dilluns, 15 de desembre de 2014

SELECCIÓ DE SISTEMES ALTERNATIUS I AUGMENTATIUS DE COMUNICACIÓ EN ALUMNAT TEADes d'AUTISME ÀVILA s'ha editat el TEST «ComFor: Precursores de la Comunicación», el primer test especialment dissenyat per a la identificació de Sistemes Aumentatius i Alternatius de Comunicació (SAAC) que més s'ajusta a les necessitats concretes de cada nen i de cada adult amb autisme. Es tracta d'una prova d'avaluació vàlida i fiable creada a la Universitat de Leiden (Holanda) per Roger Verpoorten, Ilse Noens i Ina van Berckelaer-Onnes.

Desde AUTISMO ÁVILA se ha editado el TEST «ComFor: Precursores de la Comunicación», el primer test especialmente diseñado para la identificación del Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación (SAAC) que más se ajusta a las necesidades concretas de cada niño y de cada adulto con autismo. Se trata de una prueba de evaluación válida y fiable creada en la Universidad de Leiden (Holanda) por Roger Verpoorten, Ilse Noens e Ina van Berckelaer-Onnes.

Manual del TEST COMFOR (Precursores de la Comunicación), de Roger Verpporten, Ilse Noens e Ina van Berckelaer-Onnes. Se trata de una prueba para la evaluación de las necesidades de sistemas aumentativos de comunicación en autismo y otras dificultades de Comunicación. Incluye 5 formularios de evaluación originales. No incluye el Maletín de Materiales de Evaluación que puede conseguirse en www.autitoys.com (Bélgica, Tel y Fax: +32-56-726601, e-mail: info@autitoys.be).
El presente instrumento de evaluación llega a nosotros como el primer test especialmente diseñado, y ahora traducido a la lengua española, para la identificación del Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación (SAAC) que más se ajusta a las necesidades concretas de cada niño y de cada adulto con autismo.
Los profesionales que trabajamos y prestamos apoyo a las personas con autismo necesitamos saber lo que una persona comprende y percibe. También hemos de conocer el significado que atribuye a aquello que percibe, porque de ello dependerá el sistema de comunicación que elijamos para ella. Disponer de una prueba de evaluación válida y fiable que nos informe con precisión sobre todo lo anterior y nos indique cuál es el SAAC que debemos emplear en cada caso es una necesidad fundamental que el test ComFor cubre satisfactoriamente.
Con una presentación estructurada, instrucciones claras y un sistema de puntuación sencillo de aplicar y fácil de interpretar, es recomendable que este test se aplique a todas aquellas personas que puedan beneficiarse de un SAAC, pues la correcta elección de este será clave para su desarrollo y para el éxito de las intervenciones futuras.


Per a més informació feu clic ací


dimecres, 5 de novembre de 2014

EL JUEGO EN ALUMNOS CON TEA

Per als nens i nenes amb TEA, aprendre a jugar pot resultar molt més difícil que aprendre qualsevol altra habilitat, per tots aquells aspectes que es posen en "joc" per a dur a terme aquesta activitat. 
Les alteracions qualitatives en la imaginació, en les habilitats de simbolització i/o de flexibilitat junt amb altres com la comunicació i la interacció social, formen part de les característiques definitòries de l’autisme, i són fonamentals a l'hora de desenvolupar qualsevol tipus de joc, per senzill que siga. 
A aquests aspectes cal afegir altres característiques especifiques pròpies de cada persona com poden ser: la restricció d’interessos, el gust per activitats repetitives, les autoestimulacions amb objectes o moviments, l’atenció per part dels objectes…etc. 
És per açò que el joc suposa uns dels aspectes prioritaris a abordar en qualsevol programa d’intervenció educatiu, atenent sempre a les característiques dels infants i del seu moment evolutiu o el nivell de desenvolupament. Així com també tenir sempre en compte les necessitats educatives d’aquest col·lectiu pel que respecta a aspectes d’estructuració d’espais i temps, el suport visual, la descomposició dels passos implicats en el joc (anàlisi de tasques) o el respecte en la seqüència evolutiva en el desenvolupament del joc. Aquests seran altres aspectes que afavoriran que desenvolupent de forma exitosa una sessió dedicada al joc.
Triar què habilitats específiques ensenyar dependrà del desenvolupament de cada nen/a, probablement començarem a ensenyar a explorar els materials, a entendre la causa-efecte, o a entendre l'ús funcional d'un material de joc. 
Aquest tema és molt extens i podríem dedicar moltes línies a parlar sobre aquest aspecte, si voleu aprofundir un llibre que vos pot ajudar i guiar sobre com treballar el joc en persones amb TEA es el de Anabel Cornago, "Manual de juego para niños con autismo". Vos recomanem la seua lectura.


