dimarts, 17 de desembre de 2013

NOVA LLEI SOBRE DISCAPACITAT

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad 
y de su inclusión social.

El passat 29 de novembre el Consell de Ministres va aprovar Llei General de Discapacitat, aquest text,agrupa la reglamentació bàsica sobre la matèria que es trobava dispersa en tres lleis:la llei 13/1982, d'integració social dels minusvàlids (LISMI), la Llei 51/2003, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, i la Llei 49/2007 d'infraccions i sancions en matèria d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. També adapta aspectes recollits per la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat aprovada per l'ONU en 2006.


El text, elaborat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, respon a la tasca tècnica d'agrupar la normativa ja existent, per la qual cosa amb prou feines aporta novetats. És el que succeeix, per exemple, en el cas del règim d'infraccions i sancions. La quantia de les multes és la mateixa que ja fixava l'anterior llei.

Per què aquesta Llei General?

Després de la ratificació per part d'Espanya de la Convenció Internacional Sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides el 3 de desembre de 2007 i la seva entrada en vigor el 3 de maig de 2008, es fa necessari actualitzar la legislació vigent a Espanya en matèria de discapacitat.

En aquest sentit, es dóna un primer pas amb l'aprovació de la Llei 26/2011 d'1 d'agost, d'adaptació normativa a la Convenció, en la redacció de la qual queda el mandat de refondre les tres lleis citades en un nou text que tingui com a referent la Convenció de l'ONU.

Quin contingut recull aquesta Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social?

No es tracta d'una nova llei, i que no reconeix nous drets, sinó que ordena, organitza i actualitza la normativa existent al nostre país cap a les persones amb discapacitat i la seva garantia de drets.

El pasado 29 de noviembre el Consejo de Ministros  aprobó Ley General de Discapacidad, este texto,agrupa la reglamentación básica sobre la materia que se encontraba dispersa en tres leyes:la ley 13/1982, de integración social de los minusválidos (LISMI), la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y la Ley 49/2007 de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. También adapta aspectos recogidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la ONU en 2006.
El texto, elaborado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, responde a la tarea técnica de agrupar la normativa ya existente, por lo que apenas aporta novedades. Es lo que sucede, por ejemplo, en el caso del régimen de infracciones y sanciones. La cuantía de las multas es la misma que ya fijaba la anterior ley.
¿Por qué esta Ley General?

Tras la ratificación por parte de España de la Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 2007 y su entrada en vigor el 3 de mayo de 2008, se hace necesario actualizar la legislación vigente en España en materia de discapacidad.

En este sentido, se da un primer paso con la aprobación de la Ley 26/2011 de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención, en cuya redacción queda el mandato de refundir las tres leyes citadas en un nuevo texto que tenga como referente la Convención de la ONU.

¿Qué contenido recoge esta Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social?

No se trata de una nueva ley, y que no reconoce nuevos derechos, sino que ordena, organiza y actualiza la normativa existente en nuestro país hacia las personas con discapacidad y su garantía de derechos.

PODEU VEURE-LA ACÍ/PODÉIS VERLA AQUÍ:


diumenge, 15 de desembre de 2013

passaparaula nadalenc

Comencem aquesta última setmana d'escola abans de les vacances de Nadal, cinc dies on es respira un ambient de festa, d'alegria... amb moltes activitats especials (festival, visita a l'ajuntament, nadales, visita dels reis mags...) i poc de temps i encara menys ganes de seure a treballar, sense parlar de la poca concentració per fer-ho...

Per a eixes estones en les que cal treballar, però els nostres alumnes no poden, busquem activitats divertides per treballar continguts curriculars. Hui compartim una d'aquestes: el passaparaula nadalenc


Empezamos esta última semana de colegio antes de las vacaciones de Navidad, cinco días donde se respira un ambiente de fiesta, de alegría... con muchas actividades especiales (festival, visita al ayuntamiento, villancicos, visita de los reyes magos...) y poco de tiempo y todavía menos ganas de sentarse a trabajar, sin hablar de la poca concentración para hacerlo...

Para esos ratos en los que hay que trabajar, pero nuestros alumnos no pueden, buscamos actividades divertidas para trabajar contenidos curriculares. Hoy compartimos una de estas: el pasapalabra navideño. 


