diumenge, 26 de febrer de 2012

treure forces per seguir

De vegades ens sentim un poc sols en aquesta lluita per fer de l'educació especial una pràctica d'autonomia per a la vida quotidiana fora de l'escola (la vertadera, al remat); la institució escolar -com totes les institucions- té unes formes de fer assumides per molts i que costa canviar. Ens qüestionen, ens posen traves... hi ha molta immobilitat, i no sempre trobem les forces per seguir nedant contracorrent. Però després coneixes gent adicta a l'autonomia que fa un treball magnífic, mentre fas un curs que t'encén milions de connexions neuronals alhora. I et tornen totes les ganes de lluitar per fer les coses d'altra manera, per acompanyar aquestes personetes en el seu procés d'aprenentatge; elles, que comprenen, millor que nosaltres, què és això tan abstracte de l'autonomia.


una secció del meu cervell ahir ;)

A veces nos sentimos un poco solos en esta lucha por hacer de la educación especial una práctica de autonomía para la vida cotidiana fuera de la escuela (la verdadera, al final); la institución escolar -como todas las instituciones- tiene unas formas de hacer asumidas por muchos y que cuesta cambiar. Nos cuestionan, nos ponen trabas... hay mucha inmovilidad, y no siempre encontramos las fuerzas para seguir nadando contracorriente. Pero después conoces a gente adicta a la autonomía que hace un trabajo magnífico, mientras haces un curso que te enciende millones de conexiones neuronales a la vez. Y te vuelven las ganas de luchar para hacer las cosas de otra manera, de acompañar a estas personitas en su  proceso de aprendizaje; ellas, que comprenden, mejor que nosotros, qué es esto tan abstracto de la autonomía.

dilluns, 13 de febrer de 2012

QÜESTIONARI OCI I TEMPS LLIURE...

A l’hora d’ajudar als nostres alumnes a estructurar els seus moments d’oci i temps lliure, tant a l’escola com fora d’ella, serà primordial saber quins són els seus gustos i preferències a través, per exemple, d'una enquesta d'interessos. En moltes ocasions en trobem persones que bé per dificultats en el llenguatge, problemes de comunicació, nivell d’abstracció que implica narrar un fet...etc, els resulta difícil transmetre aquest tipus d’informació. A continuació vos presentem un material que vos pot servir per descobrir els seus gustos i aficions en l'àmbit de l'oci.
El qüestionari que vos presentem a continuació és altament individualitzat, en funció de la persona i el seu context., és a dir, estarà adaptat a seva realitat personal (horaris, família, recursos econòmics...).
És important comptar amb un informe individual en el qual es registrin els interessos que té la persona, els suports que requereix, els seus gustos... per poder fer un programa que inclogui activitats variades entre les quals pugui triar. No hem d'oblidar que qualsevol persona independentment de les seves necessitats de suport, deu tenir la possibilitat de realitzar activitats d'oci; un oci entès en tota la seva amplitud: lliure elecció, finalitat en si mateix i plaent.

A la hora de ayudar a nuestros alumnos a estructurar sus momentos de ocio y tiempo libre, tanto a la escuela como fuera de ella, será primordial saber cuáles son sus gustos y preferencias a través, por ejemplo, de una encuesta de intereses. En muchas ocasiones encontramos personas que bien por dificultades en el lenguaje, problemas de comunicación, nivel de abstracción que implica narrar un hecho...etc, los resulta difícil transmitir este tipo de información. A continuación os presentamos un material que os puede servir para descubrir sus gustos y aficiones en el ámbito del ocio.
El cuestionario que os presentamos a continuación es altamente individualizado, en función de la persona y su contexto., es decir, estará adaptado a suya realidad personal (horarios, familia, recursos económicos...).
Es importante contar con un informe individual en el cual se registren los intereses que tiene la persona, los apoyos que requiere, sus gustos... para poder hacer un programa que incluya actividades variadas entre las cuales pueda elegir. No tenemos que olvidar que cualquier persona independientemente de sus necesidades de apoyo, debe de tener la posibilidad de realizar actividades de ocio; un ocio entendido en toda su amplitud: libre elección, finalidad en si mismo y a su gusto.
dimecres, 1 de febrer de 2012

unitat didáctica: LA SALUT

La salut és un dels aspectes més importants ja que té un gran impacte en el funcionament quotidià.

L'avaluació, seguiment i tractament de la salut en persones amb diversitat funcional pot comportar certes dificultats a causa dels problemes derivats del reconeixement dels símptomes, a la descripció dels mateixos o, fins i tot, a la col·laboració en l'examen físic per part de la persona amb diversitat funcional.

A la nostra aula hem estat treballant aquests aspectes perquè els nostres xics i xiques sàpiguen informar dels seus problemes, puguin comprendre els símptomes i així poder  col·laborar en aquest procés.


La salud es uno de los aspectos más importantes  ya que tiene un gran impacto en el funcionamiento cotidiano.

La evaluación, seguimiento y tratamiento de la salud en personas con  diversidad funcional puede conllevar ciertas dificultades debido a los problemas derivados del reconocimiento de los síntomas, a la descripción de los mismos o, incluso, a la colaboración en el examen físico por parte de la persona con diversidad funcional.

En nuestra aula hemos estado trabajando estos aspectos para que nuestros chicos i chicas sepan informar de sus problemas, puedan comprender los síntomas y así poder colaborar en este procedimiento.També us deixem un material molt interessant que us pot servir d'ajuda a l'hora de tenir en consideració totes les variables a tenir en compte en les visites mèdiques.
También os dejamos un material muy interesante que os puede servir de ayuda a la hora de tener en consideración todas las variables a tenr en cuenta  en las visitas médicas.