dimarts, 31 de gener de 2012

NORMES D'AULA.

Una de les eines que ens poden ajudar per la regulació de la conducta dels nostres alumnes és el disseny de ferramentes específiques, en aquesta cas normes d'aula,  per al desenvolupament efectiu de les diferents tasques realitzades al llarg de la jornada escolar.
Vos parlem de claus visuals referents a normes per a l'efectiu desenvolupament de les activitats. Aquestes ens serviran com a suports en ales tasques, permetrà una comuniació més efectiva entre adult-alumne, els ajuda a augmentar la seua atenció i facilitarà la comprensió d'ordres senzilles.
Tanmateix aquestes eines ens poden servir perquè cada vegada els nostres alumnes siguen més autònoms, ja que sempre tindran present el referent visual que els permetrà l'autorregulació i així evitar les correccions verbals de l'adult.
Per tant, amb aquesta ferramenta aconseguirem:
- Reduir la intensitat del suport per part dels professionals i ser cada vegada més autònoms en la realització de les tasques.
- Ser conscients de la necessitat de seguir unes pautes en les diferents activitats d'aula.
- Emprar menys temps repetint orientacions i instruccions.
- Millorar la comuniació i l'atenció.

*S'ha de tenir en compte que el material que es presenta a continuació és una mostra i que sempre s'haurà d'adaptar a les caracteristiques de l'alumne/a per al qual sigua dissenyat.


Una de las herramientas que nos puede ayudar en la regulación de la conducta de nuestros alumnos es el diseño de herramientas específicas, en esta caso normas de aula, para el desarrollo efectivo de las diferentes tareas realizadas a lo largo de la jornada escolar.

Os hablamos de claves visuales referentes a normas para el efectivo desarrollo de las actividades. Estas nos servirán como apoyos en las tareas, permitirá una comuniación más efectiva entre adulto-alumno, los ayuda a aumentar su atención y facilitará la comprensión de órdenes sencillas.

Así mismo, estas herramientas nos pueden servir para que cada vez nuestros alumnos sean más autónomos, puesto que siempre tendrán presente el referente visual que los permitirá la autorregulación y así evitar las correcciones verbales del adulto.

Por lo tanto, con esta herramienta conseguiremos:

- Reducir la intensidad del apoyo por parte de los profesionales y ser cada vez más autónomos en la realización de las tareas.
- Ser conscientes de la necesidad de seguir unas pautas en las diferentes actividades de aula.
- Emplear menos tiempo repitiendo orientaciones e instrucciones.
- Mejorar la de la comuniación y la atención.

*Se tiene que tener en cuenta que el material que se presenta a continuación es una muestra y que siempre se tendrá que adaptar a las características del alumno/a para el cual sea diseñado.
 


dimecres, 25 de gener de 2012

OCI I TEMPS LLIURE... EL TREN.

Una de les coses que hem estat treballant en OCI I TEMPS LLIURE és l'ús dels mitjans de transport col·lectius com a forma de desplaçar-se en les activitats que puguen realitzar en el temps lliure. Considerem que aquests ofereix possibilitats de desplaçament al nostre alumnat en la seua vida quotidiana i que és un recurs que poden fer ús per qualsevol motiu: laboral, relacional, acadèmic...etc. És per això hem estat treballant aspectes relacionats amb el coneixement de diferents aspectes per a la seua utilització.
Alguns dels objectius que treballa aquest material són:
 • Considerar el tren com a opció per desplçar-se en la seua vida quotidiana.
 • Conèixer l’estació més pròxima a la seua localitat.
 • Discriminar els tres tipus de tren i els seus usos: rodalies, regional i grans línies.
 • Reconèixer els llocs on poden comprar els bitllets.
 • Conèixer els tipus de bitllets.
 • Reconèixer les passes a tenir en compte per a comprar un bitllet.
 • Fer ús dels panells i televisions informatives per saber les pròximes eixides.
 • Buscar en l'horari les eixides i arribades dels trens.
 • Identificar les diferents línies en funció dels seus interessos.
Uno de ls aspectos que hemos estado trabajando en OCIO Y TIEMPO LIBRE es el uso de los medios de transporte colectivos como forma de desplazarse en las actividades que puedan realizar en el tiempo libre. Consideramos que estos ofrecen posibilidades de desplazamiento a nuestro alumnado en su vida cotidiana y que es un recurso que pueden hacer uso por cualquier motivo: laboral, relacional, académico...etc. Es por eso hemos ido trabajando aspectos relacionados con el conocimiento de diferentes aspectos para su utilización.
Algunos de los objetivos que trabaja este material son:
 • Considerar el tren como opción por desplazarse en su vida cotidiana.
 • Conocer la estación más próxima a su localidad.
 • Discriminar los tres tipos de tren y sus usos: cercanías, regional y grandes líneas.
 • Reconocer los lugares donde pueden comprar los billetes.
 • Conocer los tipos de billetes.
 • Reconocer las pasas a tener en cuenta para comprar un billete.
 • Hacer uso de los paneles y televisiones informativas para saber las próximas salidas.
 • Buscar en el horario las salidas y llegadas de los trenes.
 • Identificar las diferentes líneas en función de sus intereses.

dimarts, 24 de gener de 2012

VAIG A...MOURE'M TOT SOL!.

