dijous, 20 de desembre de 2012

aprendre a organitzar un dinar familiar


Tenim les vacances de Nadal ahí al costat, un moment ideal per treballar l'autonomia en les tasques de la llar, i la comunicació. Hi ha events pràcticament a diari... què passaria si un dels nostres alumnes haguera d'organitzar un d'aquestos events?? Amb aquest notebook practicarà com fer-ho i serà l'amfitrió perfecte! :)

Tenemos las vacaciones de Navidad a la vuelta de la esquina, un momento ideal para trabajar la autonomía en las tareas del hogar, y la comunicación. Hay eventos prácticamente a diario... qué pasaría si uno de nuestros alumnos tuviera que organizar un de estos evens?? Con este notebook practicará como hacerlo y será el anfitrión perfecto! :)

Podeu visualitzar-lo ací:
Podéis visualizar-lo aquí:


I descarregar-lo ací:
Y descargarlo aquí:


Recordeu que per poder obrir-lo heu de tindre el programa Smart Notebook instal·lat (a les PDI sol vindre instal·lat per defecte).
Recordad que para poder abrirlo tenéis que tener instalado el programa Smart Notebook (en las PDI suele venir instalado por defecto).

Ací teniu un manual per fer les vostres activitats, és molt senzill!!
Aquí tenéis un manual para hacer vuestras propias actividades, es muy sencillo!!

dimecres, 19 de desembre de 2012

ACTIVITATS AMB NOTEBOOK SOBRE EL MENÚ (SEGONS PLATS)

Ací va la segona part, o el segon plat, de les activitats de notebook que treballa aspectes realcionat o be en el menú esoclar o els menjars...
 Com a l'activitat anterior, i totes les que van a publicar-se d'ara endavant, en el power- point podeu fer una previsualització del que es treballa en l'activitat i ja després, es la podeu descarregar amb el link.


Aquí va la segunda parte, o el segundo plato, de las actividades de notebook que trabaja aspectos realcionados con en el menú escolar o las comidas...
Como la actividad anterior, y todas las que van a publicarse de ahora en adelante, en el power- point podéis hacer una previsualización del que se trabaja en la actividad y ya después, se la podéis descargar con el link. • VISUALITZA/VISUALIZA: • DESCARREGA/DESCARGA:

dilluns, 17 de desembre de 2012

llibre interessant: DECONSTRUYENDO LA DEPENDENCIA.

La dependència i l'autonomia han quedat capturades per un saber immòbil que no té dubtes, que diu anomenar allò que sempre ha estat allà. Però hi ha un altre tipus de saber. Un saber construït des del món, des de l'experiència, el dubte, l'interrogació i la contradicció. És un saber que no pretén ser inamovible, sinó producte de la vitalitat de l'experiència i, per tant, subjecte a constats revisions. És el saber de l'experiència. És aquest tipus de saber el que trobarem en aquest llibre. 

Específicament, és un saber narrat des de l'experiència dels cossos discriminats, produït des de la vida i des de la convivència. Aquest, per tant, és un llibre que podem categoritzar com estrany per al món acadèmic, híbrid amb altres discursos, proper a l'activisme i al sentir de la militància. Aquesta història militant ha estat sistemàticament allunyada de l'acadèmia, de les decisions polítiques, dels criteris tècnics dels professionals i dels dissenys de polítiques socials dirigides a la dependència. 

Per tots aquests motius i per un convenciment del que aporta l'experiència encarnada al saber acadèmic, hem cregut convenient oferir aquesta altra mirada de la dependència i de les estratègies per a tractar-la. En aquest llibre es trenca amb els models assistencialistes i rehabilitadors que ocupen el sector i es proposa un gir copernicà en els models de mirar i pensar la diversitat funcional i la dependència. 

El podeu trobar a l'editorial UOC...
La dependencia y la autonomía han quedado capturadas por un saber inmóvil que no tiene dudas, que dice denominar aquello que siempre ha sido allá. Pero hay otro tipo de saber. Un saber construido desde el mundo, desde la experiencia, la duda, la interrogación y la contradicción. Es un saber que no pretende ser inamovible, sino producto de la vitalidad de la experiencia y, por lo tanto, sujeto a constados revisiones. Es el saber de la experiencia. Es este tipo de saber el que encontraremos en este libro.