Altra lectura que vos recomanem és un dels manuals de TASKS GALORE, aquesta vegada dedicat al joc "LET'S PLAY". És el quart en la sèrie de llibres que ens proporcionen una gran quantitat de recursos per a pares, mestres i terapeutes. En aquest, estracten aspectes com l'utilització de joguines, la gestió del temps de joc, el joc amb companys, el joc simbòlic, i moltes idees que de segur et poden servir per a aplicar a les teues intervencions.

A CONTINUACIÓ VOS DEIXEM LA VISUALITZACIÓ PER SI VOLEREU AGAFAR IDEES, QUE DE SEGUR QUE VOS PODEN AJUDAR:Para los niños y niñas con TEA, aprender a jugar puede resultar mucho más difícil que aprender cualquier otra habilidad, por todos aquellos aspectos que se ponen en "juego" para llevar a cabo esta actividad. 
Las alteraciones cualitativas en la imaginación, en las habilidades de simbolización y/o de flexibilidad junto con otras como la comunicación y la interacción social, forman parte de las características definitorias del autismo, y son fundamentales a la hora de desarrollar cualquier tipo de juego, por sencillo que sea. 
A este aspecto hay que añadir otras características especificas propias de cada persona como pueden ser: la restricción de intereses, el gusto por actividades repetitivas, las autoestimulaciones con objetos o movimientos, la atención por parte de los objetos…etc. 
Es por eso que el juego supone unos de los aspectos prioritarios a abordar en cualquier programa de intervención educativo, atendiendo siempre a las características de los niños y de su momento evolutivo o el nivel de desarrollo. Así como también tener siempre cuento las necesidades educativas de este colectivo por el que respeta a aspectos de estructuración de espacios y tiempos, el apoyo visual, la descomposición de los pasos implicados en el juego (análisis de tareas) o el respeto en la secuencia evolutiva en el desarrollo del juego. Estos serán aspectos que favorecerán que desarrollemos de forma exitosa una sesión dedicada al juego.
Elegir que habilidades específicas enseñar dependerá del desarrollo de cada niño/a, probablemente empezaremos a enseñar a explorar los materiales, a entender la causa-efecto, o a entender el uso funcional de un material de juego. 
Este tema es muy extenso y podríamos dedicar muchas líneas a hablar sobre este aspecto, si queréis profundizar un libro que os puede ayudar y guiar sobre como trabajar el juego en personas con TEA se lo de Anabel Cornago, "Manual de juego para niños cono autismo". Os recomendamos su lectura.

Otra lectura que os recomendamos es uno de los manuales de TASKS GALORE, esta vez dedicado al juego "LET'S PLAY". Es el cuarto en la serie de libros que nos proporcionan una gran cantidad de recursos para padres, maestros y terapeutas. En este, se tratan aspectos como la utilización de juguetes, la gestión del tiempo de juego, el juego con compañeros, el juego simbólico, y muchas ideas que de seguro te pueden servir para aplicar a tus interveciones.

 A continuación OS DEJAMOS LA VISUALIZACIÓN POR SI QUERÉIS COGER IDEAS, QUE SEGURO QUE OS PUEDEN AYUDAR:

divendres, 24 d’octubre de 2014

EL JOC A L'ESCOLA

En l’entrada anterior ja justificàvem la importància que tenia el joc en el desenvoluament infantil i la importància de contemplar la significativitat del joc per a les persones amb diversitat funcional.
El joc és un recurs que desenvolupa diferents aspectes relacionats amb l’aprenentatge, la socialització, les interaccións, els aspectes emocionals i altres com els següents:
El joc és un element de motivació. Estar i jugar amb altres infants és un element de motivació per als nens i les nenes de qualsevol edat.
    - Mitjançant el joc s’incorporen a l’activitat simbòlica elements referits a la ment d’altres infants amb qui juguen o bé amb els adults.
·      - El joc ajuda a afermar les bases del procés d’adquisició lingüística.
·    - L’activitat lúdica es converteix en un àmbit que facilita l’adaptació al context i l’habilitat. En algun tipus de joc permet que els infants es relacionen amb una certa consciència de competència i amb un grau d’autoestima que repercuteix en un clima socialitzador positiu.
·       - Mitjançant el joc, s’assimilen i es comprenen els valors individualment i en grup.
·      -  L’activitat lúdica ajuda a consolidar el concepte d’amistat.  

I I quin paper juga l’escola?...

Alguns dels objectius que ens deuríem plantejar des de les institucions educatives que escolaritzen alumnat amb necessitats educatives espcials greus i permanent al voltant del joc poden estar relacionats amb aspectes com garantir la igualtat d’oportunitats de l’alumnat amb diversitat funcional  mitjançant la provisió de possibilitats d’accés a entorns de joc i l’adaptació de jocs i joguines adequades a les seues necessitats,  per afavorir al màxim la normalització del seu desenvolupament, proporcionant  moments d’oci, entenent aquest com un àmbit fonamental per al benestar emocional atès a les possibilitats de desenvolupament de relacions, de comunicació i de participació en la vida social i comunitària que el temps lliure aporta. A més de contextualitzar el model lúdic en la intervenció educativa, emprant les potencialitats que té el joc com a recurs metodològic en el procés d’ensenyament-aprenentatge dins del marc de la nostra escola. 
Tanmateix será necessari realitzar les adaptacions pertinents en espais, temps i recursos per a que el nostre alumnat puga realitzar un ús adequat i positiu del temps lliure mitjançant el joc.
Compartir amb les famílies totes les actuacions en aquest respecte per intercanviar informació ja que les famíles són la principal font de coneixement del nostre alumnat; orientar en aquells aspectes relacionats amb les possibilitats de jocs dels seus fills/filles; que puguen col·laborar del procés per realitzar adaptacions senzilles en jocs i joguines; potenciar les relacions familia-escola, l'autoajuda i la implicació d’ambdos agents per al màxim desenvolupament del nostre alumnat.


Un altre aspecte interessant seria el de realitzar activitats en la comunitat i en entorns propers a l’alumnat, per contribuir al màxim a la visibilització i sensibilització d’aquest col·lectiu, les seues necessitats, i la integració en contextos normalitzats.

Per tant el joc es converteix en una área més de treball i intervenció per als professionals que treballem amb alumnat amb necessitats educatives especials de carácter greu i permanent. No només com a un fi en sí mateix sinó també com a mitjà per treballar altres aspectes com l’autonomia, la comunicació, l’autodeterminació, la socialització, la normalització… i tants altres aspectes tant significatius en la vida quotidiana de les persones, tinguen o no una diversitat funcional.
Tanmateix, el joc, així com les joguines, són recursos terapèutics, que es convertiran en elements imprescindibles per dur a terme els programes d'intervenció amb nens i nenes amb  trastorns en el seu desenvolupament. Un recurs didàctic motivador que permetrà aconseguir la consecució d’objectius de forma lúdica i globalitzada per la gran quantitat d’aspectes que implica el seu desenvolupament.
Però no només açò, sinó que l ’alumnat que escolartizem al nostre centre es troba en edat de jugar. Per tant, el seu programa de treball ha d’incloure en l'activitat el joc i les joguines com a element clau del procés d’ensenyament-aprenentatge: tant pel que fa als aspectes de contingut com de metodologia. Sempre tenint en compte, atès a la gran heterogeneïtat pel que fa a necessitats, característiques i edats, la exigència per la part dels porfessionals que treballem amb ells adaptar-nos a aspectes tant primordials com:

• L’edat cronològica i el nivell cognitiu.
• Grau d'autonomia motriu i funcional.