A continuació s’exposa un material que pretén l’acció autònoma del nostre alumnat a través de l’organització de l’entorn (claus visuals) que li permeta dirigir la seua acció a la tasca que ha de realitzar.

El material consta d’una clau visual (tauler) que l’alumne utilitzarà com a objecte de transició entre el lloc on està i on ha d’anar. De forma que ho puga fer de forma autònoma.

Per tant, amb aquest, es pretén que l’alumne adquirisca un autonomia en els desplaçaments i de l’acció mitjançant l’organització de l’entorn de forma significativa i creant contextos d’acció.

És important que el centre conte amb claus visuals en les seues dependències per facilitar aquesta tasca. Per més informació veure: 
http://www.uam.es/personal_pdi/psicologia/agonzale/Asun/2007/TRD/Artic/PEANA.htm

A continuación se expone un material que pretende la acción autónoma de nuestro alumnado a través de la organización del entorno (claves visuales) que le permita dirigir su acción a la tarea que tiene que realizar.

El material consta de una clave visual (tablero) que el alumno utilizará como objeto de transición entre el lugar donde está y donde tiene que ir. De forma que lo pueda hacer autónomamente.

Por lo tanto, con este, se pretende que el alumno adquiera un autonomía en los desplazamientos y de la acción mediante la organización del entorno de forma significativa y creando contextos de acción.

Es importante que el centro cuento con claves visuales en sus dependencias para facilitar esta tarea. Para más información ver: 
http://www.uam.es/personal_pdi/psicologia/agonzale/asun/2007/trd/artic/peana.htm

dilluns, 23 de gener de 2012

HO FAIG JO SOL...ELS ENCÀRREGS.

A continuació presentem una ferramenta útil per fomentar l'autonomia dels nostres alumnes amb diversitat funcional a través de la realització de tasques que els proporcionen responsabilitats en les rutines quotidianes de l'escola. De vegades aquestes tasques queden relegades a aquelles persones amb més autonomia o, que per les seues característiques, poden realitzar-ho de forma exitosa. Amb aquest tauler de comunicació pretenem donar-li la possibilitat a aquelles persones amb dificultats amb la comunicació, menys autonomia o dificultat per dirigir la seua acció ja que també és un referent visual.

Aquest és un tauler de comunicació pensat per a alumat amb dificultats de comunicació. Amb aquest, pretenem que realitzen encàrregs, a la vegada que fomenta les  habilitats socials, desplaçaments pel centre i les responsabilitats en el funcionament de l'aula.

Esperem que vos siga de profit!.

A continuación presentamos una herramienta útil para fomentar la autonomía de nuestros alumnos con diversidad funcional a través de la realización de tareas que les proporcionan responsabilidades en las rutinas cotidianas de la escuela. A veces estas tareas las realizan  aquellas personas con más autonomía o, que por sus características, pueden realizarlo exitosamente. Con este tablero de comunicación pretendemos darle la posibilidad a aquellas personas con dificultades con la comunicación, menos autonomía o dificultad para dirigir su acción puesto que también es un referente visual.

Este es un tablero de comunicación pensado para alumado con dificultades de comunicación. Con este, pretendemos que realicen encargos, al mismo tiempo que fomenta las habilidades sociales, desplazamientos por el centro y las responsabilidades en el funcionamiento del aula.