Específicamente, es un saber narrado desde la experiencia de los cuerpos discriminados, producido desde la vida y desde la convivencia. Este, por lo tanto, es un libro que podemos categorizar como extraño para el mundo académico, híbrido con otros discursos, cercano al activismo y al sentir de la militancia. Esta historia militante ha sido sistemáticamente alejada de la academia, de las decisiones políticas, de los criterios técnicos de los profesionales y de los diseños de políticas sociales dirigidas a la dependencia. 

Por todos estos motivos y por un convencimiento del que aporta la experiencia encarnada al saber académico, hemos creído conveniente ofrecer esta otra mirada de la dependencia y de las estrategias para tratarla. En este libro se rompe con los modelos asistencialistas y rehabilitadores que ocupan el sector y se propone un giro copernicano en los modelos de mirar y pensar la diversidad funcional y la dependencia. 

Lo podéis encontrar en la editorial UOC...


divendres, 14 de desembre de 2012

ACTIVITAT AMB NOTEBOOK SOBRE EL MENÚ (PRIMERS PLATS)

A continuació deixem una activitat amb NOTEBOOK que treballa aspectes relacionats amb el menú, concretament amb els primers plats, en posteriors entrades ja treballarem els segons i els postres!!!, no ho posarem tot d'una per si amb tant de menjar agafem una indigestió. 

En el power- point podeu fer una previsualització del que es treballa en l'activitat i ja després, es la podeu descarregar amb el link


 • VISUALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT: • DESCÀRREGA DE L'ACTIVITAT: 
 •  
   A continuación dejamos una actividad con NOTEBOOK que trabaja aspectos relacionados con el menú, concretamente con los primeros platos, en posteriores entradas ya trabajaremos los segundos y los postres!!!, no lo pondremos todo de una por sí con tanta comida cogemos una indigestión.

En el power- point podéis hacer una previsualización de lo que se trabaja en la actividad  VISUALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT) y ya después, os la podéis descargar con el link (DESCÀRREGA DE L'ACTIVITAT).


dijous, 13 de desembre de 2012

ACTIVITATS AMB NOTEBOOK PER A PDI.

Estrenem un nou apartat en el nostre bloc... les activitats amb notebook per a les pantalles digitals interactives.
 •  La pissarra digital interactiva (PDI) és una eina molt útil en la tasca diària a l’aula, per la qual cosa ha tingut gran acceptació en l’activitat docent. La seva utilització no implica necessàriament que es faça servir com a eina multimèdia; també es pot utilitzar només com a pissarra tradicional.
La facilitat d’aplicació fa que no calga una formació prèvia per fer-la servir: totes les eines són molt intuïtives, només amb un  moviment podem inserir imatges, sons, vídeos, etc.

No hi ha dubte que la utilització dels recursos multimèdia és un avantatge respecte als que hem fet servir fins ara i, com que no crea una dificultat afegida perquè l’ús és molt senzill i intuïtiu, l’èxit hi està gairebé assegurat.

Els resultats d’estudis recents confirmen que quan s’ha fet servir la PDI com a eina d’aprenentatge a l’aula durant un temps, i es troba integrada a la pràctica docent diària, hi ha una correlació positiva entre el seu ús i els resultats de l’alumnat tant en la motivació com en l’aprenentatge.

Sempre que es dispose de les infraestructures tecnològiques adequades, les PDI possibiliten tenir d’una forma senzilla i àgil:
• presentacions més atractives gràcies a la utilització de colors, marques i línies de diferents
amples i mides;
• accés immediat a la informació;
• utilització de les eines multimèdia: Internet, vídeo, àudio, imatges...;
• interacció amb altres perifèrics, com el lector de documents o la càmera de vídeo;
• adaptació als diferents estils d’aprenentatge: aprendre amb el tacte, el so o la imatge motiva l’alumnat;
• aprenentatge a distància: diverses persones poden connectar-se des de més d’un lloc i al mateix temps;
• utilització per a alumnes amb dificultats motores;
• exposició de treballs personals fets amb anterioritat;
• correcció col·lectiva més eficaç;
• desar la feina feta; al final d’una activitat el treball resultant pot ser imprès i distribuït, i
també guardar-lo i recuperar-lo més endavant.

