dilluns, 4 d’agost de 2014

Curso de Capacitación Internacional en Intervención Multisensorial y Snoezelen.


L'entitat APASA, amb la col·laboració de Handycat i ISNA (Associació Espanyola d'Estimulació Multisensorial), organitzen una nova edició del Curs de Capacitació Internacional en Intervenció Multisensorial i Snoezelen (Mòdul I) durant els dies 25, 26 i 27 de setembre a Amposta. 
Objectius
 • Conèixer el marc conceptual de l'estimulació multisensorial i la seva metodologia. 
 • Experimentar amb les sensacions que es produeixen amb l'estimulació multisensorial. 
 • Adquirir coneixements per poder planificar la intervenció, especialment en casos d'elevada dependència i demències avançades, a partir dels sentits per a millorar el benestar emocional de la persona atesa, augmentar la seva comunicació amb l'entorn i amb els altres, millorar les seves capacitats cognitives i contribuir a mantenir habilitats motrius, entre altres efectes. 
Continguts
 • Bases neurològiques de l'estimulació multisensorial 
 • Estimulació multisensorial: teoria i pràctica 
 • Perfil sensorial: teoria i pràctica 
 • Concepte Snoezelen: 
 1. Història i experiències 
 2. Diversos camps d'aplicació: evidències científiques 
 3. Metodologia de la intervenció Snoezelen 
 • Pràctica Snoezelen: visionat de sessions 
 • Programació de les sessions 
 • Valoració de les sessions 
 • Equips interdisciplinars 
 • Exercicis pràctics. Vivència d'experiències 
 • Casos pràctics
Per a més informació: http://apasa.org/curso14-modulo1-programa.asp


La entidad APASA, con la colaboración de Handycat y ISNA (Asociación Española de Estimulación Multisensorial), organizan una nueva edición del Curso de Capacitación Internacional en Intervención Multisensorial y Snoezelen (Módulo Y) durante los días 25, 26 y 27 de septiembre en Amposta. 

Objetivos
 • Conocer el marco conceptual de la estimulación multisensorial y su metodología.
 • Experimentar con las sensaciones que se producen con la estimulación multisensorial.
 • Adquirir conocimientos para poder planificar la intervención, especialmente en casos de elevada dependencia y demencias avanzadas, a partir de los sentidos para mejorar el bienestar emocional de la persona atendida, aumentar su comunicación con el entorno y con los otros, mejorar sus capacidades cognitivas y contribuir a mantener habilidades motrices, entre otros efectos.
Contenidos
 • Bases neurológicas de la estimulación multisensorial
 • Estimulación multisensorial: teoría y práctica
 • Perfil sensorial: teoría y práctica
 • Concepto Snoezelen:
- Historia y experiencias
- Varios campos de aplicación: evidencias científicas
- Metodología de la intervención Snoezelen
 • Práctica Snoezelen: visionado de sesiones
 • Programación de las sesiones
 • Valoración de las sesiones
 • Equipos interdisciplinares.
 • Ejercicios prácticos. Vivencia de experiencias
 • Casos prácticos
Para más información: http://apasa.org/curso14-modulo1-programa.asp

dissabte, 2 d’agost de 2014

FORMACIÓN PYRAMID


Transició de PECS a altres dispositius de comunicació (Madrid 03/10/2014)

Aquest taller d'un dia descriu els procediments per analitzar les habilitats actuals d'un alumne en PECS per determinar si és un bon candidat per fer la transició a un dispositiu de comunicació, escollir el dispositiu i ensenyar un ús funcional del dispositiu i per què hem d'ensenyar primer els principis bàsics de comunicació al nostre alumne per assegurar resultats òptims en el seu ús. 

9 habilitats de comunicació crítiques (Madrid 04/10/2014)
En aquest taller s'explica com ensenyar habilitats de comunicació crítiques que porten a una major independència a casa, en el treball, a l'escola i en la comunitat per a qualsevol alumne, sense importar la modalitat comunicativa.
Habilitats específiques com: demanar reforçadorss, demanar ajuda, demanar descans, acceptar o rebutjar, seguir instruccions, seguir un horari i fer transicions.
Les estratègies que seran vistes són rellevants per a qualsevol persona amb necessitats complexes de comunicació, sense importar la seva modalitat comunicativa (això és, PECS, llenguatge de signes o parla).
S'impartiran aspectes com:
· Definició de comunicació funcional.
· Identificació i avaluació de les nou habilitats de comunicació crítiques.
·Disseny d'estratègies efectives d'ensenyament per promoure aquestes habilitats independentment de la seva modalitat.
· Incorporació d'estratègies visuals efectives per a tots els comunicadors.
· Incorporació d'aquestes habilitats en les activitats funcionals i en les rutines.

Per a més informació: http://www.pecs-spain.com/attendworkshop.phpTransición de PECS a otros dispositivos de comunicación (Madrid 03/10/2014)
 Este taller de un día describe los procedimientos para analizar las habilidades actuales de un alumno en PECS para determinar si es un buen candidato para hacer la transición a un dispositivo de comunicación, escoger el dispositivo y enseñar un uso funcional del dispositivo y por qué debemos enseñar primero los principios básicos de comunicación a nuestro alumno para asegurar resultados óptimos en su uso. 

En este taller se explica cómo enseñar habilidades de comunicación críticas que llevan a una mayor independencia en casa, en el trabajo, en la escuela y en la comunidad para cualquier alumno, sin importar la modalidad comunicativa.
Habilidades específicas como: pedir reforzadores, pedir ayuda, pedir descanso, aceptar o rechazar, seguir instrucciones, seguir un horario y hacer transiciones.
Las estrategias que serán vistas son relevantes para cualquier persona con necesidades complejas de comunicación, sin importar su modalidad comunicativa (esto es, PECS, lenguaje de signos o habla).
Se impartirán aspectos como:
· Definición de comunicación funcional.
· Identificación y evaluación de  las nueve habilidades de comunicación críticas.
· Diseño de estrategias efectivas de enseñanza para promover estas habilidades independientemente de su modalidad.
· Incorporación de estrategias visuales efectivas para todos los comunicadores.
· Incorporación de estas habilidades en las actividades funcionales y en las rutinas.

Para a más información: http://www.pecs-spain.com/attendworkshop.php