ressenyes llibres


La dependència i l'autonomia han quedat capturades per un saber immòbil que no té dubtes, que diu anomenar allò que sempre ha estat allà. Però hi ha un altre tipus de saber. Un saber construït des del món, des de l'experiència, el dubte, l'interrogació i la contradicció. És un saber que no pretén ser inamovible, sinó producte de la vitalitat de l'experiència i, per tant, subjecte a constats revisions. És el saber de l'experiència. És aquest tipus de saber el que trobarem en aquest llibre. 
Específicament, és un saber narrat des de l'experiència dels cossos discriminats, produït des de la vida i des de la convivència. Aquest, per tant, és un llibre que podem categoritzar com estrany per al món acadèmic, híbrid amb altres discursos, proper a l'activisme i al sentir de la militància. Aquesta història militant ha estat sistemàticament allunyada de l'acadèmia, de les decisions polítiques, dels criteris tècnics dels professionals i dels dissenys de polítiques socials dirigides a la dependència. 
Per tots aquests motius i per un convenciment del que aporta l'experiència encarnada al saber acadèmic, hem cregut convenient oferir aquesta altra mirada de la dependència i de les estratègies per a tractar-la. En aquest llibre es trenca amb els models assistencialistes i rehabilitadors que ocupen el sector i es proposa un gir copernicà en els models de mirar i pensar la diversitat funcional i la dependència. 
El podeu trobar a l'editorial UOC...

La dependencia y la autonomía han quedado capturadas por un saber inmóvil que no tiene dudas, que dice denominar aquello que siempre ha sido allá. Pero hay otro tipo de saber. Un saber construido desde el mundo, desde la experiencia, la duda, la interrogación y la contradicción. Es un saber que no pretende ser inamovible, sino producto de la vitalidad de la experiencia y, por lo tanto, sujeto a constados revisiones. Es el saber de la experiencia. Es este tipo de saber el que encontraremos en este libro.
Específicamente, es un saber narrado desde la experiencia de los cuerpos discriminados, producido desde la vida y desde la convivencia. Este, por lo tanto, es un libro que podemos categorizar como extraño para el mundo académico, híbrido con otros discursos, cercano al activismo y al sentir de la militancia. Esta historia militante ha sido sistemáticamente alejada de la academia, de las decisiones políticas, de los criterios técnicos de los profesionales y de los diseños de políticas sociales dirigidas a la dependencia. 
Por todos estos motivos y por un convencimiento del que aporta la experiencia encarnada al saber académico, hemos creído conveniente ofrecer esta otra mirada de la dependencia y de las estrategias para tratarla. En este libro se rompe con los modelos asistencialistas y rehabilitadores que ocupan el sector y se propone un giro copernicano en los modelos de mirar y pensar la diversidad funcional y la dependencia. 
Lo podéis encontrar en la editorial UOC...


 Déjame que te hable de los niños y niñas 
con autismo de tu escuela.
Juana Maria Hernández
 
Aquest llibre aconsegueix arribar a la base del conflicte partint de bases biològiques i psicològiques per aconseguir comprendre i explicar les afectacions que aquests nens presenten en la interacció social, en la comunicació i en la imaginació. Deixa'm que et parli dels nens i nenes amb autisme de la teva escola pretén aclarir els punts més dificultosos del procés d'ensenyament-aprenentatge i donar resposta a tots els implicats al món de l'autisme: professors, psicòlegs, pedagogs, metges i sobretot als pares. Si aconseguim proporcionar-los les claus de socialització adequada és possible endinsar-se al món de la comunicació.

Este libro logra llegar a la base del conflicto
partiendo de bases biológicas y psicológicas para lograr comprender y explicar las afectaciones que estos niños presentan en la interacción social, en la comunicación y en la imaginación. Déjame que te hable de los niños y niñas con autismo de tu escuela pretende aclarar los puntos más dificultosos del proceso de enseñanzaaprendizaje y dar respuesta a todos los implicados en el mundo del autismo: profesores, psicólogos, pedagogos, médicos y sobre todo a los padres. Si logramos proporcionarles las claves de socialización adecuada es posible adentrarse en el mundo de la comunicación.