 • Respecte del NOTEBOOK recordem que és el programa que inclou la pissarra Smart per elaborar activitats interactives i presentacions. Es poden distingir diversos nivells d'utilització
  del Notebook des del més simple al que més coneixements de l'eina requereix:
  
- Com a llibreta per escriure i guardar notes.
- Com a usuari de materials ja elaborats que prèviament s'han descarregat.
- Creant pàgines i objectes.
-  Utilitzant els recursos avançats inclosos al programari  
De qualsevol forma, és important conèixer l'entorn i les maneres de treball (que són una mica diferents dels quals s'utilitzen als programes usuals de presentació de diapositives).
A continuació us deixem una guia per a la creació d'activitats amb notebook:
Estrenamos un nuevo apartado en nuestro blog... las actividades con notebook para las pantallas digitales interactivas.
- La pizarra digital interactiva (PDI) es una herramienta muy útil en la tarea diaria en el aula, por lo cual ha tenido gran aceptación en la actividad docente. Su utilización no implica necesariamente que se use como herramienta multimedia; también se puede utilizar sólo como pizarra tradicional.La facilidad de aplicación hace que no haga falta una formación previa para usarla: todas las herramientas son muy intuitivas, sólo con un movimiento podemos insertar imágenes, sonidos, vídeos, etc.

No hay duda que la utilización de los recursos multimedia es una ventaja respecto a los que hemos usado hasta ahora y, como no crea una dificultad añadida porque el uso es muy sencillo e intuitivo, el éxito está casi asegurado.

Los resultados de estudios recientes confirman que cuando se ha usado la PDI como herramienta de aprendizaje en el aula durante un tiempo, y se encuentra integrada en la práctica docente diaria, hay una correlación positiva entre su uso y los resultados del alumnado tanto en la motivación como en el aprendizaje.

Siempre que se disponga de las infraestructuras tecnológicas adecuadas, las PDI posibilitan tener de una forma sencilla y ágil:
• presentaciones más atractivas gracias a la utilización de colores, marcas y líneas de diferentes anchas y medidas;
• acceso inmediato a la información;
• utilización de las herramientas multimedia: Internet, vídeo, audio, imágenes...;
• interacción con otros periféricos, como el lector de documentos o la cámara de vídeo;
• adaptación a los diferentes estilos de aprendizaje: aprender con el tacto, el sonido o la imagen motiva el alumnado;
• aprendizaje a distancia: varias personas pueden conectarse desde más de un lugar y al mismo tiempo;
• utilización para alumnos con dificultades motoras;
• exposición de trabajos personales hechos con anterioridad;
• corrección colectiva más eficaz;
• guardar el trabajo hecho; al final de una actividad el trabajo resultante puede ser imprimido y distribuido, y también guardarlo y recuperarlo más adelante.

  


 • Respecto del Notebook recordar que es el programa que incluye la pizarra Smart para elaborar actividades interactivas y presentaciones. Se pueden distinguir varios niveles de utilización del Notebook desde el más simple al que más conocimientos de la herramienta requiere:
- Como libreta para escribir y guardar notas.
- Como usuario de materiales ya elaborados que previamente se han descargado
- Creando páginas y objetos.
- Utilizando los recursos avanzados incluidos en el software. 

De cualquier forma, es importante conocer el entorno y los modos de trabajo (que son un
poco diferentes de los que se utilizan en los programas usuales de presentación de diapositivas). 


A continuacuón os dejamos una guia para la creación de actividades con notebook:

divendres, 23 de novembre de 2012

TEACCH per a cecs?!?!

Una de les coses que m'agraden de la meua feina com a mestra de pedagogia terapèutica en centre específic és que gairebé cada curs tens alumnes amb característiques molt diferents, que et fan formar-te, repensar la metodologia i els materials, als que he de buscar la manera de contagiar la meua adicció a la autonomia, el plaer de fer les coses sols. Cada alumne és un repte, un terratrèmol que sacseja els nostres coneixements i ens ajuda a construir-ne de nous; una oportunitat per ser millors professionals.