¿Esperamos que os sea de provecho!.dimecres, 18 de gener de 2012

dificultats per ser adicte a l'autonomia

Crec que amb el títol d'este blog queda clar que considerem l'autonomia, en un sentit ampli (comunicació, desplaçaments, treball...), el punt de partida i l'objectiu de la nostra intervenció educativa. Pensem que així, ja en el present i, sobretot, en el futur, quan s'acabe el període d'escolarització, els/les nostres alumnes -funcionalment diversos- tindran la capacitat de decidir i l'oportunitat d'accedir a un ventall més ampli de possibilitats.
Treballem a centres públics, primerament perquè pensem que tothom ha de tindre garantit l'accés a una educació pública, gratuïta i de qualitat (un dret reconegut per l'ONU) i, a més a més, perquè pensem que és enriquidor per a tots els alumnes viure dins la societat, amb la diversitat de gent amb la qual es trobaran després al seu dia a dia (gent amb més recursos, o amb menys; gent amb dificultats, o amb molta facilitat; gent d'ací o d'allà...).
Garantir l'autonomia dels alumnes als centres públics no sempre és fàcil; necessites unes ratios adequades; que s'envien substituts per a cobrir baixes; diners per comprar materials i pagar factures; hores pagades per elaborar-los; per no parlar d'unes condicions de treball dignes. En definitiva, una aposta per l'educació pública.


Creo que con el título de este blog queda claro que consideramos la autonomía, en un sentido amplio (comunicación, desplazamientos, trabajo...), el punto de partida y el objetivo de nuestra intervención educativa. Pensamos que así, ya en el presente y, sobre todo, en el futuro, cuando se acabe el periodo de escolarización, los/las nuestras alumnos -funcionalmente diversos- tendrán la capacidad de decidir y la oportunidad de acceder a un abanico más amplio de posibilidades.

Trabajamos en centros públicos, primeramente porque pensamos que todo el mundo tiene que tener garantizado el acceso a una educación pública, gratuita y de calidad (un derecho reconocido por la ONU) y, además, porque pensamos que es enriquecedor para todos los alumnos vivir dentro de la sociedad, con la diversidad de gente con la cual se encontrarán después en su día a día (gente con más recursos, o con menos; gente con dificultades, o con mucha facilidad; gente de aquí o de allá...).

Garantizar la autonomía de los alumnos en los centros públicos no siempre es fácil; necesitamos unas ratios adecuadas; que se envíen sustitutos para cubrir bajas; dinero para comprar materiales y pagar facturas; por no hablar de unas condiciones de trabajo dignos. En definitiva, una apuesta por la educación pública.No ens manifestem només perquè ens han baixat el sou (entre 127 i 415 euros mensuals) i han empijorat les nostres condicions laborals, sino perquè aquestes mesures fan més difícil que els nostres alumnes puguen ser adictes a l'autonomia. I això sí que no.
No nos manifestamos sólo porque nos han bajado el sueldo (entre 127 y 415 euros mensuales) y han empeorado nuestras condiciones laborales, sino porque estas medidas hacen más difícil que nuestros alumnos puedan ser adictos a la autonomía. Y eso sí que no.

diumenge, 15 de gener de 2012

unitat didàctica l'escola

Durant el primer trimestre del curs, a un aula d'infantil, amb la major part de l'alumnat nouvingut i pràcticament sense hàbits, hem organitzat el temps així:
- abans del pati: activitats individuals de taula tipus TEACCH de conceptes bàsics, motricitat fina, etc. (podeu veure alguns exemples ací, ací i ací)
- després del pati: activitats individuals de taula al voltant de la unitat didàctica "l'escola".
- per la vesprada: tallers de joc (alguns materials dels quals ja vos vaig avançar ací), de contes, de vestit, pantalla digital... 

Durante el primer trimestre del curso, en una aula de infantil, con la mayor parte del alumnado recién llegado y prácticamente sin hábitos, hemos organizado el tiempo así:
- antes del patio: actividades individuales de mesa tipo TEACCH de conceptos básicos, motricidad fina, etc. (podéis ver algunos ejemplos aquí, aquí y aquí).
- después del patio: actividades individuales de mesa relacionadas con la unidad didáctica "el colegio".
- por la tarde: talleres de juego (algunos materiales ya os los avancé aquí), cuentos, vestido, pantalla digital...

En aquesta entrada vull compartir el material que hem elaborat per a la unitat didàctica; està plastificat i envelcrat, de forma que es pot repetir al llarg del trimestre pel mateix alumne o per altres; així com enviar-lo a casa perquè els pares siguen conscients del treball que els seus fills fan a l'aula i s'impliquen més en el procés d'aprenentatge.

Al llarg d'aquest unitat, preteniem aconseguir els següents objectius (de forma molt general):

En esta entrada quiero compartir el material que hemos elaborado para la unidad didáctica; está plastificado y envelcrado, de forma que se puede repetir a lo largo del trimestre por el mismo alumno o por otros; así como enviarlo a casa porque los padres sean conscientes del trabajo que sus hijos hacen en el aula y se impliquen más en el proceso de aprendizaje.

