dilluns, 24 de juny de 2013

QÜESTIONARI D'AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT.

Ha arribat el fi de curs i el temps de fer les avaluacions, els informes, les reunions amb les famílies... 

Però també el temps de la pròpia avaluació. Sempre pense, des de un punt de vista autocrític, que ha hagut coses que he fet malament, altres que deuria millorar, unes quantes que no m'ha donat temps a fer-les. 
Eixa és la pròpia avaluació, però buscant més el plànol de l'objectivitat, aquest any he tractat de què sigueren les famílies qui també m'ajudaren en el procés d'avaluació de la meua pràctica, per veure quins aspectes deuria millorar. I la veritat que ha estat molt profitós.

Vos deixe a continuació el qüestionari per si vos pot servir també a vosaltres, està en català i contextualitzat a un centre d'educació especial.


Ha llegado el final del curso y el tiempo de hacer las evaluaciones, informes, reuniones con las familias... 

Pero también el tiempo de la propia evaluación. Siempre pienso, desde un punto de vista autocrítico, que ha habido cosas que he hecho mal, otras que debería de mejorar, unas cuántas que no me ha dado tiempo a hacer. 
Esta es la propia evaluación, pero buscando un punto de vista más objetivo, este año he tratado de qué fueran  las familias quienes también me ayudaran en el proceso de evaluación de mi práctica, para ver qué aspectos debería mejorar. Y la verdad que ha sido muy provechoso.

Os dejo a continuación el cuestionari por si os puede servir también a vosotros, está en catalán y contextualizado en un centro de educación especial.

dilluns, 17 de juny de 2013

MATERIAL TEACCH PER A PRINCIPIANTS...

Realitzar material d'aprenentatge estructurat, adaptat a cada alumne/a és una de les funcions de les persones que treballem amb alumnat greument afectat. 

Les tasques pròpies per a nens petits, i fins i tot alumnes que comencen a treballar en aquesta metodologia són aquelles tasques que són manipulatives i que ensenyen els principis de la tasca: la idea de completació, de buscar les instruccions, els materials etc.

Les activitats han de contemplar instruccions visuals:
• Com comença una activitat.
• Quins són els passos.
• Quan ha finalitzat una activitat.

I algunes de les característiques que han de reunir les activitats són:
• Les tasques han de partir d'avaluació informal de l'alumne.
• Presentar el material de forma ordenada i clara.
• Avaluar la independència en l'activitat.
• Les activitats són bones sempre que siguin funcionals per a l'alumne.
• Relacionar les habilitats acadèmiques amb la vida diària.

En qualsevol activitat o entorn podem afegir una estructura visual que indiqui com començar i acabar la tasca, que li ajuden a entendre quan la tasca està acabada i els ajude al fet que comprenguen el sentit final de la mateixa.

Hem de tractar que el disseny de l'activitat s' “autoexplique”, augmentant l'autonomia de la persona alhora que compensar les dificultats de comunicació i comprensió de llenguatge. Tractarem d'aquesta forma que els materials defineixen la tasca, que la realització
 quede clarament definida, la direcció de l'activitat i els materials, d'esquerra a dreta i de dalt a baix.

El producte final de l'activitat, ha d'estar clar des del començament de l'activitat, d'aquesta forma li ajudem a realitzar l'activitat amb sentit i significat, alhora que la motivació és major.

Aquí us deixem exemples de material adaptat PER A PRINCIPINATS...
Realizar material de aprendizaje estructurado, adaptado a cada alumno/a es una de las funciones de las personas que trabajamos con alumnado gravemente afectado. 

Las tareas propias para niños pequeños, e incluso alumnos que empiezan a trabajar en esta metodología son aquellas tareas que son manipulativas y que enseñan los principios de la tarea: la idea de completación, de buscar las instrucciones, los materiales etc.

 Las actividades deben contemplar instrucciones visuales:
• Cómo empieza una actividad.
• Cuáles son los pasos.
• Cuándo ha finalizado una actividad.
 Y algunas de las características que deben reunir las actividades son:
• Las tareas deben partir de a evaluación informal del alumno.
• Presentar el material de forma ordenada y clara.
• Evaluar la independencia en la actividad.
• Las actividades son buenas siempre que sean funcionales para el alumno.
• Relacionar las habilidades académicas con la vida diaria.

Hemos de tratar que el diseño de la actividad se “autoexplique”, aumentando la autonomía de la persona a la vez que compensa las dificultades de comunicación y comprensión de lenguaje. Trataremos de esta forma que los materiales definan la tarea, que la realización quede claramente definida, la dirección de la actividad y los materiales, de izquierda a derecha y de arriba abajo. El producto final de la actividad, debe estar claro desde el comienzo de la actividad, de esta forma le ayudamos a realizar la actividad con sentido y significado, a la vez que la motivación es mayor.

Aquí os dejamos ejemplos de material adaptado PARA PRINCIPIANTES....