dilluns, 23 d’abril de 2012

JORNADES DE BAIX COST...

Tecnología de bajo coste · Adaptaciones elaboradas por usuarios ·
Recursos de libre acceso

Aquestes jornades organitzades pel CEAPAT es basen en els següents principis: l'enfocament col·laboratiu, el baix cost, la lliure circulació de la informació, l'intercanvi i la convivència.
I on interessen totes les idees que s'apliquen en diferents àmbits de la vida de les persones amb algun tipus de diversitat funcional i que aquesta informació s'estengui i es comparteixi.

Amb baix cost, s'entenen els recursos que un mateix pugui construir, o bé que pot aconseguir sense cost algun (valor afegit per ser un “producte de suport”) sigui perquè es baixen de la xarxa o s'obtenen de forma gratuïta per a l'usuari. Amb una perspectiva més àmplia inclouríem també recursos del mercat general que es poden utilitzar com a producte de suport (ajuda tècnica).

El principal element del baix cost és el coneixement. Sense coneixement és impossible utilitzar les solucions de baix cost. El baix cost (molt proper al faci-li-ho vostè mateix) requereix coneixements que proporcionin autonomia i autosuficiència. Un ha d'estar capacitat per realitzar per si mateix bona part del treball.

Els productes de baix cost sempre donen resposta a una necessitat concreta encara que no s'hagi realitzat una anàlisi profunda de la situació o de les solucions possibles. Per als usuaris i familiars en moltes ocasions aquesta solució artesanal és l'única solució possible de forma temporal o definitiva.

Des d'una perspectiva global de totes les solucions possibles aquest coneixement permet decidir si invertir diners en una solució industrial o bé invertir temps a construir una solució artesanal.

Si bé les solucions de baix cost requereixen una menor inversió econòmica per a l'adquisició és molt possible que hàgim de dedicar més temps per a la construcció i manteniment, i això potser comporti que la seva eficiència sigui menor. D'altra banda les solucions comercials poden oferir majors prestacions, estar millor acabats o ser més fiables però la diferència quant al preu pot no compensar aquest increment, en algunes ocasions, de la qualitat.

La Trobada se celebrarà en els dies 12, 13 i 14 de juliol de 2012 en el CRMF (Centre de Recuperació de Persones amb Discapacitat Física) del IMSERSO a Albacete.
És una trobada oberta a la participació i el cost de l'activitat és gratuït.

Podeu consultar més informació I EL PROGRAMA en:
http://www.crmfalbacete.org/recursosbajocoste/presentacion.aspEstas jornadas organizadas por el CEAPAT se basan en los siguientes principios: el enfoque colaborativo, el bajo coste, la libre circulación de la información, el intercambio y la convivencia.

Y donde interesan todas las ideas que se aplican en diferentes ámbitos de la vida de las personas con algun tipo de diversidad funcional y que esta información se extienda y se comparta.

Con bajo coste, se entienden los recursos que uno mismo pueda construir, o bien que puede conseguir sin coste alguno (valor añadido por ser un “producto de apoyo”) sea porque se bajan de la red o se obtienen de forma gratuita para el usuario. Con una perspectiva más amplia incluiríamos también recursos del mercado general que se pueden utilizar como producto de apoyo (ayuda técnica).

El principal elemento del bajo coste es el conocimiento. Sin conocimiento es imposible utilizar las soluciones de bajo coste. El bajo coste (muy próximo al hágaselo usted mismo) requiere conocimientos que proporcionen autonomía y autosuficiencia. Uno debe estar capacitado para realizar por sí mismo buena parte del trabajo.

Los productos de bajo coste siempre dan respuesta a una necesidad concreta aunque no se haya realizado un análisis profundo de la situación o de las soluciones posibles. Para los usuarios y familiares en muchas ocasiones esta solución artesanal es la única solución posible de forma temporal o definitiva.

Desde una perspectiva global de todas las soluciones posibles este conocimiento permite decidir si invertir dinero en una solución industrial o bien invertir tiempo en construir una solución artesanal.
Si bien las soluciones de bajo coste requieren una menor inversión económica para la adquisición es muy posible que debamos dedicar más tiempo para la construcción y mantenimiento, y ello quizás conlleve que su eficiencia sea menor. Por otro lado las soluciones comerciales pueden ofrecer mayores prestaciones, estar mejor acabados o ser más fiables pero la diferencia en cuanto al precio puede no compensar este incremento, en algunas ocasiones, de la calidad.

El Encuentro se celebrará en los días 12, 13 y 14 de julio de 2012 en el CRMF (Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física) del IMSERSO en Albacete.
Es un encuentro abierto a la participación y el coste de la actividad es gratuito.

Podéis consultar más información  Y EL PROGRAMA en:
http://www.crmfalbacete.org/recursosbajocoste/presentacion.asp