Podeu veure ací CAPTURES DE PANTALLA de l'activitat:
Podéis ver aquí CAPTURAS DE PANTALLA de la actividad:I des de l'enllaç d'ací baix DESCARREGAR-LO:
Y des de el enlace de bajo DESCARGARLO:
 
(necessitem tindre instal·lat el programa smart notebook en l'ordinador per poder-lo utilitzar/ necesitamos tener instalado el programa smart notebook en el ordenador para poderlo utilizar)
descanseu, carregueu piles i... ens veiem per ací en Gener!

descansad, cargad pilas y... nos vemos por aquí en Enero!

divendres, 13 de desembre de 2013

correspondència interescolar

Fa uns mesos Vicent Llopis (que molts coneixereu pel blog que va realitzar, junt amb els seus alumnes, del projecte del PQPI de Reprografia al CPEE Vall Blanca d'Ontinyent) ens va enviar un sobre verd amb una proposta per participar en un nou projecte: la correspondència interescolar.

Podeu llegir més informació al blog que ha creat per al projecte (la base teòrica, qui participa, quines eines utilitzarem...) però a grans trets és un projecte col·laboratiu en el que alumnes amb necessitats educatives especials de diferents centres d’educació especial valencians podran conéixer-se, comunicar-se i connectar-se entre ells a través de les TIC.

Aquest projecte és, a més a més, una "excusa" perfecta per tindre més contacte amb altres docents d'altres centres, i poder compartir més i aprendre junts... segur que ho aconseguim! Seguirem contant-vos... de moment, podeu veure les entrades dels nostres companys al blog explicant com han escrit la carta, segur que vos agraden!

Hace unos meses Vicent Llopis (que muchos conoceréis por el blog que realizó, junto con sus alumnos, del proyecto del PCPI de Reprografía en el CPEE Vall Blanca de Ontinyent) nos envió un sobre verde con una propuesta para participar en un nuevo proyecto: la correspondencia interescolar.

Podéis leer más información en el blog que ha creado para el proyecto
(la base teórica, quién participa, qué herramientas utilizaremos...) pero a grandes rasgos es un proyecto colaborativo en el que alumnos con necesidades educativas especiales de diferentes centros de educación especial valencianos podrán conocerse, comunicarse y conectarse entre ellos a través de las TIC.

Este proyecto es, además, una "excusa" perfecta para tener más contacto con otros docentes otros centros, y poder compartir más y aprender juntos... seguro que lo conseguimos! Seguiremos contándoos... de momento, podéis ver las entradas de nuestros compañeros en el blog explicando cómo han hecho la carta, seguro que os gustan!

dilluns, 9 de desembre de 2013

FITXES ADAPTADES AMB PICTOGRAMES

A continuació vos deixem una sèrie de fitxes per treballar aspectes de motricitat fina adaptades amb pictogrames, amb la finalitat de què l'alumnat treballe amb imatges d'ús quotidià i amb les quals estan familiaritzats. 
Aquestes són senzilles, per treballar amb alumnat que s'inicia en aquest tipus de tasques i introdueix algunes habilitats com pintar, retallar, apegar gomets, traç...etc. 

A continuación os dejamos una serie de fichas para trabajar aspectos de motricidad fina adaptadas con pictogramas, con el fin de que el alumnado trabaje con imágenes de uso cotidiano y con las cuales están familiaritzados. 
Estas son sencillas, para trabajar con alumnado que se inicia en este tipo de tareas e introduce algunas habilidades como pintar, recortar, apegar gomets, trazo...etc. 


DESCARGAR/ DESCARREGAR:


dimecres, 4 de desembre de 2013

conoces aprendices visuales?


                                   

“Cuentos para Aprendices Visuales” es un proyecto sin ánimo de lucro que consiste en la creación, producción, distribución y difusión de cuentos infantiles para niños con necesidades especiales de aprendizaje.

Los cuentos están adaptados con pictogramas y están desarrollados especialmente para niños con autismo, para aprendices visuales, sirviendo igualmente a otras dificultades de aprendizaje y a pre-lectores. Colaborando con expertos en el sector, psicólogos, pedagogos y médicos especializados, los cuentos están pensados directamente para este colectivo de niños cuya atención en edad temprana determinará en gran medida su desarrollo posterior.

Debido al enorme déficit existente en el mercado, el proyecto plantea la difusión de los cuentos en publicaciones digitales (PDF, eBook, aplicación para iPad) a nivel nacional e internacional, bajo licencia CreativeCommons, lo que permite la copia y distribución libre de los mismos.