A lo largo de esta unidad, pretendíamos conseguir los siguientes objetivos (de forma muy general):

- conèixer els nostres companys d'aula i cicle i els professionals que treballen amb nosaltres.
- conocer a nuestros compañeros de aula y de ciclo, así como a los profesionales que trabajan con nosotros.
relacionar fotos iguals; posar les parts que falten a la cara; classificar els alumnes per aules; relacionar part superior i inferior del cos; relacionar dos parts de la cara.(nota: les dues últimes activitats estan muntades amb dues fotos d'alumnes per full; d'aquesta manera es poden realitzar de am un sol full o, per tal d'aumentar la dificultat, unint més pàgines de la mateixa activitat)
(nota: las dos últimas actividades están montadas con dos fotos de alumnos por página; de esta manera se pueden realizar en una sola hoja o, para aumentar su dificultad, uniendo más páginas de la misma actividad)

- reconèixer els suports visuals que regeixen la vida de l'aula i el centre: objectes reals, fotos o pictogrames (per a cada alumne el més abstracte possible); així com el color assignat a cada alumne de l'aula.
- reconocer los apoyos visuales que rigen la vida del aula y el centro: objetos reales, fotos o pictogramas (para cada alumno lo más abstracto posible); así como el color asignado a cada alumno del aula.
relacionar suports visuals iguals; relacionar la logopeda i fisioterapeuta amb el seu pictograma; relacionar els alumnes amb el seu color; relacionar foto i picto d'una activitat quotidiana; relacionar foto de l'objecte real i persona amb la que fem l'activitat; relacionar foto de l'objecte real i foto de l'activitat)


- relacionar les accions que portem a terme diàriament al centre amb l'espai físic adequat per fer-les (aula, bany, pati...) o amb la persona que ens proporciona suport (monitora de menjador, tutora, educadora, mestres de batukada...).
- relacionar las acciones que llevamos a cabo diariamente en el centro con el espacio físico adecuado para hacerlas (aula, baño, patio...) o con la persona que nos proporciona apoyo (monitora de comedor, tutora, educadora, maestros de batukada...).

relacionar fotos similars d'activitats quotidianes; relacionar foto i persona amb la que fem l'activitat; classificar accions que fem a l'aula i al bany.


- iniciar-los en la lectura global dels noms dels companys d'aula
- iniciarlos en la lectura global de los nombres de los compañeros de aula
els pictogrames que utilitzem per a aquestes activitats són d'ARASAAC.
los pictogramas que utilizamos para estas actividades son de ARASAAC.

divendres, 13 de gener de 2012

Vidas que merezca la pena ser vividas

Una "reina maga" molt especial em va portar el llibre Cojos y precarias haciendo vidas que importan (ed. Traficantes de Sueños) i estic devorant-lo ara mateix. És un quadern que plasma les reflexions conjuntes i l'acostament de posicions de feministes (grupo Todas a Zien) i gent amb diversitat funcional (del Foro por la Vida Independiente), dos col·lectius aparentment molt diferents.
Feia temps que no llegia un llibre tan radical sobre diversitat funcional, un llibre que fa reflexionar a cada frase i repensar les accions, relacions, treball... que portem a terme dia a dia.

Una "reina maga" muy especial me trajo el libro Cojos y precarias haciendo vidas que importan (ed. Traficantes de Sueños) y lo estoy devorando ahora mismo. Es un cuaderno que plasma las reflexiones conjuntas y acercamiento de posiciones de feministas (grupo Todas a Zien) y gente con diversidad funcional (del Foro de Vida Independiente), dos colectivos aparentemente muy diferentes. 
Hacía tiempo que no leía un libro tan radical sobre la diversidad funcional, un libro que te hace reflexionar en cada frase y repensar nuestras acciones, relaciones, trabajo... que llevamos a cabo cada día.Només amb la definició que fa de les persones amb diversitat funcional ja deixa veure per on va la cosa:
Solamente con la definición que realiza de lo que son personas con diversidad funcional ya deja ver por dónde va la cosa:

[...] personas con diversidad funcional, comúnmente (es decir, desde una división jerárquica de las capacidades de las personas) denominadas discapacitadas.


 i és que, clar, això de ser discapacitat, o funcionalment divers, no deixa de ser contextual:
y es que, por supuesto, eso de ser discapacitado, o funcionalmente diverso, no deja de ser contextual:

No existen personas discapaces, sino sociedades incapaces de concretar, en las subjetividades de sus gentes, en los diseños de sus ciudades, en los accesos a sus recursos... el principio de igualdad. [...] Una sociedad que dice dar pero no pregunta lo que se quiere.

És un llibre imprescindible, captivador, emocionant, engrescador... el podeu comprar o descarregar ací.
Es un libro imprescindible, cautivador, emocionante, alentador... lo podéis comprar o descargar aquí.