dimecres, 5 de novembre de 2014

EL JUEGO EN ALUMNOS CON TEA

Per als nens i nenes amb TEA, aprendre a jugar pot resultar molt més difícil que aprendre qualsevol altra habilitat, per tots aquells aspectes que es posen en "joc" per a dur a terme aquesta activitat. 
Les alteracions qualitatives en la imaginació, en les habilitats de simbolització i/o de flexibilitat junt amb altres com la comunicació i la interacció social, formen part de les característiques definitòries de l’autisme, i són fonamentals a l'hora de desenvolupar qualsevol tipus de joc, per senzill que siga. 
A aquests aspectes cal afegir altres característiques especifiques pròpies de cada persona com poden ser: la restricció d’interessos, el gust per activitats repetitives, les autoestimulacions amb objectes o moviments, l’atenció per part dels objectes…etc. 
És per açò que el joc suposa uns dels aspectes prioritaris a abordar en qualsevol programa d’intervenció educatiu, atenent sempre a les característiques dels infants i del seu moment evolutiu o el nivell de desenvolupament. Així com també tenir sempre en compte les necessitats educatives d’aquest col·lectiu pel que respecta a aspectes d’estructuració d’espais i temps, el suport visual, la descomposició dels passos implicats en el joc (anàlisi de tasques) o el respecte en la seqüència evolutiva en el desenvolupament del joc. Aquests seran altres aspectes que afavoriran que desenvolupent de forma exitosa una sessió dedicada al joc.
Triar què habilitats específiques ensenyar dependrà del desenvolupament de cada nen/a, probablement començarem a ensenyar a explorar els materials, a entendre la causa-efecte, o a entendre l'ús funcional d'un material de joc. 
Aquest tema és molt extens i podríem dedicar moltes línies a parlar sobre aquest aspecte, si voleu aprofundir un llibre que vos pot ajudar i guiar sobre com treballar el joc en persones amb TEA es el de Anabel Cornago, "Manual de juego para niños con autismo". Vos recomanem la seua lectura.


Altra lectura que vos recomanem és un dels manuals de TASKS GALORE, aquesta vegada dedicat al joc "LET'S PLAY". És el quart en la sèrie de llibres que ens proporcionen una gran quantitat de recursos per a pares, mestres i terapeutes. En aquest, estracten aspectes com l'utilització de joguines, la gestió del temps de joc, el joc amb companys, el joc simbòlic, i moltes idees que de segur et poden servir per a aplicar a les teues intervencions.

A CONTINUACIÓ VOS DEIXEM LA VISUALITZACIÓ PER SI VOLEREU AGAFAR IDEES, QUE DE SEGUR QUE VOS PODEN AJUDAR:Para los niños y niñas con TEA, aprender a jugar puede resultar mucho más difícil que aprender cualquier otra habilidad, por todos aquellos aspectos que se ponen en "juego" para llevar a cabo esta actividad. 
Las alteraciones cualitativas en la imaginación, en las habilidades de simbolización y/o de flexibilidad junto con otras como la comunicación y la interacción social, forman parte de las características definitorias del autismo, y son fundamentales a la hora de desarrollar cualquier tipo de juego, por sencillo que sea. 
A este aspecto hay que añadir otras características especificas propias de cada persona como pueden ser: la restricción de intereses, el gusto por actividades repetitivas, las autoestimulaciones con objetos o movimientos, la atención por parte de los objetos…etc. 
Es por eso que el juego supone unos de los aspectos prioritarios a abordar en cualquier programa de intervención educativo, atendiendo siempre a las características de los niños y de su momento evolutivo o el nivel de desarrollo. Así como también tener siempre cuento las necesidades educativas de este colectivo por el que respeta a aspectos de estructuración de espacios y tiempos, el apoyo visual, la descomposición de los pasos implicados en el juego (análisis de tareas) o el respeto en la secuencia evolutiva en el desarrollo del juego. Estos serán aspectos que favorecerán que desarrollemos de forma exitosa una sesión dedicada al juego.
Elegir que habilidades específicas enseñar dependerá del desarrollo de cada niño/a, probablemente empezaremos a enseñar a explorar los materiales, a entender la causa-efecto, o a entender el uso funcional de un material de juego. 
Este tema es muy extenso y podríamos dedicar muchas líneas a hablar sobre este aspecto, si queréis profundizar un libro que os puede ayudar y guiar sobre como trabajar el juego en personas con TEA se lo de Anabel Cornago, "Manual de juego para niños cono autismo". Os recomendamos su lectura.

Otra lectura que os recomendamos es uno de los manuales de TASKS GALORE, esta vez dedicado al juego "LET'S PLAY". Es el cuarto en la serie de libros que nos proporcionan una gran cantidad de recursos para padres, maestros y terapeutas. En este, se tratan aspectos como la utilización de juguetes, la gestión del tiempo de juego, el juego con compañeros, el juego simbólico, y muchas ideas que de seguro te pueden servir para aplicar a tus interveciones.

 A continuación OS DEJAMOS LA VISUALIZACIÓN POR SI QUERÉIS COGER IDEAS, QUE SEGURO QUE OS PUEDEN AYUDAR: