dimarts, 24 de juny de 2014

recomendaciones para este veranito para nuestros nenes con TEADe vegades els papis i mamis et demanen certes recomanacions per a l'estiu. Lluny de donar-lis treball extra, les úniques recomanacions o orientacions que els proporcionem són algunes relacionades amb la comunicació, el joc, l'autonomia, les activitats en el seu entorn immediat...etc i sempre integrades dins de les rutines quotidianes. 

Us deixem les que hem fet per aquest any, us poden donar idees encara que és important que sempre les adaptem a les característiques dels nostres nens i nenes, l'edat cronològica i altres aspectes.

En el document adjunt les trobareu en català i castellà.


A veces los papis i mamis te piden ciertas recomendaciones para el verano. Lejos de darles trabajo extra, las únicas recomendaciones u orientaciones que les proporcionamos son algunas relacionadas con la comunicación, el juego, la autonomía, las actividades en su entorno inmediato...etc y siempre integradas dentro de las rutinas cotidianas. 

Os dejamos las que hemos hecho para este año, os pueden dar ideas aunque es importante que siempre las adaptemos a las características de nuestros nenes i nenas, la edad cronológica y otros aspectos.

En el documento adjunto las encontraréis en catalán y castellano.divendres, 20 de juny de 2014

HISTORIA SOCIAL... VAMOS A LA PLAYA!!!.

Hola, ja està a prop l'estiuet, hem acabat el col·le!!!, què bé!!!... VACANCES!!!.
I a demanda d'una "mami", una història social que ens pot ajudar en certes situacions a la platja.


Hola, ya está cerca el veranito, hemos terminado el cole!!!, y qué bien!!!... VACACIONES!!!.
Y a demanda de una "mami", una historia social que nos puede ayudar en ciertas situaciones en la playa.

dimarts, 17 de juny de 2014

APP para el fomento de la lectura en personas con diversidad funcional intelectual.


M'imagine, que igual que nosaltres, moltes seran les vegades que haureu pensat en la poca literatura que hi ha per a adolescents amb diversitat funcional amb dificultats en la lectura. Quan cerques un llibre adaptat a l'habilitat lectora d'una persona amb diversitat funcional no és molt fàcil trobar material ajustat als interessos i motivacions propis de la seva edat cronològica ja que tots aquells llibres que poden adaptar-se al funcionament lector són de temàtiques molt infantils.

Així mateix, l'informe “Cultura per a Tots”, realitzat en pel Ministeri de Cultura, Sanitat i Polítiques Socials, esmenta que l'Enquesta EDAD 2008 (INE), realitzada a nivell nacional, que el 17,96% de les persones amb discapacitat s'han sentit discriminades en la participació d'activitats culturals, d'oci o diversió. Un 29,16% no poden participar a causa de la seva discapacitat, i dins d'aquest percentatge el trist guanyador és la lectura, com l'acte cultural més discriminat, ja que marca un 7,98% del total. Per intentar transformar aquesta realitat, FEAPS va iniciar el passat any el projecte “Léelo Fàcil”

Aquest projecte tracta de convertir clàssics de la literatura i novel·les modernes en aplicacions digitals enriquides amb animacions i so, la qual cosa les fan més fàcils i divertides. El projecte Léelo Fàcil, de FEAPS i l'empresa ONECLICK, ha adaptat a lectura fàcil dos llibres d'autors espanyols, enriquint-los digitalment per fer-los més accessibles i amens. Aquesta iniciativa, pionera a Espanya, és la primera experiència d'aquest tipus en l'àmbit de l'accessibilitat cultural. Els dos llibres adaptats són “Llegendes” de Gustavo Adolfo Bécquer i “Les veus del Futur”, del Premi Nacional de  Literatura Infantil i Juvenil, Jordi Serra i Fabra.
Me imagino, que al igual que nosotras, muchas serán las veces que habréis pensado en la poca literatura que hay para adolescentes con diversidad funcional con dificultades en la lectura. Cuando buscas un libro adaptado a la habilidad lectora de una persona con diversidad funcional no es muy fácil encontrar material ajustado a los intereses y motivaciones propios de su edad cronológica ya que todos aquellos libros que pueden adaptarse al funcionamiento lector son de temáticas muy infantiles.
Así mismo, el informe “Cultura para Todos”, realizado en por el Ministerio de Cultura, Sanidad y Políticas Sociales, menciona que la Encuesta EDAD 2008 (INE), realizada a nivel nacional, que el 17,96% de las personas con discapacidad se han sentido discriminadas en la participación de actividades culturales, de ocio o diversión. Un 29,16% no pueden participar a causa de su discapacidad, y dentro de este porcentaje el triste ganador es la lectura, como el acto cultural más discriminado, ya que marca un 7,98% del total. Para intentar transformar esta realidad, FEAPS inició el pasado año el proyecto “Léelo Fácil”. 
Este proyecto trata de convertir clásicos de la literatura y novelas modernas en aplicaciones digitales enriquecidas con animaciones y sonido, lo que las hacen más fáciles y divertidas. El proyecto Léelo Fácil, de FEAPS y la empresa ONECLICK, ha adaptado a lectura fácil dos libros de autores españoles, enriqueciéndolos digitalmente para hacerlos más accesibles y amenos. Ésta iniciativa, pionera en España, es la primera experiencia de este tipo en el ámbito de la accesibilidad cultural. Los dos libros adaptados son “Leyendas” de Gustavo Adolfo Bécquer y “Las voces del Futuro”, del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, Jordi Serra i Fabra. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oneclick.es.leelofacil

diumenge, 15 de juny de 2014

PLÀSTICA o ARTÍSTICA...


Vos deixem un llibre que pot ser interessant per realitzar activitats artístiques a l'aula amb el nostre alumnat amb necessitats educatives especials. Les activitats que proposa aquest llibre són senzilles i estan estructurades per a que siguen fàcils de realitzar pels nostres nens i nenes. 

Os dejamos un libro que puede ser interesante para realizar actividades artísticas en el aula con nuestro alumnado con necesidades educativas especiales. Las actividades que propone este libro son sencillas y están estructuradas para que sean fáciles de realizar por nuestros niños y niñas. El llibre pertany a la sèrie publicada per Tasks Galore i inclou:
El libro pertenece a la serie publicada por Tasks Galore y incluye:

  • activitats artístiques vinculades a temes d'aprenentatge primerenc/ actividades artísticas vinculadas a los temas de aprendizaje temprano.
  • projectes que incorporen habilitats visuals i motrius/ proyectos que incorporan habilidades visuales y motrices.
  • moltes fotos a color que representen les seqüències lògiques dels passos/muchas fotografías a todo color que representan las secuencias lógicas de pasos,
  • llistes de verificació per a ajudar als alumnes en la recollida de materials necessaris/ listas de verificación para ayudar al alumnado en la recogida de los materiales necesarios.
DESCARGAR/DESCARREGAR:


dijous, 12 de juny de 2014

Jornades d'Intercanvi d'Experiències en CEE

Vos passem la informació sobre les jornades que es realitzaran a Dènia aquest 30 de Juny.

Els objectius de la mateixa són:
- Facilitar l'intercanvi d'experiències entre el professorat.
- Avançar en l'actualització científica i metodològica del professorat per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives específiques.
- Aprofundir en l'estimulació i comunicació multisensorial, així com en l'aportació de les TIC com a recurs metodològic i de comunicació.
- Reflexionar sobre les possibilitats que ofereix el projecte de comunitats d'aprenentatge en el context dels centres específics d'educació especial.
- Valorar l'aportació de la formació artística com a eina d'educació emocional i de socialització de l'alumnat.
Os pasamos la información sobre las jornadas que se realizarán en Dènia este 30 de Junio.

Los objetivos de la misma son:
- Facilitar el intercambio de experiencias entre el profesorado.
- Avanzar en la actualización científica y metodológica del profesorado para la atención del alumnado con necesidades educativas específicas.
- Profundizar en la estimulación y comunicación multisensorial, así como en la aportación de las TIC como recurso metodológico y de comunicación.
- Reflexionar sobre las posibilidades que ofrece el proyecto de comunidades de aprendizaje en el contexto de los centros específicos de educación especial.
- Valorar la aportación de la formación artística como herramienta de educación emocional y de socialización del alumnado.


dimarts, 3 de juny de 2014

LIBROS PARA TRABAJAR CONCEPTOS BÁSICOSHace un tiempo buscando por intener encontré una página de Chile que comercializan un material interesante en MANDALIAEllos les llaman "folders educativas YO", y son una especie de libros que contienen diversas actividades que trabajan principalmente dos grandes áreas del desarrollo: el Lenguaje y las Habilidades Lógico Matemáticas. Todas ellas con una estructura visual simple y clara que permite a los niños organizar el inicio, el desarrollo y el fin de cada una de las actividades.
Fa un temps buscant per intenet vaig trobar una pàgina de Xile que comercialitzen un material interessant en MANDALIA. Ells l'anomenen "folders educatius JO", i són una espècie de llibres que contenen diverses activitats que treballen principalment dues grans àrees del desenvolupament: el Llenguatge i les Habilitats Lògic Matemàtiques. Totes elles amb una estructura visual simple i clara que permet als nens organitzar l'inici, el desenvolupament i la fi de cadascuna de les activitats.

Cada folder está diseñado con materiales resistentes y duraderos, sus piezas con velcro permiten a los niños interactuar activamente en cada actividad, desarrollando autonomía e independencia al trabajar. Puede utilizarse en niños de educación infantil, primaria y especial, en forma individual y grupal. Especialmente diseñadas para niños con necesidades educativas especiales, probadas en niños con Trastornos de la Comunicación, del Lenguaje y Autismo. 
Cada folder està dissenyat amb materials resistents i duradors, les seves peces amb velcro permeten als nens interactuar activament en cada activitat, desenvolupant autonomia i independència en el treball. Pot utilitzar-se en nens d'educació infantil, primària i especial, en forma individual i grupal. Especialment dissenyades per a nens amb necessitats educatives especials, provades en nens amb Trastorns de la Comunicació, del Llenguatge i Autisme. 

Alguna de sus características son:
•Las instrucciones son completamente explícitas, lo que favorece el aprendizaje exitoso de cada niño.
• A medida que el niño avanza página a página aumenta la complejidad en número de estímulos y nivel de complejidad de la actividad.
• En el área de Lenguaje, la línea de trabajo ayuda a aumentar la atención a los detalles, desarrollar la representación simbólica para los niños que están en período de adquisición del lenguaje oral y habilidades de clasificación de lectura inicial y de comprensión para niños más mayores.
• En el área lógico-matemática las actividades están diseñadas para ejercitar las primeras destrezas matemáticas que se utilizan para contar y ordenar objetos.
Alguna de les seves característiques són:
•Les instruccions són completament explícites, la qual cosa afavoreix l'aprenentatge reeixit de cada nen.
• A mesura que el nen avança pàgina a pàgina augmenta la complexitat en nombre d'estímuls i nivell de complexitat de l'activitat.
• A l'àrea de Llenguatge, la línia de treball ajuda a augmentar l'atenció als detalls, desenvolupar la representació simbòlica per als nens que estan en període d'adquisició del llenguatge oral i habilitats de classificació de lectura inicial i de comprensió per a nens més majors.
• A l'àrea lògic-matemàtica les activitats estan dissenyades per exercitar les primeres destreses matemàtiques que s'utilitzen per explicar i ordenar objectes.

Las series que tiene son las siguientes:
Les sèries que té són les següents:
Y ejemplos de cómo son los libros por dentro:
I exemples de com són els llibres per dins:


Y un vídeo demostrativo de cómo se realizan las tareas:
I un vídeo demostratiu de com es realitzen les tasques:


Y la dirección de la página a la que hacemos referencia la siguiente:
I l'adreça de la pàgina a la qual fem referència la següent:

Aunque el material no tiene un precio excesivo, los gastos de envío y los portes de la aduana, hacen que se encarezca mucho la compra. Por tanto, si os ha os ha gustado el material, os dejamos la plantilla del material y algunos ejemplos para que os lo podáis elaborar vosotras mismas.
Encara que el material no té un preu excessiu, les despeses d'enviament i els ports de la duana, fan que s'encareixi molt la compra. Per tant, si us ha us ha agradat el material, us deixem la plantilla del material i alguns exemples perquè us ho pugueu elaborar vosaltres mateixes.

PLANTILLA:
ACTIVIDADES/ACTIVITATS:
  • COLORES/COLORS
  • NUMERACIÓN/NUMERACIÓ
  • FORMAS/FORMES
  • CATEGORIAS SEMÁNTICAS/CATEGORIES SEMÁNTIQUES