dimarts, 17 de desembre de 2013

NOVA LLEI SOBRE DISCAPACITAT

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad 
y de su inclusión social.

El passat 29 de novembre el Consell de Ministres va aprovar Llei General de Discapacitat, aquest text,agrupa la reglamentació bàsica sobre la matèria que es trobava dispersa en tres lleis:la llei 13/1982, d'integració social dels minusvàlids (LISMI), la Llei 51/2003, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, i la Llei 49/2007 d'infraccions i sancions en matèria d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. També adapta aspectes recollits per la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat aprovada per l'ONU en 2006.


El text, elaborat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, respon a la tasca tècnica d'agrupar la normativa ja existent, per la qual cosa amb prou feines aporta novetats. És el que succeeix, per exemple, en el cas del règim d'infraccions i sancions. La quantia de les multes és la mateixa que ja fixava l'anterior llei.

Per què aquesta Llei General?

Després de la ratificació per part d'Espanya de la Convenció Internacional Sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides el 3 de desembre de 2007 i la seva entrada en vigor el 3 de maig de 2008, es fa necessari actualitzar la legislació vigent a Espanya en matèria de discapacitat.

En aquest sentit, es dóna un primer pas amb l'aprovació de la Llei 26/2011 d'1 d'agost, d'adaptació normativa a la Convenció, en la redacció de la qual queda el mandat de refondre les tres lleis citades en un nou text que tingui com a referent la Convenció de l'ONU.

Quin contingut recull aquesta Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social?

No es tracta d'una nova llei, i que no reconeix nous drets, sinó que ordena, organitza i actualitza la normativa existent al nostre país cap a les persones amb discapacitat i la seva garantia de drets.

El pasado 29 de noviembre el Consejo de Ministros  aprobó Ley General de Discapacidad, este texto,agrupa la reglamentación básica sobre la materia que se encontraba dispersa en tres leyes:la ley 13/1982, de integración social de los minusválidos (LISMI), la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y la Ley 49/2007 de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. También adapta aspectos recogidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la ONU en 2006.
El texto, elaborado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, responde a la tarea técnica de agrupar la normativa ya existente, por lo que apenas aporta novedades. Es lo que sucede, por ejemplo, en el caso del régimen de infracciones y sanciones. La cuantía de las multas es la misma que ya fijaba la anterior ley.
¿Por qué esta Ley General?

Tras la ratificación por parte de España de la Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 2007 y su entrada en vigor el 3 de mayo de 2008, se hace necesario actualizar la legislación vigente en España en materia de discapacidad.

En este sentido, se da un primer paso con la aprobación de la Ley 26/2011 de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención, en cuya redacción queda el mandato de refundir las tres leyes citadas en un nuevo texto que tenga como referente la Convención de la ONU.

¿Qué contenido recoge esta Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social?

No se trata de una nueva ley, y que no reconoce nuevos derechos, sino que ordena, organiza y actualiza la normativa existente en nuestro país hacia las personas con discapacidad y su garantía de derechos.

PODEU VEURE-LA ACÍ/PODÉIS VERLA AQUÍ:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada