dilluns, 31 de març de 2014

I Jornada Sexología y Diversidad Funcional

 Sexorum i Sex Asistent organitzen la I Jornada de Sexologia i Diversitat Funcional, teniu tota la informació al tríptic: 

Sexorum y Sex Asistent organizan la I Jornada de Sexología y Diversidad Funcional, tenéis toda la información en el tríptico:

 dijous, 27 de març de 2014

falses creences sobre la comunicació augmentativa

Diu Tetzchner que " el llenguatge es una forma de vida, per la qual cosa les condicions en que ocórrega el seu aprenentatge influiran decisivament sobre el seu ús"; doncs bé, com a professionals, al llarg d'aquestos anys ens hem adonat que teniem algunes creences errònies al voltant dels SAC (Sistema Augmentatiu de Comunicació) i les volem compartir amb vosaltres.


Dice Tetzchner que " el lenguaje se una forma de vida, por lo que las condiciones en que ocurra su aprendizaje influirán decisivamente sobre su uso"; pues bien, como profesionales, a lo largo de estos años nos hemos dado cuenta de que teníamos algunas creencias erróneas alrededor de los SAC (Sistema Aumentativo de Comunicación) y las queremos compartir con vosotros.


Desenvolupar la comprensió o altres "prerrequisits"/ Desarrollar la comprensión u otras "prerrequisitos"
 
Molta gent espera, per començar a treballar la comunicació expressiva amb un xiquet/a amb discapacitat, que aquest mostre un cert nivell de competència comunicativa (comprensió o altres aspectes considerats com "prerrequisits"); en canvi, si hi comparem, durant el procés natural d'adquisició de llenguatge d'un xiquet sense discapacitat, el paper de l'adult és ben diferent: s'estimula la producció oral, es sobreinterpreten els balbucejos...
Stephen Von Tetzchner, en la seua investigació "Desenvolupament del llenguatge assistit" (1993) afirma que "els xiquets amb discapacitat poden veure's privats d'una important condició per a l'aprenentatge durant el desenvolupament primerenc del llenguatge, la sobreinterpretació" i que el procés d'adquisició del llenguatge i per tant la comprensió formen part d'un mateix procés, són interdepenents i no van l'un darrere de l'altre.


Mucha gente espera, para empezar a trabajar la comunicación expresiva con un niño/a con discapacidad, que éste muestre un cierto nivel de competencia comunicativa (comprensión u otros aspectos considerados como "prerrequisitos"); en cambio, si comparamos, durante el proceso natural de adquisición de lenguaje de un niño sin discapacidad, el papel del adulto es muy diferente: se estimula la producción oral, se sobreinterpretan los balbuceos...

Stephen Von Tetzchner, en su investigación "Desarrollo del lenguaje asistido" (1993) afirma que "los niños con discapacidad pueden verse privados de una importante condición para el aprendizaje durante el desarrollo temprano del lenguaje, la sobreinterpretación" y que el proceso de adquisición del lenguaje y por lo tanto la comprensión forman parte de un mismo proceso, son interdependientes y no van el uno detrás del otro.

SAC i tecnologia / SAC y tecnología
 
Molts hem caigut en l'errada de pensar que la comunicació augmentativa ha de passar necessàriament per l'accés al PC/tablet/comunicador electrònic; o que, a major nivell d'expressió es fa més necessària major tecnologia... Però hi ha molts factors que van a determinar si serà així o no; el més important: la decisió de l'usuari. En moltes ocasions l'assistent personal és el que posa en joc la seua competència lingüística per tal d'accelerar i corregir les imprecissions d'una persona amb comunicació augmentativa enormement competent però que amb altre sistema es veuria constrenyida, de forma que facilita que la comunicació siga més natural. En definitiva: la comunicació eficaç no depén sempre de la tecnologia.

Muchos hemos caído en el error de pensar que la comunicación aumentativa tiene que pasar necesariamente por el acceso al PC/tablet/comunicador electrónico; o que, a mayor nivel de expresión se hace más necesaria mayor tecnología... Pero hay muchos factores que van a determinar si será así o no; el más importante: la decisión del usuario. En muchas ocasiones el asistente personal es el que pone en juego su competencia lingüística para acelerar y corregir las imprecisiones de una persona con comunicación aumentativa enormemente competente pero que con otro sistema se vería constreñida, de forma que facilita que la comunicación sea más natural. En definitiva: la comunicación eficaz no depende siempre de la tecnología.La implicació de la família/ La implicación de la familia


Que ningú s'espante! Òbviament la situació ideal és que la família entenga la importància de la comunicació augmentativa i senta la necessitat de que el seu fill tinga un SAC, i l'utilitze a casa, i propose modificacions del mateix... Però en moltes ocasiones els pares no ho senten així perquè "entenen tot el que el seu fill els diu". Aquesta expressió té molts "peròs", i cal comentar-los amb la família però sempre respectant la seua visió i opinió; és important explicar a la família que, com que a l'escola no ho entenem tot, i potser a la resta de contextos (eixides amb amics dels pares, activitats extraescolars...) tampoc, el seu fill necessita un SAC per poder-se comunicar amb més gent, encara que potser a casa no l'utilitzarà, o l'utilitzarà en moments molt puntuals... Es tracta de respectar els ritmes i desitjos de cada família, però sense tirar la toalla: amb el temps, potser (o potser no, però no passa res) podem facilitar que s'adonen de si tenen la necessitat del SAC. 