Con el apoyo de la Fundación Orange, en la colección "Aprende", José, el protagonista, nos guiará a través del proceso de aprendizaje de autocuidados, rutinas y emociones.

Para comenzar, se van a diseñar 15 títulos en la colección aprende, que se dividirán en tres líneas de trabajo. En Aprende Autocuidados, se desarrollarán los temas de aseo personal. Aprende Rutinas estará enfocado a explicar situaciones cotidianas que otros niños comprenden con mayor facilidad, mientras que en Aprende Emociones,habrá un título por cada emoción a trabajar.


“Cuentos para aprendices visuales” és un projecte sense ànim de lucre que consisteix en la creació, producció, distribució i difusió de contes infantils per a nens amb necessitats especials d'aprenentatge.

Els contes estan adaptats a pictogrames i estan desenvolupats especialment per a nens amb autisme, per a aprenents visuals, servint igualment a altres dificultats d'aprenentatge i a pre-lectors. Col·laborant amb experts en el sector, psicòlegs, pedagogs i metges especialitzats, els contes estan pensats directament per a aquest col·lectiu de nens l'atenció dels quals en edat primerenca determinarà en gran manera el seu desenvolupament posterior.

A causa de l'enorme dèficit existent al mercat, el projecte planteja la difusió dels contes en publicacions digitals (PDF, eBook, aplicació per iPad) a nivell nacional i internacional, sota llicència *CreativeCommons, la qual cosa permet la còpia i distribució lliure dels mateixos.

Amb el suport de la Fundació Orange, en la col·lecció "Aprende", José, el protagonista, ens guiarà a través del procés d'aprenentatge de autocura, rutines i emocions.

Per començar, es van a dissenyar 15 títols en la colecció "aprende", que es dividiran en tres línies de treball. En Aprèn Autocura, es desenvoluparan els temes de condícia personal. Aprèn Rutines estarà enfocat a explicar situacions quotidianes que altres nens comprenen amb major facilitat, mentre que en Aprèn Emocions,hi haurà un títol per cada emoció a treballar.

Y están disponibles otros en la colección "disfruta", orientada a cuentos de entretenimiento donde encontramos los siguientes títulos:

“El pajarito rosa”, una historia de amistad.
“Las pelusas se mudan de casa”, para aprender que una mudanza puede ser divertida.
“El caracol y su casita”, donde buscar una casita se convierte en aventura.
“El Oledor”, un aventurero que descubre la pimienta.
“La rana pirata”, con canciones y actividades.
“El dragón de las 7 cabezas”, donde el ingenio se desarrolla.

Todos estos títulos son originales y su redacción e ilustración está enfocada a la mejor comprensión por parte de los niños. Algunas características que definen nuestra colección son: la inclusión de episodios cíclicos que facilitan la comprensión de la historia en conjunto; una traducción conceptual a pictogramas, para la comprensión de las ideas y no la traducción literal de palabras; un diseño innovador en sus propiedades físicas, presentando un gramaje alto de papel, para facilitar su uso en niños que aún no tienen suficientemente desarrollada la psicomotricidad fina.
Su primer objetivo es la distribución de 6000 ejemplares de la colección “Disfruta” de forma gratuita en las Asociaciones que trabajan el Autismo en España y otras asociaciones relacionadas con las dificultades de aprendizaje antes mencionadas, así como su publicación digital libre y gratuita en varios idiomas en la web, permitiendo el acceso a los mismos a cualquier usuario que lo necesite.I estan disponibles uns altres en la col·lecció gaudeix, orientada a contes d'entreteniment on trobem els següents títols:“El pajarito rosa”, una historia de amistad.
“Las pelusas se mudan de casa”, para aprender que una mudanza puede ser divertida.
“El caracol y su casita”, donde buscar una casita se convierte en aventura.
“El Oledor”, un aventurero que descubre la pimienta.
“La rana pirata”, con canciones y actividades.
“El dragón de las 7 cabezas”, donde el ingenio se desarrolla.