           Percepción Sensorial en Autismo y Asperger.
        Olga Bogdashina 

Aquest llibre se centra en el rol que juguen les diferències de percepció sensorial en l'autisme, tal com les identifiquen les pròpies persones amb autisme. La primera part cobreix les 'inusuals' experiències perceptives i les sensibilitats que sovint són ignorades pels professionals. La segona part se centra en l'avaluació i intervenció, juntament amb recomanacions pràctiques per triar mètodes i tècniques apropiades que redueixin els problemes i, alhora, treguin partit als punts forts.

Olga Bogdashina (Dr.) treballa en el camp de l'autisme com a professora universitària i investigadora, sent la seva àrea d'especialitat la percepció sensorial i els problemes de comunicació en l'autisme. Ha estat directora del primer Centre de Dia per a persones amb autisme d'Ucraïna i té un fill amb autisme de 17 anys. També és la presidenta de l'Associació d'Autisme d'Ucraïna i professora de diferents cursos i seminaris en diferents països. Actualment és professora de la Universitat de Birmingham.

Podeu aconseguir el llibre en la pàgina d’autisme ávila: http://www.autismoavila.org


Este libro se centra en el rol que juegan las diferencias de percepción sensorial en el autismo, tal y como las identifican las propias personas con autismo. La primera parte del libro cubre las 'inusuales' experiencias perceptivas y las sensibilidades que a menudo son ignoradas por los profesionales. La segunda parte se centra en la evaluación e intervención, junto con recomendaciones prácticas para elegir métodos y técnicas apropiadas que reduzcan los problemas y, a la vez, saquen partido a los puntos fuertes.
Olga Bogdashina (dr.) trabaja en el campo del autismo como profesora universitaria e investigadora, siendo su área de especialidad la percepción sensorial y los problemas de comunicación en el autismo. Ha sido directora del primer centro de día para personas con autismo de ucrania y tiene un hijo con autismo de 17 años. También es la presidenta de la asociación de autismo de ucrania y profesora de diferentes cursos y seminarios en diferentes países. actualmente es profesora de la universidad de Birmingham.

Podéis conseguir el libro en la página de autismo ávila http://www.autismoavila.org


                
¿POR QUÉ ME SIENTO DIFERENTE? 

Guía pedagògica para comprender la integración sensorial y el desorden en el procesamiento sensorial
Bàrbara Viader Vidal

L'autora d'aquest llibre declara en la seva introducció que en el temps que porta treballant la integració sensorial ha pogut llegir molts llibres que parlen de la disfunció en el processament de la informació sensorial. Sovint aquestes eines van dirigides a terapeutes, famílies, metges... Però, i els nens i nenes?...
És per això l'autora va dissenyar un llibre que il•lustrés el que comporta la disfunció integrativa sensorial en el dia a dia del nen que la presenta.
És un llibre fascinant, tant per als nens com per als adults...Esperem que el gaudiu.

La autora de este libro declara en su introducción que en el tiempo que lleva trabajando la integración sensorial ha podido leer muchos libros que hablan de la disfunción en el procesamiento de la información sensorial.
A menudo estas herramientas van dirigidas a terapeutas, familias, médicos... Pero ¿y los niños?... Por ello la autora de este libro diseñó un libro que ilustrara lo que conlleva la disfunción integrativa sensorial en el dia a dia del niño que la presenta.
Es una delícia de libro tanto para los peques como para los adultos...Esperamos que lo disfrutéis.MIRADAS DE APOYO

Un concepto de Planificación Centrada en la persona para el siglo XXI.
fundación adapta .org

MIRADAS DE APOYO és una pàgina web que promou, facilita i dóna suport al procés de PLANIFICACIÓ CENTRADA EN LA PERSONA. La PCP és una eina de compromís i dedicació per a un grup de suport que es forma al voltant d'una persona amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida. Ofereix ajudes de coordinació i planificació per i amb la persona central, permetent traduir els seus objectius en activitats concretes de la seva vida diària.


Aquesta eina pot ser d'utilitat per a qualsevol persona que es trobi en risc d'exclusió. També serà útil per a aquells que formen part del seu entorn o desitgen un futur millor i més participatiu per a aquestes persones.


Per conèixer el que és la PCP i saber com emprar el format que ells han dissenyat, han elaborat aquest llibre que pots adquirir a través de la seu pàgina web, així com llegir-lo o realitzar formació sobre aquesta plataforma que treballa la PCP.


 
MIRADAS DE APOYO es una página web que promueve, facilita y da soporte al proceso de PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA. La PCP es una herramienta de compromiso y dedicación para un grupo de apoyo que se forma alrededor de una persona con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Ofrece ayudas de coordinación y planificación para y con la persona central, permitiendo traduir sus objetivos en actividades concretes de su vida diària.

Esta herramienta puede ser de utilidad para cualquier persona que se encuentre en riesgo de exclusión. También será útil para aquellos que forman parte de su entorno u desean un futuro mejor y más participativo para estas personas.


Para conocer lo que es la PCP y saber cómo emplear el formato que ellos han disenyado, han elaborado este libro que puedes adquirir a través de su pàgina web, así como leerlo o realitar formación entorno de esta plataforma de PCP.
LOS NINOS PEQUENOS CON AUTISMO
Soluciones prácticas para problemes cotidianos
Equipo deletrea

Aquest llibre ofereix una guia senzilla d'orientació per millorar aspectes principalment relacionats amb l’autonomia de les persones amb autisme en els primers anys de vida .Partint de preocupacions, dubtes i inquietuds que poden aparèixer a l'hora d'enfrontar-nos a situacions quotidianes.

Els continguts que componen el llibre per capítols són:
1. Autisme: Gènesi i aparició del trastorn.
2. Ocupació dels suports visuals en la llar.
3. El control d'esfínters
4. L'alimentació
5. El somni
6. Les pors i les fòbies.
7. Altres conductes que poden resultar problemàtiques.
8. El joc
9. Explicant l'autisme als altres.

Com podeu veure la temàtica que abasta és àmplia. Però és un llibre amè, no gaire extens però clar i funcional, acompanyat de fotografies i dibuixos. Sens dubte pot resultar d'interès per a les famílies, però també per als professionals que intervenim amb nens i nenes petits amb autisme, ja que els temes que es tracten corresponen a les preguntes més habituals que realitzen els pares i sempre és interessant comptar amb una guia a la qual poder recórrer per donar orientacions o sobre la qual realitzar petites modificacions que s'adaptin més a les característiques individuals de cada alumne.

Este libro ofrece una guia sencilla de orientación para mejorar aspectos principalmente relacionados con la autonomia de las peresonas con autismo en los primeros años de vida .Partiendo de preocupaciones, dudas e inquietudes que pueden aparecer a la hora de enfrentarnos a situaciones cotidianas.

Los contenidos que componen el libro por capítulos son:
1. Autismo: Génesis y aparición del trastorno.
2. Empleo de los apoyos visuales en el hogar.
3. El control de esfínteres
4. La alimentación
5. El sueño
6. Los miedos y las fobias.
7. Otras conductas que pueden resultar problemáticas.
8. El juego
9. Explicando el autismo a los demás.

Cómo podéis ver la temática que abarca es amplia. Pero es un libro ameno, no muy extenso pero claro y funcional, acompañado de fotografías y dibujos. Sin duda puede resultar de interés para las familias, pero también para los profesionales que intervenimos con niños y niñas pequeños con autismo, ya que los temas que se tratan corresponden a las preguntas más habituales que realizan los padres y siempre es interesante contar con una guía a la que poder recurrir para dar orientaciones o sobre la cual realizar pequeñas modificaciones que se adapten más a las características individuales de cada alumno.Estrategias visuales parafavorecer la comunicacion.
Linda Hodgon

 

Aquest llibre és essencial per aprendre com usar els suports visuals amb el nostre alumnat. És senzill, clar i ple d'exemples. D'ell podem aprendre molt i mai et cansaràs de fullejar-lo, doncs sempre dóna noves idees.

Un llibre molt complet per explicar l'ús d'estratègies visuals per millorar la comunicació dels nens amb trastorn de l'espectre autista i els que experimenten dificultats de la comunicació.

Aquest llibre està ple de tècniques i estratègies que ajuden a participar el més efectivament en les seves interaccions socials i rutines de la vida diària:
- Conté dotzenes d'exemples d'ajudes visuals perfectament il•lustrades i descrites.
- Una col•lecció excepcional de tècniques i idees pràctiques.
- Ple d'estratègies creatives per millorar el comportament i la comunicació d'estudiants amb autisme, dèficit d'atenció, dificultats del parla i l'aprenentatge, etc.

Este libro es esencial para aprender como usar los apoyos visuales con nuestro alumnado. Es sencillo, claro y lleno de ejemplos. De él podemos aprender mucho y nunca te cansaràs de ojearlo pues siempre da nuevas ideas.

Un libro muy completo para explicar el uso de estrategias visuales para mejorar la comunicación de los ninos con tratorno del espectro autista y los que experimentan dificultades de la comunicación.

Esta lleno de técnicas y estrategias que ayudaran a participar mas efectivamente en sus interacciones sociales y rutinas de la vida diària:
- Contiene docenas de ejemplos de ayudas visuales perfectamente ilustradas y descrites.
- Una colección excepcional de técnicas e ideas prácticas.
- Lleno de estrategias creativas para mejorar el comportamiento y la comunicación de estudiantes con autismo, dèficit de atención, dificultades del habla y el aprendizaje, etc.


QUIET
Màrius Serra


Us adjuntem un resum del llibre d'en Marius Serra, és titula QUIET, i ens parla sobre la seva experiència com a pare d'un nen amb pluridiscapacitat. El teniu disponible en català i castellà.

"Quiet cobreix set anys en la vida del nostre fill Lluís Serra Pablo, àlies Llullu, que va néixer amb una greu encefalopatia que la ciència neurològica encara no ha estat capaç de definir. Set anys després del seu naixement, la terminologia mèdica no passa d’encefalopatia no filiada, el llenguatge popular se les apanya amb la fòrmula, prou entenedora, de paràlisi cerebral i el llenguatge administratiu l’avalua com un discapacitat amb un grau de disminució del 85%. A casa, però, totes aquestes etiquetes compten poc. El Lluís és el nostre segon fill. Té unes necessitats una mica peculiars, però això només significa que estem més pendents de la seva fragilitat. A Quiet, he buscat una forma narrativa d’explicar l’ambivalent estat emocional que provoca tenir un fill que no progressa adequadament. Un estat sovint exposat als fiblons del dolor, però en el que predomina la joia i un cert embadaliment. M’ha semblat que la millor manera de fer-ho era rescatar escenes concretes fixades en la memòria i posar-les en moviment. Records refulgents. I he pretès, alhora, compondre un mirall. Dorian Gray va vendre l’ànima al diable per poder ser, més que immortal, invariable, mentre els estralls del temps anaven canviant l’aspecte del retrat invisible que havia amagat al soterrani. Aquí el procés s’inverteix. El nostre fill ni és invisible ni tampoc el retrat de ningú, per bé que s’assembla als seus pares i a la seva germana. Ell i els que són com ell actuen de miralls. Tots els que ens hi mirem una mica a fons envellim d’una manera diferent. Si Dorian Gray hagués conegut un llullu no s’hauria conformat mai de la vida amb la invariabilitat dels presumptes immortals. Hauria après a mirar en comptes de voler ser mirat. A envellir. Molt probablement no hauria volgut ser retratat, sinó retrat.”

Os adjuntamos un resumen del libro de en Marius Serra, titulado QUIET, y nos habla sobre su experiencia como padre de un niño con pluridiscapacitat. Lo podéis conseguir en catalán y castellano.


"Quiet cubre siete años en la vida de nuestro hijo Lluís Serra Pablo, alias Llullu, que nació con una grave encefalopatía que la ciencia neurológica todavía no ha sido capaz de definir. Siete años después de su nacimiento, la terminología médica no pasa de encefalopatía no filiada, el lenguaje popular se las apaña con la fórmula, bastante entendedora, de parálisis cerebral y el lenguaje administrativo lo evalúa como un discapacitado con un grado de disminución del 85%. En casa, pero, todas estas etiquetas cuentan poco. Lluís es nuestro segundo hijo. Tiene unas necesidades un poco peculiares, pero esto sólo significa que estamos más pendientes de su fragilidad. A Quieto, he buscado una forma narrativa de explicar el ambivalente sido emocional que provoca tener un hijo que no progresa adecuadamente. Un estado a menudo expuesto a los embites del dolor, pero en el que predomina la joya y un cierto embeleso. Me ha parecido que la mejor manera de hacerlo era rescatar escenas concretas fijadas en la memoria y ponerlas en movimiento. Recuerdos brillantes. Y he pretendido, a la vez, componer un espejo. Dorian Gray vendió el alma al diablo para poder ser, más que inmortal, invariable, mientras los estragos del tiempo iban cambiando el aspecto del retrato invisible que había escondido al sótano. Aquí el proceso se invierte. Nuestro hijo ni es invisible ni tampoco el retrato de nadie, si bien se asemeja a sus padres y a su hermana. Él y los que son como él actúan de espejos. Todos los que nos miramos un poco a fondo envejecemos de una manera diferente. Si Dorian Gray hubiera conocido un llullu no se habría conformado nunca jamás con la invariabilidad de los presuntos inmortales. Habría aprendido a mirar en vez de querer ser mirado. A envejecer. Muy probablemente no habría querido ser retratado, sino retrato.”