Una de las cosas que me gustan de mi trabajo como maestra de pedagogía terapéutica en centro específico es que prácticamente cada curso tienes alumnos con características muy diferentes, que te hacen formarte, repensar la metodología y los materiales, a los que tengo que buscar la manera de contagiar mi adicción a la autonomía, el placer de hacer las cosas sólo. Cada alumno es un reto, un terremoto que sacude nuestros conocimientos y nos ayuda a construir nuevos; una oportunidad para ser mejores profesionales.
maestra a punto de sumergirse en un nuevo curso 

(

paulabonet.wordpress.com)
 Aquest curs, per exemple, tinc un alumne cec, que necessita aprendre a explorar el seu entorn i a utilitzar el tacte com un canal d'entrada d'informació important. He aprofitat els meus coneixements i la pràctica fent materials TEACCH, i he deixat anar el meu costat més recicleitor per fer materials per practicar determinades destreses, que després tenen aplicació al dia a dia de l'aula i de casa. Ací teniu la primera fornada de materials didàctics per a invidents:

Este curso, por ejemplo, tengo un alumno ciego, que necesita aprender a explorar su entorno y a utilizar el tacto como un canal de entrada de información importante. He aprovechado mis conocimientos y la práctica haciendo materiales TEACCH, y he dejado ir mi lado más recicleitor para hacer materiales para practicar determinadas destrezas, que después tienen aplicación en el día a día del aula y de casa. Aquí tenéis la primera hornada de materiales didácticos para invidentes:
practicar transportar cucharadas llenaspracticar buscar "comida" en el plato y pincharla

motricidad funcional: busca el agujero y mete la pajita
correspondencia 1:1
correpondencia 1:1, pon una cucharilla a cada vaso
para practicar la búsqueda de objetos
cada tapa con su bote
clasificar por tamaño
classificar y encajar por tamaños
relaciona texturas, con material del aula adaptado serrado
poner cada cedé en su caja, tocando las texturas
relacionar objetos por asociación funcional

continuará...


(esta entrada va dedicada a sandra, xusa, cristina, a ma mare, al flash... que em guarden safates, potets i catxarrets tot i que no saben exactament per a què)

dilluns, 19 de novembre de 2012

cosas que aún no están en venta


El pensamiento único educa diciendo: aprendre para producir, consume para sentir, calla para trabajar. 

Dice el pensamiento colectivo: aprende para vivir, crea para sentir, participa para conocer.

M. González Reyes, I. Jiménez (2011), Relatos sobre cosas que aún no están en venta. Libros en acción.
 
Podéis leer otros pequeños relatos, artículos y disfrutar de contranuncios, relacionados con la educación (y también de otros temas) en esta crítica y creativa página.

divendres, 16 de novembre de 2012

centre d'interés LA TELE

Els meus alumnes van triar a principi de curs treballar els mitjans de comunicació i, després de fer-ho de forma general, ens hem posat amb cadascun d'ells per separat. 
Primer li ha tocat el torn a la televisió, jo, que ni tan sols en tinc! La vida d'una mestra està plena de paradoxes ;)

Mis alumnos eligieron a principio de curso trabajar los medios de comunicación y, después de hacerlo de forma general, nos hemos puesto con cada uno de ellos por separado. 
Primero le ha tocado el turno a la televisión, yo, que ni tan solo tengo! La vida de una maestra está llena de paradojas ;)

 Hem identificat els diferents programes que hem vist a la pantalla de l'aula amb els pictogrames que els identifiquen:
Hemos identificado los diferentes programas que hemos visto en la pantalla del aula con los pictogramas que los identifican: Hem treballat la classificació dels programes pels tres grans grups:
Hemos trabajado la clasificación de los programas en tres grandes grupos:I el bingo, inspiració del de los maestros de audición y lenguaje
Y el bingo, inspiración del de los maestros de audición y lenguaje dijous, 15 de novembre de 2012

seqüències rentar dents i escurar


Unes seqüències molt senzilletes de rentar-se les dents
Unas secuencias muy sencillas de lavarse los dientesI d'escurar
Y de fregar los platos 
 


Per i+r+p (imprimir, retallar i plastificar) i posar-los prop de la pica, per a aquells alumnes que tenen dificultats per a estructurar-se de forma autònoma aquestes tasques.

Para i+r+p (imprimir, recortar y plastificar) y poner cerca de la pila, para aquellos alumnos que tienen dificultades para estructurarse de forma autónoma estas tareas.

dimecres, 14 de novembre de 2012

divendres, 9 de novembre de 2012

mitjans de comunicació I

Després de moltes activitats (algunes amb èxit, altres no tant) per veure què volien treballar els meus alumnes durant el primer trimestre del curs, finalment la majoria es va decantar pels mitjans de comunicació, i la veritat que em ve fenomenal, perquè és un tema que dóna per treballar moltes activitats de comunicació en distintes situacions i funcions del llenguatge.

Hem començat fent una introducció als mitjans de comunicació (esta serà la part més "avorrida"): 
- què són i per a què serveixen
- reconèixer-los en foto i en pictograma
- familiaritzar-nos amb el seu nom escrit

Después de muchas actividades (algunas con éxito, otros no tanto) para ver qué querían trabajar mis alumnos durante el primer trimestre del curso, finalmente la mayoría se decantó por los medios de comunicación, y la verdad que me viene fenomenal, porque es un tema que da para trabajar muchas actividades de comunicación en distintas situaciones y funciones del lenguaje.

Hemos empezado haciendo una introducción a los medios de comunicación (ésta será la parte más "aburrida"):
                                           - qué son y para qué sirven
                                           - reconocerlos en foto y en pictograma
                                           - familiarizarnos con su nombre escrito- iniciació a les normes d'ús (mitjançant absurdes visuals), en les que més endavant aprofundirem quan treballem cada mitjà de comuniació.
- iniciación a las normas de uso (mediante absurdos visuales), en las que más adelante profundizaremos cuando trabajemos cada medio de comunicación.


dimecres, 7 de novembre de 2012

taula dels SAAC

Comparteix aquest taula, vista a teaching learners with multiple special needs, el blog d'una mestra (Kate Ahern) amb molt bones idees relacionades sobretot amb les ajudes tècniques i els SAAC.
Vos recomane donar una volteta pel seu pinterest, hi ha idees molt bones per a casa i/o per a l'escola

En aquest quadre hi ha en verd la guia de creences, en taronja les competències del SAAC, en rosa consells per a implementar-lo, en groc les funcions comunicatives, en morat consells per als adults que donen suport i en blau consideracions per a l'avaluació

Molt útil per tindre a mà tot el que necessitem tindre en compte per iniciar el procés d'implementació d'un SAAC!Comparto esta tabla, vista a teaching learners with multiple special needs, el blog de una maestra (Kate Ahern) con muy buenas ideas relacionadas sobre todo con las ayudas técnicas y los SAAC.

Os recomiendo dar una vuelta por su pinterest, hay ideas muy buenas para casa y/o para la escuela.

En este cuadro hay en verde la guía de creencias, en naranja las competencias del SAAC, en rosa consejos para implementarlo, en amarillo las funciones comunicativas, en morado consejos para los adultos que apoyan y en azul consideraciones para la evaluación.  


Muy útil para tener a mano todo lo que necesitamos tener en cuenta para iniciar el proceso de implementación de un SAAC!

diumenge, 4 de novembre de 2012

contes interactius

Els contes són una eina bàsica amb la qual treballar moltíssimes coses: la imaginació, la narració, la comprensió, nou vocabulari, valors... Coneixeu la pàgina cuentos interactivos
M'encanten les seues històries, i a més les il·lustracions són molt boniques! Però no només això, al llarg del conte es proposen preguntes, triar, fer inferències, buscar elements... vaja, que són interactius de veritat!
Hi ha dos nivells, els de "Iván y Navi" (de 3 a 6 anys) i els de "El mundo al revés" (de 6 a 8). L'altre dia vam treballar sobre el de Un circo en la cama:

Los cuentos son una herramienta básica con la cual trabajar muchísimas cosas: la imaginación, la narración, la comprensión, nuevo vocabulario, valores.. Conocéis la página cuentos interactivos?
Me encantan sus historias, y además las ilustraciones son muy bonitas! Pero no sólo eso, a lo largo del cuento se proponen preguntas, elegir, hacer inferencias, buscar elementos... vaya, que son interactivos de verdad!
Hay dos niveles, los de Iván y Navi (de 3 a 6 años) y los de El mundo al revés (de 6 a 8). El otro día trabajamos sobre el de Un circo en la cama:


Després de contar-lo, de respondre a les preguntes que ens va fent el conte, i xerrar sobre ell durant i després, i preguntar-nos perquè això, i què passarà ara... vam traslladar aquestos exercicis de comprensió al paper:

Después de contarlo, de responder a las preguntas que nos va haciendo el cuento, y charlar sobre él durante y después, y preguntarnos porque esto, y que pasará ahora... trasladamos estos ejercicios de comprensión al papel:


dimecres, 31 d’octubre de 2012

INVENTAR HISTÒRIES TERRORÍFIQUEEEES

Aquesta setmana al col·le, per les vesprades, estem dedicant-nos a contar històries "terrorífiques", on apareixen elements típics de Tots Sants: cementiris, gent poregosa, personatges fantàstics... però sempre tenen un final racional i divertit, típic de les rondalles populars. 
Esta semana en el cole, por las tardes, estamos dedicándonos a contar historias "terroríficas", donde aparecen elementos típicos de Todos los Santos: cementerios, gente miedosa, personajes fantásticos... pero siempre tienen un final racional y divertido, típico de las fábulas populares de tradición oral.

Ahir jo vaig contar aquesta, que resumeix ací: 
Un sastre va a treballar de nit. 
Pel camí, se li enganxa la capa a un esbarzer 
i es queda allà tota la nit, mort de por,
 perquè es pensa que un bandit (o una ànima) l'ha agafat. 
Quan es fa de dia, es gira i veu l'esbarzer. 
El talla i diu, orgullós, que si hagués estat un home hauria 
                                           fet el mateix: li hauria tallat el coll (extret d'ací).

Ayer yo conté esta, que resumo aquí:
Un sastre trabajó por la noche.
Por el camino, se le enganchó la capa a una zarza
y se quedó allá toda la noche, muerto de miedo,
porque pensaba que un bandido (o una alma) lo había cogido.
Cuando se hizo de día, se giró y v la zarza.
La cortó y dijo, orgulloso, que si hubiera sido un hombre habría
hecho lo mismo: le habría cortado el cuello (extraído de aquí).

I hui els he animat a invertar-se una història "de por"; els he explicat les parts que tenen les històries amb aquesta taula:
Y hoy los he animado a inventarse una historia "de miedo"; les he explicado las partes que tienen las historias con esta tabla: Per als que tenen llenguatge oral, els he i+r+p (imprés, retallat i plastificat) aquestos pictogrames per què crearen la seua història:
Para los que tienen lenguaje oral, les he i+r+p (impreso, recortado y plastificado) estos pictogramas para que crearan su historia:I com que alguns dels meus alumnes són usuaris de SAC, els he fet aquest tauler TICO per a l'ordinador, mitjançant el qual han pogut inventar-se la seua pròpia història (els comunicadors no són només per a parlar de necessitats bàsiques!):

Y como algunos de mis alumnos son usuarios de SAC, les he hecho este tablero TICO para el ordenador, mediante el cual han podido inventar su propia historia (los comunicadores no son sólo para hablar de necesidades básicas!):

(recordeu que per poder veure aquest tauler, i per fer els vostres propis, heu de descarregar-se el programa d'ací)
(recordad que para poder ver este tablero, y para hacer los vuestros propios, tenéis que descargaros el programa aquí)

dimarts, 30 d’octubre de 2012

TOTS SANTS

A pesar que la moda importada de Halloween està fent estragos a les escoles d'arreu del nostre país, nosaltres som més de Tots Sants; una festa antiquíssima, d'origen cèltic, posteriorment cristianitzada, en la qual es venerava els morts.
Ací us deixem les fitxes que hem fet per treballar el dia de Tots Sants i les tradicions i costums lligades a ell amb els nostres alumnes:

 A pesar de que la moda importada de Halloween está haciendo estragos en las escuelas de nuestro país, nosotros somos más de Todos los Santos; una fiesta antiquísima, de origen céltico, posteriormente cristianizada, en la cual se veneraba a los muertos.
Aquí os dejamos las fichas que hemos hecho para trabajar el día de Todos los Santos y las tradiciones y costumbres ligadas a él con nuestros alumnos:

dijous, 25 d’octubre de 2012

jornades baix cost Vic

El 24 de Novembre es realitzen una jornada de TECNOLOGIES DE SUPORT DE BAIX COST: POSANT EN VALOR LES INICIATIVES DE LA COMUNITAT a Vic. El programa té molt bona pinta, a molts dels ponents els coneixem de les jornades de baix cost del CEAPAT d'Albacete, de les quals som súperfans, jeje.
Ací teniu el programa:

El 24 de Noviembre se realizan unas jornadas de TECNOLOGÍAS DE APOYO DE BAJO COSTE: PONIENDO EN VALOR LAS INICIATIVAS DE LA COMUNIDAD en Vic. El programa tiene muy buena pinta, a muchos de los ponentes los conocemos de las jornadas de bajo coste del CEAPAT de Albacete, de las cuales somos superfans, jeje.
Aquí tenéis el programa:dimarts, 23 d’octubre de 2012

exercicis bimodal

L'altre dia, parlant en Maria, vaig recordar que encara tenia material relacionat amb el SAC Bimodal que no havia penjat al blog. 
En aquest cas, són fitxes de diferents categories amb les quals, per una banda, vam repassar vocabulari que haviem introduït i, per altra, acostumàvem a Maria a utilitzar el diccionari bimodal que havíem fet per a ella quan tenia dubtes.

El otro día, hablando con María, recordé que todavía tenía material relacionado con el SAC Bimodal que no había colgado en el blog.
En este caso, son fichas de diferentes categorías con las cuales, por una parte, repasamos el nuevo vocabulario y, por otra, acostumbramos a María a utilizar el diccionario bimodal que habíamos hecho para ella cuando tenía dudas.

Podeu veure el diccionari de Maria ací, ací, ací, i ací. ah! i ací també!
Podéis ver el diccionario de María aquí, aquí, aquí y aquí. ah! Y aquí también!

dimecres, 10 d’octubre de 2012

què tinc al cap?

Hi ha un joc que m'ha acompanyat des de que vaig començar aquesta aventura com a mestra d'educació especial, el "què tinc al cap?", i cada vegada que jugue li trobe noves possibilitats.

Hay un juego que me ha acompañado desde que empecé esta aventura como maestra de educación especial, el "qué tengo a la cabeza?", y cada vez que juego le encuentro nuevas posibilidades.

el joc comercial, via
Es juga així: Una persona (o totes, depén del nivell del grup) es posa una cinta al cap, on se li enganxa, sense que ella ho veja, un picto o una paraula escrita. La resta d'alumnes li expliquen, sense dir la paraula, què és.  Ací teniu les normes:

Se juega así: Una persona (o todas, depende del nivel del grupo) se pone una cinta a la cabeza, donde se le engancha, sin que ella lo vea, un picto o una palabra escrita. El resto de alumnos le explican, sin decir la palabra, qué es. Aquí tenéis las normas:Per a aquestes descripcions vaig utilitzar aquests taulers de descripció de persones, objectes o animals, que serveixen per guiar els alumnes en l'inici i que també ens serveixen per fer descripcions escrites:

Para estas descripciones utilicé estos tableros de descripción de personas, objetos o animales, que sirven para guiar los alumnos en el inicio y que también nos sirven para hacer descripciones escritas:


Com ja he comentat, existeix una versió comercial del joc, però jo prefereix la versió casolana (en la imatge en teniu una exprés), que permet adaptar-ho i posar els pictos de la unitat didàctica o projecte que estan treballant per reforçar-los, o referents als seus interessos, o amb paraules que contenen les grafies que volem reforçar, o el que se vos ocòrrega!

Como ya he comentado, existe una versión comercial del juego, pero yo prefiero la versión casera (en la imagen tenéis una exprés), que permite adaptarlo y poner los pictos de la unidad didáctica o proyecto que están trabajando para reforzarlos, o referentes en sus intereses, o con palabras que contienen las grafías que queremos reforzar, o lo que se os ocurra!


 Com que aquest any tinc alumnes que utilitzen SAAC, els he fet un tauler amb el programa TICO per poder participar amb ell en el joc (de moment, prou guiat), mireu:

Como este año tengo alumnos que utilizan SAAC, les he hecho un tablero con el programa TICO para poder participar con él en el juego (de momento, bastante guiado), mirad:

algunes pantalles de l'aplicació
 (Podeu descarregar-lo punxant ací, recordeu que per poder visualitzar-lo i utilitzar-lo heu de tindre instal·lat el programa al vostre ordinador, cosa que vos recomane!) 

(Podéis descargarlo pinchando aquí, recordad que para poder visualizarlo y utilizarlo tenéis que tener instalado el programa a vuestro ordenador, cosa que os recomiendo!)

A més a més és un joc molt divertit per jugar en família una vesprada de pluja!
Además es un juego muy divertido para jugar en familia una tarde de lluvia!