¡Que nadie se asuste! Obviamente la situación ideal es que la familia entienda la importancia de la comunicación aumentativa y sienta la necesidad de que su hijo tenga un SAC, y lo utilice en casa, y proponga modificaciones del mismo... Pero en muchas ocasionas los padres no lo sienten así porque "entienden todo el que su hijo les dice". Esta expresión tiene muchos "peros", y tenemos que comentarlos con la familia pero siempre respetando su visión y opinión; es importante explicar a la familia que, como en la escuela no lo entendemos todo, y quizás en el resto de contextos (salidas con amigos de los padres, actividades extraescolares...) tampoco, su hijo necesita un SAC para poderse comunicar con más gente, aunque quizás en casa no lo utilizará, o lo utilizará en momentos muy puntuales... Se trata de respetar los ritmos y deseos de cada familia, pero sin tirar la toalla: con el tiempo, quizás (o quizás no, pero no pasa nada) podemos facilitar que se den cuenta de si tienen la necesidad del SAC.  

dimarts, 11 de març de 2014

treballem la comprensió i la estructuracio de frases amb POCOYO

A continuació vos deixem un material amb notebook per a treballar de forma motivadora amb POCOYO i els seus personatges, l'estructuració de les frases i la comprensió verbal. 

L'activitat té vint-i-cinc diapositives en què es treballa la comprensió pictogràfica, la formació de frases simples, la comprensió oral i l'afirmació/negació mitjançant la comprensió visual d'imatges. 

A continuación os dejamos un material con notebook para trabajar de forma motivadora con POCOYO y sus personajes, la estructuración de las frases y la comprensión verbal. 
La actividad tiene veinticinco diapositivas en que se trabaja la comprensión pictogràfica, la formación de frases simples, la comprensión oral y la afirmación/negación mediante la comprensión visual de imágenes. 

VISUALIZAR/VISUALITZAR:


DESCARREGAR/DESCARGAR:


dimarts, 4 de març de 2014

TED Talks

Segur que molt de vosaltres coneixeu TED Talks, són xerrades curtes (10- 20 min) que parlen de entreteniment, tecnologia, ciència, disseny... i que estan molt de moda en determinats cercles. La filosofia general d'aquesta organització, en les seues paraules, és:

"Creiem apassionadament en el poder de les idees per canviar actituds, vides i en última instància, el món. Així que estem construint un centre d'intercanvi que ofereix el coneixement lliure i la inspiració dels pensadors més inspirats del món, i també una comunitat d'ànimes curioses per a participar amb idees, entre els uns i altres."


Seguro que mucho vosotros conocéis *TED *Talks, son charlas cortas (10- 20 *min) que hablan de entretenimiento, tecnología, ciencia, diseño... y que están mucho moda en determinados círculos. La filosofía general de esta organización, en sus palabras, es:

"Creemos apasionadamente en el poder de las ideas para cambiar actitudes, vidas y en última instancia, el mundo. Así que estamos construyendo un centro de intercambio que ofrece el conocimiento libre y la inspiración de los pensadores más inspirados del mundo, y también una comunidad de almas curiosas para participar con ideas, entre los unos y otros."
A banda, cada xerrada aporta la seua visió, sempre engrescadora, sobre temes diferents; potser el vídeo més difós del TED és el de "les escoles maten la creativitat", que podeu veure ací:

Además, cada charla aporta su visión, siempre alentadora, sobre temas diferentes; quizás el vídeo más difundido del TED es el de "las escuelas matan la creatividad", que podéis ver aquí:


 


Sota l'etiqueta "disability" hi ha 11 vídeos que potser us interesse veure; pense que ens poden motivar a la reflexió de certs aspectes, a repensar certes coses...
Però considere que cal anar amb compte: em sembla que en tots ells subjau la perillosa idea de la superació personal, aquest discurs americà que tenim tan interioritzat, el american dream ("be the best"), el valor que et posa el mercat. Aquest discurs que, aplicat al món de la diversitat funcional, té encara més perill: com fem entrar les persones amb diversitat funcional en aquesta filosofia? Podem? Volem? Volen? És just?

No puc evitar remetre'm al llibre Cojos y precarias haciendo vidas que importan: "quizá tengamos que admitir que no todo puede encajar en este marco que nos proponen como normalidad neutral (el del mercado en el que todo puede tener su valor como mercancía, en el trabajo en el que todos pueden hacer productiva su singularidad...)".

Feu clic ací per fer una ullada i... benvinguts a la postmodernitat.
Bajo la etiqueta "disability" hay 11 vídeos que quizás os interese ver; pienso que nos pueden motivar a la reflexión de ciertos aspectos, a repensar ciertas cosas...
Pero considero que hay que tener cuidado: me da la impresión de que en todos ellos subyace la peligrosa idea de la superación personal, este discurso americano que tenemos tan interiorizado, el american dream ("be the best"), el valor que te pone el mercado. Este discurso que, aplicado en el mundo de la diversidad funcional, tiene todavía más peligro: ¿cómo hagamos entrar las personas con diversidad funcional en esta filosofía? ¿Podemos? ¿Queremos? ¿Quieren? ¿Es justo?

No puedo evitar remitirme al libro Cojos y precarias haciendo vidas que importan: "quizá tengamos que admitir que no todo puede encajar en este marco que nos proponen como normalidad neutral (lo del mercado en el que todo puede tener su valor como mercancía, en el trabajo en el que todos pueden hacer productiva su singularidad...)".

Haced clic aquí para dar un vistazo y... bienvenidos a la posmodernidad.