dilluns, 27 de maig de 2013

consells per a l'alimentació de persones greument afectades

M'agraden molt aquestes imatges i, sobretot, els diferents consells que donen; de vegades, oblidem que l'acte de menjar ha de ser tranquil, agradable, significatiu... per a tots, i passa a ser tens o mecànic amb els alumnes més greument afectats; de vegades per manca de temps, altres de coneixements, altres simplement per manca d'empatia.
Fa temps que tenia aquestes imatges per l'ordinador i hui, tractant de posar una miqueta d'ordre, me les he trobat i les volia compartir amb vosaltres. No tinc ni idea d'on les vaig baixar, afortunadament a les imatges posa la font.

Me gustan mucho estas imágenes y, sobre todo, los diferentes consejos que dan; a veces, olvidamos que el acto de comer tiene que ser tranquilo, agradable, significativo... para todos, y pasa a ser tenso o mecánico con los alumnos más gravemente afectados; a veces por falta de tiempo, otras de conocimientos, otras simplemente por falta de empatía.
 Hace tiempo que tenía estas imágenes por el ordenador y hoy, tratando de poner un poquito de orden, me las he encontrado y las quería compartir con vosotros. No tengo ni idea de donde las bajé, afortunadamente a las imágenes pone la fuente.
Podeu descarregar-se'ls tots junts ací.
Podéis descargarlos todos juntos aquí

dijous, 23 de maig de 2013

referències tàctils per a invidents

Emocionada com estava per l'aplicació del TEACCH a un alumne cec (A), no vos vaig explicar les referències tàctils que estem utilitzant amb ell per tal que aconsegueixa una major autonomia en tots els àmbits de la seua vida. (afortunadament laura va fer una megaentrada amb molts detalls de com estructurar l'espai, horari, sistema de treball...)

Emocionada como estaba por la aplicación del TEACCH a un alumno ciego (A), no os expliqué las referencias táctiles que estamos utilizando con él para que consiga una mayor autonomía en todos los ámbitos de su vida. (afortunadamente laura hizo una megaentrada con muchos detalles de cómo estructurar espacio, horario, sistema de trabajo...)


- Pel que fa a l'estructuració temporal, A utilitza un horari tàctil amb objectes, que toca i ordena pels matins per tal de saber què farà durant la jornada escolar.
- En cuanto a la estructuración temporal, A utiliza un horario táctil con objetos, que toca y ordena por las mañanas para saber qué hará durante la jornada escolar.horari amb objectes reals


- Per altra banda, cada persona de l'aula, tant alumnes com professionals, tenim una textura que ens identifica, completament aleatòria i, per tant, abstracta. Aquestes textures les utilitzem en diferents materials: per fer l'activitat de passar llista, per tal que A puga buscar la seua agenda a la safata de les agendes de l'aula, per tal que trobe la seua perxa i puga penjar la jaqueta o agafar el babi, per posar música...
 - Por otro lado, cada persona del aula, tanto alumnos como profesionales, tenemos una textura que nos identifica, completamente aleatoria y, por lo tanto, abstracta. Estas texturas las utilizamos en diferentes materiales: para hacer la actividad de pasar lista, para que A pueda buscar su agenda en la bandeja de las agendas del aula, para que encuentro su pértiga y pueda colgar la chaqueta o coger el babi, para poner música...

cada alumne i professional de l'aula té la seua marca
les marques personals s'utilitzen a les perxes, per exemple- Quant als desplaçaments en trajectes curts en espais coneguts (el centre, per exemple), A mostrava molta inseguretat per caminar sol; s'han realitzats entrenaments, mostrant-li punts de referència naturals (les diferents dependències per les que va passant, els creuaments...) i posant-li'n altres artificials. L'objectiu era que A sentira que controlava l'espai i, en situacions de dubte, poder tornar al punt de referència i reprendre el trajecte.
- En cuanto a los desplazamientos en trayectos cortos en espacios conocidos (el centro, por ejemplo), A mostraba mucha inseguridad para andar solo; se han realizados entrenamientos, mostrándole puntos de referencia naturales (las diferentes dependencias por las que va pasando, los cruces...) y poniéndole otros artificiales. El objetivo era que A sintiera que controlaba el espacio y, en situaciones de duda, poder volver en su punto de referencia y retomar el trayecto.


la marca personal de A als corredors li indiquen que ha aplegat a la seua aula


 - Una ceguesa acompanyada per estereotípies fan que el temps d'oci es confonga amb fer moviments repetitius i sense objectiu aparent, gens funcionals i poc normalitzats. Com que la passió de A és la música, s'ha treballat que siga capaç de posar-se un cedé a l'aparell de música, al qual se li han realitzat dues marques diferents (botó d'encés i passar cançó) per a que puga accedir fàcilment a aquestes dues funcions.
Els cedés, com ja hem comentat abans, tenen textures relacionades amb els companys o, més endavant, amb els grups musicals. 
- Una ceguera acompañada por estereotípias hacen que el tiempo de ocio se confunda con hacer movimientos repetitivos y sin objetivo aparente, nada funcionales y poco normalizados. Como la pasión de A es la música, se ha trabajado que sea capaz de ponerse un cd en el aparato de música, al cual se le han realizado dos marcas diferentes (botón de encendido y pasar canción) para que pueda acceder fácilmente a estas dos funciones.
 Los cedés, como ya hemos comentado antes, tienen texturas relacionadas con los compañeros o, más adelante, con los grupos musicales. 

el botó de "passar cançó" té una marca per tal que siga fàcil de trobarcada alumne de l'aula té un cd amb música que li agrada i la seua textura personal per que A pose música autònomament


- Pel que fa a l'alimentació, A té un mantel amb diferents textures per posar el got i el plat al seu lloc corresponent (de forma que facilita la posterior ....); aquestos utensilis porten la seua marca a la base, de forma que puga buscar i reconèixer en les prestatgeries el seu plat i el seu got i portar-los a la taula. 
- En cuanto a la alimentación, A tiene un mantel con diferentes texturas para poner el vaso y el plato a su lugar correspondiente (de forma que facilita la posterior ....); estos utensilios traen su marca a la base, de forma que pueda buscar y reconocer en las estanterías su plato y su vaso y llevarlos a la mesa. 
el plat i got de A estan marcats amb la seua textura per facilitar-li el reconeixement

 

el lloc del plat i del got, delimitats per mida i textura


- i a altres activitats on s'ha vist la necessitat d'utilitzar referències tàctils ha sigut la motxilla, ja que té moltes cremalleres però realment només n'utilitza dues (agenda-esmorzar) y li feien confondre's, per la qual cosa s'han marcat amb velcro; per a l'autonomia: motxilla, perxes... i les safates on deixar agenda i esmorzar, una llisa i altra amb forats.
- y a otras actividades donde se ha visto la necesidad de utilizar referencias táctiles ha sido la mochila, puesto que tiene muchas cremalleras pero realmente sólo utiliza dos (agenda-almorzar) y le hacían confundirse, por lo que se han marcado con velcro; para la autonomía: mochila, perchas... y las bandejas donde dejar agenda y almuerzo, una lisa y otra con agujeros.
 

les cremalleres de la motxilla que ha d'obrir tenen una textura apegada


safates de l'esmorzar i de les agendes, amb mida i característiques tàctils diferents

Espere que aquestes idees puguen ajudar més gent a organitzar l'entorn de forma que facilite l'adquisició d'autonomia per part de les persones invidents.
Espero que estas ideas puedan ayudar a más gente a organizar el entorno de forma que facilite la adquisición de autonomía por parte de las persones invidentes.

dimecres, 15 de maig de 2013

previ al taller d'oci i temps lliure

He trobat aquest material que vaig fer a principi de curs com a previ al taller d'"oci i temps lliure (guiats)"; m'ha vingut al cap hui, després d'una sessió de temps lliure divertidíssima (i poc guiada) amb els xavals.

He encontrado este material que hice a principio de curso como previo al taller de "ocio y tiempo libre (guiados)"; me ha venido a la cabeza hoy, después de una sesión de tiempo libre divertidísima (y poco guiada) con los chavales.


El que pretenia amb aquestes activitats prèvies al taller era conèixer diferents contextos d'oci i temps lliure i les activitats que es poden fer en ells, reflexionar sobre l'oci més adient per a cada edat (tot i que es respecten els gustos de cadascú), i reconèixer les activitats d'oci i temps lliure que més ens agraden, així com interessar-se per les que els agraden als companys.

Lo que pretendía con estas actividades previas al taller era darles a conocer diferentes contextos de ocio y tiempo libre y las actividades que se pueden hacer en ellos, reflexionar sobre el ocio más adecuado para cada edad (a pesar de que se respetan los gustos de cada cual), y reconocer las actividades de ocio y tiempo libre que más nos gustan, así como interesarse por las que les gustan a los compañeros.

Vaig fer un notebook (cutrillo, que era dels primers que feia) i unes fitxes, que van quedar així:
Hice un notebook (cutrillo, que era de los primeros que hacía) y unas fichas, que quedaron así:El notebook el podeu descarregar ací (no pose visualitzar-lo perquè és pràcticament el mateix que a les fitxes)
 El notebook lo podéis descargar aquí (no pongo visualizarlo porque es prácticamente lo mismo que en las fichas)


Com que anem cara a l'estiu, període amb moltes vacances, potser a algú li vagen bé aquestes idees.
Como vamos cara al verano, período con muchas vacaciones, quizá a alguien le vayan bien estas ideas.
 


dijous, 9 de maig de 2013

en vaga / en huelga

El motiu de la vaga és contra l’avantprojecte de llei d’educació conegut com a LOMCE i contra les polítiques austeritat que estan escanyant el sistema educatiu.
Donem suport perquè compartim plenament els motius. Aquests són ben legítims, raonables i més necessaris que mai per tota la comunitat educativa. En primer lloc, la retirada del projecte de la LOMCE i, en segon lloc, l’exigència d’un canvi en les polítiques d’austeritat compulsiva que s’han aplicat en l’educació i en tots els serveis públics  durant els darrers anys.


El motivo de la huelga es contra el anteproyecto de ley de educación conocido como LOMCE y contra las políticas austeridad que están estrangulando el sistema educativo. Apoyamos porque compartimos plenamente los motivos. Estos son muy legítimos, razonables y más necesarios que nunca para toda la comunidad educativa. En primer lugar, la retirada del proyecto de la LOMCE y, en segundo lugar, la exigencia de un cambio en las políticas de austeridad compulsiva que se han aplicado en la educación y en todos los servicios públicos durante los últimos años.

divendres, 3 de maig de 2013

comunicar, decidir, gaudir. viure amb pluridiversitat.

 Seguint la llei que regeix el desenvolupament, l'èsser humà va acumulant canvis quantitatius graduals, imperceptibles, que condueixen a que, en un determinat moment, es produeixen canvis essencials radicals, els qualitatius. A nivell d'aprenentatge "professional"* em sembla que passa el mateix: vas llegint, vas fent cursos, vas reflexionant i xerrant i preguntant, vas aprenent de la pràctica pròpia i la d'altres... i un dia el cervell fa "clic" i tot connecta, i encaixes unes coses amb altres, i veus una globalitat de tots aquells cursos, llibres, articles, comentaris, intervencions...
Doncs en aquest salt qualitatiu (podeu veure el de l'any passat ací) a mi m'ha espentat aquest llibre, que recomane encaridament que llegiu:


Siguiendo la ley que rige el desarrollo, el ser humano va acumulando cambios cuantitativos graduales, imperceptibles, que conducen a que, en un determinado momento, se produzcan cambios esenciales radicales, los cualitativos. A nivel de aprendizaje "profesional"* me parece que pasa lo mismo: vas leyendo, vas haciendo cursos, vas reflexionando y hablando y preguntando, vas aprendiendo de la práctica propia y la otros... y un día el cerebro hace "clic" y todo conecta, y encajas unas cosas con otras, y ves una globalidad de todos aquellos cursos, libros, artículos, comentarios, intervenciones...
Pues en este salto cualitativo (podéis ver el del año pasado aquí) a mí me ha empujado este libro, que recomiendo encarecidamente que leáis:


podeu descarregar-lo ací o, millor encara, anar a la web de la UTAC (unitat de tècniques augmentatives de comunicació) i pegar una miradeta a tots els recursos que ofereixen.

podéis descargarlo aquí o, mejor todavía, ir a la web de la UTAC (unidad de técnicas aumentativas de comunicación) y echar una ojeada a todos los recursos que ofrecen.
* i ho pose entre cometes perquè, per una banda, ja vaig descobrir que costa saber on acaba la vida suposadament profesional i on comença la personal; i per altra banda perquè indicar que sóc professional posa una distància respecte d'aquells que són considerats no "professionals" (família, personal no docent...) i, d'alguna manera, menysprea els seus valuosos coneixements.


* y lo pongo entre comillas porque, por un lado, ya descubrí que cuesta saber donde acaba la vida supuestamente "profesional" y dónde empieza la personal; y por otro lado porque indicar que soy "profesional" pone una distancia respecto de aquellos que son considerados no "profesionales" (familia, personal no docente...) y, de alguna manera, desprecia sus valiosos conocimientos.