Tots aquests títols són originals i la seva redacció i il·lustració està enfocada a la millor comprensió per part dels nens. Algunes característiques que defineixen la nostra col·lecció són: la inclusió d'episodis cíclics que faciliten la comprensió de la història en conjunt; una traducció conceptual a pictogrames, per a la comprensió de les idees i no la traducció literal de paraules; un disseny innovador en les seves propietats físiques, presentant un gramatge alt de paper, per facilitar el seu ús en nens que encara no tenen suficientment desenvolupada la psicomotricitat fina.
El seu primer objectiu és la distribució de 6000 exemplars de la col·lecció “Disfruta” de forma gratuïta en les Associacions que treballen l'Autisme a Espanya i altres associacions relacionades amb les dificultats d'aprenentatge abans esmentades, així com la seva publicació digital lliure i gratuïta en diversos idiomes en la web, permetent l'accés als mateixos a qualsevol usuari que ho necessiti.

Consulta su web y blog... altamente recomendable:
Consulta la seua web i bloc, altament recomanable:


Y también te los puedes descargar aquí/i també te'ls pots descarregar ací:


Programa de formación sobre uso de tecnología para personas con autismo.

La Fundación Orange y la Confederación Autismo España están desarrollando un ciclo de formaciones gratuitas para acercar a profesionales y familiares de personas con autismo el uso de nuevas herramientas y aplicaciones tecnológicas de difusión gratuita que la Fundación Orange lleva impulsando desde hace varios años con universidades y entidades expertas en autismo.
Las jornadas de formación, con el lema “Nuevas tecnologías y aplicaciones para personas con TEA", se realizarán en entidades asociadas a Autismo España, comenzaron el pasado día 13 en La Coruña, y continúan esta semana en León y Lugo, y posteriormente en Barcelona, Málaga, Huelva o Murcia, entre otras ciudades. 
Proximamente en Murcia, el 12 de diciembre, con Astrade.

La Fundació Orange i la Confederació Autisme Espanya estan desenvolupant un cicle de formacions gratuïtes per apropar a professionals i familiars de persones amb autisme l'ús de noves eines i aplicacions tecnològiques de difusió gratuïta que la Fundació Orange porta impulsant des de fa diversos anys amb universitats i entitats expertes en autisme.

Les jornades de formació, amb el lema “Noves tecnologies i aplicacions per a persones amb TEA", es realitzaran en entitats associades a Autisme Espanya, van començar el passat dia 13 a La Corunya, i continuen aquesta setmana en León i Lugo, i posteriorment a Barcelona, Màlaga, Huelva o Murcia, entre altres ciutats. 

Proximament a Múrcia, el 12 de desembre, amb Astrade.

diumenge, 1 de desembre de 2013

eines per intervindre amb motòrics: TICO

Fa dos anys (que han passat rapidíssims, per cert) l'associació Ciberespiral em va convidar a participar en la “I Jornada tècnica sobre suport TAC a la diversitat funcional”, realitzant un taller sobre el programa Tico (en aquesta entrada podeu veure el programa). Era la meua primera vegada com a ponent, i estava molt nerviosa i molt il·lusionada, però gràcies a Eva Carretero tot va anar fenomenal. 

Hace dos años (que han pasado rapidísimos, por cierto) la asociación Ciberespiral me invitó a participar en la “I Jornada técnica sobre apoyo TAC a la diversidad funcional”, realizando un taller sobre el programa Tico (en esta entrada podéis ver el programa). Era mi primera vez como ponente, y estaba muy nerviosa y muy ilusionada, pero gracias a Eva Carretero todo fue fenomenal. En aquell moment, amb només 15 entrades publicades al blog, i sense encara una idea clara de en què anava a convertir-se adictes a l'autonomia, no vaig penjar la presentació que vaig utilitzar... 
El Tico segueix sent el meu programa preferit per elaborar taulers de comunicació dinàmics, i el faig servir molt, però al blog no li he dedicat gaire espai (només ací i ací) i, pensant en això, me n'he recordat d'aquella presentació.

Ací la teniu, retocada i ampliada, espere que anime a les persones que treballem amb usuaris de SAC a elaborar taulers amb el Tico, que és una forma gratuïta i senzilla de fer-ho.


En aquel momento, con tan sólo 15 entradas publicadas al blog, y sin todavía una idea clara de en que iba a convertirse adictes a l'autonomia, no colgué la presentación que utilicé...
El Tico sigue siendo mi programa preferido para elaborar tableros de comunicación dinámicos, y lo utilizo mucho, pero en el blog no le he dedicado mucho espacio (sólo aquí y aquí) y, pensando en eso, me he acordado de aquella presentación.

Aquí la tenéis, retocada y ampliada, espero que anime a las personas que trabajamos con usuarios de SAC a elaborar tableros con el Tico, que es una forma gratuita y sencilla de hacerlo.