COJOS Y PRECARIAS HACIENDO VIDAS QUE IMPORTAN
Cuaderno sobre una alianza imprescindible
Fruit de tres anys de converses, reflexions i trobades neix aquest quadern polifònic. En la seva redacció han participat persones que formaven part del Fòrum de Vida Independent i de l' "Agencia de Asuntos Precarios Todas a Cien"; persones amb diversitat funcional, dones feministes i altres inclassificables. Aquí es dediquem a abordar qüestions com la vulnerabilitat i les cures, la normativització dels cossos i les seves discriminacions, l'autonomia i la independència, el tancament institucional de la diferència, la victimització i l'assistencialisme, els límits i possibilitats de les identitats. Tot això sota una hipòtesi, una pregunta que es posa en joc dia a dia: pensar i construir una vida que mereixi més la pena, i això no només per a les persones amb diversitat funcional, sinó per totes i tots.

Instruccions de lectura: aquest text és "multiforme", el pamflet conviu amb l'assaig, el conte amb les converses i les entrevistes; es pot llegir de la primera a l'última pàgina, però també a salts segons la curiositat de cadascú.
Agencia de Asuntos Precarios Todas a Cien va ser un projecte col·lectiu que es va proposar enfrontar la solitud i l'aïllament en els quals es viu la creixent precarització de l'existència quotidiana. El seu mètode: la creació de xarxes de cooperació i auto-organització vital i política. L'Agència es reunia a la Casa Pública de Dones "Eskalera Karakola" de Madrid.
El Fòrum de Vida Independent és una comunitat virtual que conforma un espai de debat, suport mutu i reivindicació dels drets de les persones amb diversitat funcional. Els qui han fet possible aquest Quadern i en aquells dies componien aquesta xarxa, avui formen part d'un nou projecte: el Fòrum de Vida Independent i Divertad (FVID). Allí continuen treballant des de l'autonomia i la poten-cia transgressora de la seva concepció de la diversitat.


Fruto de tres años de conversaciones, reflexiones y encuentros nace este Cuaderno polifónico. En su redacción han participado personas que formaban parte del Foro de Vida Independiente y de la Agencia de Asuntos Precarios Todas aZien; personas con diversidad funcional, mujeres feministas y otras inclasificables. Aquí nos dedicamos a abordar cuestiones como la vulnerabilidad y los cuidados, la normativización de los cuerpos y sus discriminaciones, la autonomía y la independencia, el encierro institucional de la diferencia, la victimización y el asistencialismo, los límites y posibilidades de las identidades. Todo ello bajo una hipótesis, una pregunta que se pone en juego día a día: pensar y construir una vida que merezca más la pena, y esto no sólo para las personas con diversidad funcional, sino para todas y todos.

Instrucciones de lectura: este texto es multiforme, el panfleto convive con el ensayo, el cuento con las conversaciones y las entrevistas; se puede leer de la primera a la última página, pero también a saltos según la curiosidad de cada cual.

La Agencia de Asuntos Precarios Todas aZien fue un proyecto colectivo que se propuso enfrentar la soledad y el aislamiento en los que se vive la creciente precarización de la existencia cotidiana. Su método: la creación de redes de cooperación y auto-organización vital y política. La Agencia se reunía en la Casa Pública de Mujeres La Eskalera Karakola de Madrid.
El Foro de Vida Independiente es una comunidad virtual que conforma un espacio de debate, apoyo mutuo y reivindicación de los derechos de las personas con diversidad funcional. Quienes han hecho posible este Cuaderno y por entonces componían esa red, hoy forman parte de un nuevo proyecto: el Foro de Vida Independiente y Divertad (FVID). Allí continúan trabajando desde la autonomía y la poten-cia transgresora de su concepción de la diversidad. 


PRÒXIMAMENT MÉS!