dilluns, 13 de febrer de 2012

QÜESTIONARI OCI I TEMPS LLIURE...

A l’hora d’ajudar als nostres alumnes a estructurar els seus moments d’oci i temps lliure, tant a l’escola com fora d’ella, serà primordial saber quins són els seus gustos i preferències a través, per exemple, d'una enquesta d'interessos. En moltes ocasions en trobem persones que bé per dificultats en el llenguatge, problemes de comunicació, nivell d’abstracció que implica narrar un fet...etc, els resulta difícil transmetre aquest tipus d’informació. A continuació vos presentem un material que vos pot servir per descobrir els seus gustos i aficions en l'àmbit de l'oci.
El qüestionari que vos presentem a continuació és altament individualitzat, en funció de la persona i el seu context., és a dir, estarà adaptat a seva realitat personal (horaris, família, recursos econòmics...).
És important comptar amb un informe individual en el qual es registrin els interessos que té la persona, els suports que requereix, els seus gustos... per poder fer un programa que inclogui activitats variades entre les quals pugui triar. No hem d'oblidar que qualsevol persona independentment de les seves necessitats de suport, deu tenir la possibilitat de realitzar activitats d'oci; un oci entès en tota la seva amplitud: lliure elecció, finalitat en si mateix i plaent.

A la hora de ayudar a nuestros alumnos a estructurar sus momentos de ocio y tiempo libre, tanto a la escuela como fuera de ella, será primordial saber cuáles son sus gustos y preferencias a través, por ejemplo, de una encuesta de intereses. En muchas ocasiones encontramos personas que bien por dificultades en el lenguaje, problemas de comunicación, nivel de abstracción que implica narrar un hecho...etc, los resulta difícil transmitir este tipo de información. A continuación os presentamos un material que os puede servir para descubrir sus gustos y aficiones en el ámbito del ocio.
El cuestionario que os presentamos a continuación es altamente individualizado, en función de la persona y su contexto., es decir, estará adaptado a suya realidad personal (horarios, familia, recursos económicos...).
Es importante contar con un informe individual en el cual se registren los intereses que tiene la persona, los apoyos que requiere, sus gustos... para poder hacer un programa que incluya actividades variadas entre las cuales pueda elegir. No tenemos que olvidar que cualquier persona independientemente de sus necesidades de apoyo, debe de tener la posibilidad de realizar actividades de ocio; un ocio entendido en toda su amplitud: libre elección, finalidad en si mismo y a su gusto.
3 comentaris: