'experiència i, per tant, subjecte a constats revisions. És el saber de l'experiència. És aquest tipus de saber el que trobarem en aquest llibre. 

Específicament, és un saber narrat des de l'experiència dels cossos discriminats, produït des de la vida i des de la convivència. Aquest, per tant, és un llibre que podem categoritzar com estrany per al món acadèmic, híbrid amb altres discursos, proper a l'activisme i al sentir de la militància. Aquesta història militant ha estat sistemàticament allunyada de l'acadèmia, de les decisions polítiques, dels criteris tècnics dels professionals i dels dissenys de polítiques socials dirigides a la dependència. 

Per tots aquests motius i per un convenciment del que aporta l'experiència encarnada al saber acadèmic, hem cregut convenient oferir aquesta altra mirada de la dependència i de les estratègies per a tractar-la. En aquest llibre es trenca amb els models assistencialistes i rehabilitadors que ocupen el sector i es proposa un gir copernicà en els models de mirar i pensar la diversitat funcional i la dependència. 

El podeu trobar a l'editorial UOC...
La dependencia y la autonomía han quedado capturadas por un saber inmóvil que no tiene dudas, que dice denominar aquello que siempre ha sido allá. Pero hay otro tipo de saber. Un saber construido desde el mundo, desde la experiencia, la duda, la interrogación y la contradicción. Es un saber que no pretende ser inamovible, sino producto de la vitalidad de la experiencia y, por lo tanto, sujeto a constados revisiones. Es el saber de la experiencia. Es este tipo de saber el que encontraremos en este libro.

Específicamente, es un saber narrado desde la experiencia de los cuerpos discriminados, producido desde la vida y desde la convivencia. Este, por lo tanto, es un libro que podemos categorizar como extraño para el mundo académico, híbrido con otros discursos, cercano al activismo y al sentir de la militancia. Esta historia militante ha sido sistemáticamente alejada de la academia, de las decisiones políticas, de los criterios técnicos de los profesionales y de los diseños de políticas sociales dirigidas a la dependencia. 

Por todos estos motivos y por un convencimiento del que aporta la experiencia encarnada al saber académico, hemos creído conveniente ofrecer esta otra mirada de la dependencia y de las estrategias para tratarla. En este libro se rompe con los modelos asistencialistas y rehabilitadores que ocupan el sector y se propone un giro copernicano en los modelos de mirar y pensar la diversidad funcional y la dependencia. 

Lo podéis encontrar en la editorial UOC...


divendres, 14 de desembre de 2012

ACTIVITAT AMB NOTEBOOK SOBRE EL MENÚ (PRIMERS PLATS)

A continuació deixem una activitat amb NOTEBOOK que treballa aspectes relacionats amb el menú, concretament amb els primers plats, en posteriors entrades ja treballarem els segons i els postres!!!, no ho posarem tot d'una per si amb tant de menjar agafem una indigestió. 

En el power- point podeu fer una previsualització del que es treballa en l'activitat i ja després, es la podeu descarregar amb el link


 • VISUALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT: • DESCÀRREGA DE L'ACTIVITAT: 
 •  
   A continuación dejamos una actividad con NOTEBOOK que trabaja aspectos relacionados con el menú, concretamente con los primeros platos, en posteriores entradas ya trabajaremos los segundos y los postres!!!, no lo pondremos todo de una por sí con tanta comida cogemos una indigestión.

En el power- point podéis hacer una previsualización de lo que se trabaja en la actividad  VISUALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT) y ya después, os la podéis descargar con el link (DESCÀRREGA DE L'ACTIVITAT).


dijous, 13 de desembre de 2012

ACTIVITATS AMB NOTEBOOK PER A PDI.

Estrenem un nou apartat en el nostre bloc... les activitats amb notebook per a les pantalles digitals interactives.
 •  La pissarra digital interactiva (PDI) és una eina molt útil en la tasca diària a l’aula, per la qual cosa ha tingut gran acceptació en l’activitat docent. La seva utilització no implica necessàriament que es faça servir com a eina multimèdia; també es pot utilitzar només com a pissarra tradicional.
La facilitat d’aplicació fa que no calga una formació prèvia per fer-la servir: totes les eines són molt intuïtives, només amb un  moviment podem inserir imatges, sons, vídeos, etc.

No hi ha dubte que la utilització dels recursos multimèdia és un avantatge respecte als que hem fet servir fins ara i, com que no crea una dificultat afegida perquè l’ús és molt senzill i intuïtiu, l’èxit hi està gairebé assegurat.

Els resultats d’estudis recents confirmen que quan s’ha fet servir la PDI com a eina d’aprenentatge a l’aula durant un temps, i es troba integrada a la pràctica docent diària, hi ha una correlació positiva entre el seu ús i els resultats de l’alumnat tant en la motivació com en l’aprenentatge.

Sempre que es dispose de les infraestructures tecnològiques adequades, les PDI possibiliten tenir d’una forma senzilla i àgil:
• presentacions més atractives gràcies a la utilització de colors, marques i línies de diferents
amples i mides;
• accés immediat a la informació;
• utilització de les eines multimèdia: Internet, vídeo, àudio, imatges...;
• interacció amb altres perifèrics, com el lector de documents o la càmera de vídeo;
• adaptació als diferents estils d’aprenentatge: aprendre amb el tacte, el so o la imatge motiva l’alumnat;
• aprenentatge a distància: diverses persones poden connectar-se des de més d’un lloc i al mateix temps;
• utilització per a alumnes amb dificultats motores;
• exposició de treballs personals fets amb anterioritat;
• correcció col·lectiva més eficaç;
• desar la feina feta; al final d’una activitat el treball resultant pot ser imprès i distribuït, i
també guardar-lo i recuperar-lo més endavant.

 • Respecte del NOTEBOOK recordem que és el programa que inclou la pissarra Smart per elaborar activitats interactives i presentacions. Es poden distingir diversos nivells d'utilització
  del Notebook des del més simple al que més coneixements de l'eina requereix:
  
- Com a llibreta per escriure i guardar notes.
- Com a usuari de materials ja elaborats que prèviament s'han descarregat.
- Creant pàgines i objectes.
-  Utilitzant els recursos avançats inclosos al programari  
De qualsevol forma, és important conèixer l'entorn i les maneres de treball (que són una mica diferents dels quals s'utilitzen als programes usuals de presentació de diapositives).
A continuació us deixem una guia per a la creació d'activitats amb notebook:
Estrenamos un nuevo apartado en nuestro blog... las actividades con notebook para las pantallas digitales interactivas.
- La pizarra digital interactiva (PDI) es una herramienta muy útil en la tarea diaria en el aula, por lo cual ha tenido gran aceptación en la actividad docente. Su utilización no implica necesariamente que se use como herramienta multimedia; también se puede utilizar sólo como pizarra tradicional.La facilidad de aplicación hace que no haga falta una formación previa para usarla: todas las herramientas son muy intuitivas, sólo con un movimiento podemos insertar imágenes, sonidos, vídeos, etc.

No hay duda que la utilización de los recursos multimedia es una ventaja respecto a los que hemos usado hasta ahora y, como no crea una dificultad añadida porque el uso es muy sencillo e intuitivo, el éxito está casi asegurado.

Los resultados de estudios recientes confirman que cuando se ha usado la PDI como herramienta de aprendizaje en el aula durante un tiempo, y se encuentra integrada en la práctica docente diaria, hay una correlación positiva entre su uso y los resultados del alumnado tanto en la motivación como en el aprendizaje.

Siempre que se disponga de las infraestructuras tecnológicas adecuadas, las PDI posibilitan tener de una forma sencilla y ágil:
• presentaciones más atractivas gracias a la utilización de colores, marcas y líneas de diferentes anchas y medidas;
• acceso inmediato a la información;
• utilización de las herramientas multimedia: Internet, vídeo, audio, imágenes...;
• interacción con otros periféricos, como el lector de documentos o la cámara de vídeo;
• adaptación a los diferentes estilos de aprendizaje: aprender con el tacto, el sonido o la imagen motiva el alumnado;
• aprendizaje a distancia: varias personas pueden conectarse desde más de un lugar y al mismo tiempo;
• utilización para alumnos con dificultades motoras;
• exposición de trabajos personales hechos con anterioridad;
• corrección colectiva más eficaz;
• guardar el trabajo hecho; al final de una actividad el trabajo resultante puede ser imprimido y distribuido, y también guardarlo y recuperarlo más adelante.

  


 • Respecto del Notebook recordar que es el programa que incluye la pizarra Smart para elaborar actividades interactivas y presentaciones. Se pueden distinguir varios niveles de utilización del Notebook desde el más simple al que más conocimientos de la herramienta requiere:
- Como libreta para escribir y guardar notas.
- Como usuario de materiales ya elaborados que previamente se han descargado
- Creando páginas y objetos.
- Utilizando los recursos avanzados incluidos en el software. 

De cualquier forma, es importante conocer el entorno y los modos de trabajo (que son un
poco diferentes de los que se utilizan en los programas usuales de presentación de diapositivas). 


A continuacuón os dejamos una guia para la creación de actividades con notebook: