dilluns, 27 de juny de 2011

alumnes amb discapacitats motòriques greus

Ací us deixem el grup de treball que hem fet durant aquest curs; addictes a l'autonomia com som, era precís que anara al voltant del tema. Concretament, autonomia per a alumnes amb discapacitats motòriques greus.

Hem organitzat la informació al voltant de: 
- com accedir a l'ordinador per treballar, comunicar-se, controlar l'entorn i gaudir d'oci autònomament.
- diferents formes d'accedir a la cadira de rodes elèctrica per aconseguir mobilitat independent.
- instruments d'avaluació per a la presa de decisions sobre els productes de suport.

Pensem que pot ser molt útil si tenim aquest tipus d'alumnat a l'aula, que sempre suposa un repte per als professionals que treballem amb ells donar una resposta educativa adequada i de qualitat.Aquí os dejamos el grupo de trabajo que hemos hecho durante este curso; adictos a la autonomía como somos, era necesario que girara alrededor del tema. Concretamente, autonomía para alumnos/as con discapacidad motórica grave. 

Hemos organizado la información alrededor de:
- como acceder al ordenador para trabajar, comunicar-se, controlar el entorno y disfrutar de ocio autònomamente.
- diferentes formas de acceder a una silla de ruedas eléctrica para conseguir movilidad independiente.
- instrumentos de evaluación para la toma de decisiones sobre los productos de apoyo.

Pensamos que puede ser muy útil si tenemos este tipo de alumnado en el aula, ya que siempre supone un reto para los profesionales que trabajamos con ellos darles una respuesta educativa adecuada y de calidad. 

(está en catalan, de momento no nos ha dado tiempo a traducirlo; de todas maneras los apartados de sillas de ruedas y el de software llevan muchas fotos, así que podemos utilizarlos aunque no conozcamos el idioma)

dijous, 23 de juny de 2011

anticipar eixides

Per poder funcionar autònomament a les eixides, especialment aquelles de passar la nit fora, cal que els alumnes sàpiguen què es va a fer, i que s'espera d'ells. A l'aula aprofitem l'anticipació per repassar objectius de coneixement del medi social i natural i de lecto-escriptura. Ací us deixe les dues que hem fet últimament (en valencià i castellà)
Para poder funcionar autónomamente en las salidas, especialmente en aquellas de pasar la noche fuera, los alumnos necesitan saber qué se va a hacer, y qué se espera de ellos. En el aula aprovechamos la anticipación para repasar objetivos de conocimiento del medio social y natural y de lecto-escritura. Aquí os dejo las dos que hemos hecho últimamente (en valenciano y castellano)

dimecres, 22 de juny de 2011

diners (part 3)

Ací us deixe un parell més de fitxes d'aplicació pràctica a les activitats de role-playing que fem a l'aula. Estan en word, així que les podeu modificar per adequar-les al nivell dels vostres alumnes o fills/es.

Aquí os dejo un par de fichas más de aplicación práctica a las actividades de role-playing que hacemos en el aula. Estan en word, así que las podéis modificar para adecuarlas al nivel de vuestros alumn@s o hij@s.

dijous, 16 de juny de 2011

contar el cap de setmana

El dilluns de matí el primer que fem és sentar-nos a la taula gran per contar-nos què hem fet durant el cap de setmana; els meus alumnes tenen certes dificultats ja que implica tindre en compte molts aspectes alhora: estructuració correcta de la frase, recordar, organitzar temporalment, expressar causalitat... així que cadascú porta un suport que li permet contar als seus companys què ha fet, quan i amb qui eixe cap de setmana.


amb pictogramesamb paraules envelcradesamb signes bimodal
i una aplicació amb el programa TICO*


punxa ací per descarregar-la


Los lunes por la mañana lo primero que hacemos es sentarnos en la mesa grande para contarnos qué hemos hecho durante el fin de semana; mis alumnos tienen ciertas dificultades en este aspecto, ya que implica tener en cuenta muchos aspectos a la vez:  estructuración correcta de la frase, recordar, organizar temporalmente, expresar causalidad... así que cadauno trae un soporte que le permite contar a sus compañeros qué ha hecho, cuando y con quien ese fin de semana.


* el programa TICO és una aplicació informàtica per generar i utilitzar taulers de comunicació de forma interactiva. (descarrega'l de forma gratuïta a www.proyectotico.es)

* el programa TICO es una aplicación informática para generar y utilizar tableros de comunicación de forma interactiva. (descárgalo de forma gratuita en www.proyectotico.es)

dimarts, 14 de juny de 2011

temps lliure

Un aspecte fonamental quan parlem d'autonomia és la capacitat de decidir per nosaltres mateixos què volem fer i organitzar, en la mesura del possible, el nostre temps lliure. Ací us deixe una forma, emprada durant aquest curs, per modificar una conducta obsessiva i oferir una alternativa més variada i més normalitzada.Un aspecto fundamental cuando hablamos de autonomía es la capacidad de decidir por nosotros mismos qué queremos hacer y organizar, en la mesura de lo posible, nuestro tiempo libre. Aquí os dejo una forma, que hemos utilizado durante este curso, para modificar una conducta obsesiva y ofrecer una alternativa más variada y normalizada.

dilluns, 13 de juny de 2011

fitxes DINERS (part 2)

Altre nivell de dificultat per treballar el maneig dels euros; relacionar quantitats de diners escrites senzilles amb la seua correspondència en monedes:

Otro nivel de dificultad para trabajar el manejo de los euros: relacionar cantidades de dinero sencillas escritas con su correspondencia en monedas:

fitxes DINERS (part 1)


Després de fer activitats de caire més manipulatiu a l'aula (classificar monedes, activitats de role playing tipus mercadet, etc)., aplega el moment de plasmar els coneixements que hem aprés per escrit. Ací tenim fitxes molt bàsiques:
Después de hacer actividades manipulativas en el aula (clasificar monedas, actividades de role playing tipo mercado, etc.), llega el momento de plasmar los conocimientos adquiridos por escrito. Aquí os dejo algunas fichas muy básicas.


dijous, 2 de juny de 2011

panell informació DINERS


Per facilitar l'autonomia dels alumnes durant el temps de treball individual a una de les parets de l'aula tenim panells amb informació sobre distints temes. La idea és que els alumnes tinguen eines al seu abast que els permeten solucionar dubtes que van sorgint mentre fan la tasca.
Un dels panells estrella aquest curs, que hem dedicat molt de temps -i esforç!- als diners, ha sigut aquest
Para facilitar la autonomia de los alumnos durante el tiempo de trabajo individual, en una de las paredes del aula tenemos paneles con información sobre distintos temas. La idea es que los alumnos tengan herramientas a su alcance que les permitan solucionar las dudas que van surgiendo mientras realizan la tarea.
Uno de los paneles estrella de este curso, en el que hemos dedicado mucho tiempo -¡y esfuerzo!- al dinero, ha sido este.