• Els interessos lúdics dels alumnes.
• Les habilitacions necessàries perquè  puguen realitzar l'activitat lúdica.
• Els objectius terapèutics globals i específics per a cada alumne/a (dificultats visuals, auditives, mobilitat, comunicació, conducta, etc.).


Açò es realitzarà a través de diferents adaptacions tant dels elements curriculars com aquells d’accés, que ens permetran una atenció més individualitzada i una resposta educativa adaptada a les seues necessitats.


Alguns aspectes que seran necessaris tenir en compte a l’hora de portar a terme aspectes realcionats amb el joc a l’escola seran:

- Dissenyar prèviament els objectius i les activitats lúdiques que es realitzaran. La intervenció no es pot fonamentar en la improvisació.
- S’ha de mirar de compaginar un temps de joc lliure, que permet l’estructuració del propi temps i comportament amb un temps d’activitats i jocs estructurats.
- Els projectes han d’estar immersos dins dels entorns propers al xiquet, de tal manera que facilitem la integració i no la segregació, tret que l’entorn d’algun alumne en qüestió siga massa desfavorable per mantenir-hi la permanència.
- És necessari proposar activitats lúdiques a l’exterior de l’espai del centre.
- Establiment com a costum realitzar assemblees després de cada sessió de joc amb la finalitat d’avaluar els jocs i activitats, conversar sobre els esdeveniments i possibles conflictes, etc., de tal manera que serveix per desenvolupar un sentit de crítica constructiva, assimilació de normes socials i de resolució de conflictes.
- Atendre al desenvolupament de certs hàbits d’autonomia personal i social com la higiene, l’ordre, el respecte als torns de joc, el respecte a les normes de cada joc i del centre, etc
- Estar preparats i disposar de prou recursos amb un enfocament educatiu per tal de solucionar possibles conflictes, comportaments passius o agressius, etc.
- Serà necessari l’observació sistemàtica de les activitats, tant per a l’avaluació i informe posterior com per a la programació de les sessions següents.
- Afavorir la incorporació progressiva de les famílies per poder completar el procés d’integració.
- La temporització de les activitats ha de ser adequada a les necessitats, clima i lloc de l’entorn del xiquet.
- Cal tenir molta cura en l’expressió tant verbal com gestual davant dels infants.
-  És important considerar la participación de tots els professionals en el desenvolupament de les activitats.
- Cal tenir en compte la valoració de les activitats dels infants de manera crítica, l’estímul de la relació de grup i el respecte a les normes marcades per ells mateixos. Han d’aprendre a actuar, a saber triar, a distribuir el seu temps fent servir els jocs i les joguines i a observar.
- Els jocs de rol poden ser molt útils ja que reprodueixen situacions d’intercanvi social que es corresponen amb els papers socials representats pels adults en la vida diària.
- Un objectiu essencial de l’atenció a la diversitat és l’atenció a la diversitat mitjançant activitats molt comunament proposades en els temes transversals:
            - Treballar amb els sentiments d’afecte i les lloances.
- Manifestar satisfacció davant de les conductes positives dels altres.
- Compartir interessos i experiències amb els alumnes sense jutjar les seues limitacions.
- Animar el pensament lliure i permetre l’expressió de les idees.
- Oferir opcions per triar les seves activitats.
- Oferir suport en la presa de decisions.
- Organitzar activitats on els alumnes puguen tenir assegurada una garantia d’èxit
- Ajudar els infants a aprendre a acceptar les conseqüències derivades de les seues conductes.

En la entrada anterior ya justificábamos la importancia que tenía el juego en el desarrollo infantil y la importancia de contemplar la significatividad del juego para las personas con diversidad funcional.
El juego es un recurso que desarrolla diferentes aspectos relacionados con el aprendizaje, la socialización, las interacciones, los aspectos emocionales y otros como los siguientes:
 - El juego es un elemento de motivación. Estar y jugar con otros niños es un elemento de motivación para los niños y las niñas de cualquier edad.
- Mediante el juego se incorporan a la actividad simbólica elementos referidos a la mente otros niños con quienes juegan o bien con los adultos.
 - El juego ayuda a afianzar las bases del proceso de adquisición lingüística.
- La actividad lúdica se convierte en un ámbito que facilita la adaptación al contexto y la habilidad. En algún tipo de juego permite que los niños se relacionan con una cierta conciencia de competencia y con un grado de autoestima que repercute en un clima socializador positivo.
- Mediante el juego, se asimilan y se comprenden los valores individualmente y en grupo.
- La actividad lúdica ayuda a consolidar el concepto de amistad.

Y qué papel juega la escuela?...

Algunos de los objetivos que deben de seguir las instituciones educativas que escolarizan alumnado con necesidades educativas especialse graves y permanente alrededor del juego pueden estar relacionados con aspectos como garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado con diversidad funcional mediante la provisión de posibilidades de acceso a entornos de juego y la adaptación de juegos y juguetes adecuados a sus necesidades, para favorecer al máximo la normalización de su desarrollo, proporcionando momentos de ocio, entendiendo este como un ámbito fundamental para el bienestar emocional atendido a las posibilidades de desarrollo de relaciones, de comunicación y de participación en la vida social y comunitaria que el tiempo libre aporta. Además de contextualizar el modelo lúdico en la intervención educativa, empleando las potencialidades que tiene el juego como recurso metodológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del marco de nuestra escuela.
Aun así será necesario realizar las adaptaciones pertinentes en espacios, tiempos y recursos para que nuestro alumnado pueda realizar un uso adecuado y positivo del tiempo libre mediante el juego.
Compartir con las familias todas las actuaciones en este respeto para intercambiar información puesto que las *famíles son la principal fuente de conocimiento de nuestro alumnado; orientar en aquellos aspectos relacionados con las posibilidades de juegos de sus hijos/hijas; que puedan colaborar del proceso para realizar adaptaciones sencillas en juegos y juguetes; potenciar las relaciones familia-escuela, la autoayuda y la implicación de ambos agentes para el máximo desarrollo de nuestro alumnado.
Otro aspecto interesante sería el de realizar actividades en la comunidad y en entornos cercanos al alumnado, para contribuir al máximo a la visibilitzación y sensibilización de este colectivo, sus necesidades, y la integración en contextos normalizados.

Por lo tanto el juego se convierte en una área más de trabajo e intervención para los profesionales que trabajamos con alumnado con necesidades educativas especiales de carácter grave y permanente. No sólo como un fin en sí mismo sino también como medio para trabajar otros aspectos como la autonomía, la comunicación, la autodeterminación, la socialización, la normalización… y tantos otros aspectos tanto significativos en la vida cotidiana de las personas, tengan o no una diversidad funcional.
Aun así, el juego, así como los juguetes, son recursos terapéuticos, que se convertirán en elementos imprescindibles para llevar a cabo los programas de intervención con niños y niñas con trastornos en su desarrollo. Un recurso didáctico motivador que permitirá conseguir la consecución de objetivos de forma lúdica y globalizada por la gran cantidad de aspectos que implica su desarrollo.
Pero no sólo esto, sino que l ’alumnado que escolarizamos en nuestro centro se encuentra en edad de jugar. Por lo tanto, su programa de trabajo tiene que incluir en la actividad el juego y los juguetes como elemento clave del proceso de enseñanza-aprendizaje: tanto en cuanto a los aspectos de contenido como de metodología. Siempre teniendo en cuenta, atendido a la gran heterogeneidad en cuanto a necesidades, características y edades, la exigencia por la parte de los profesionales que trabajamos con ellos adaptarnos a aspectos tanto primordiales cómo:

• La edad cronológica y el nivel cognitivo.
• Grado de autonomía motriz y funcional.
• Los intereses lúdicos de los alumnos.
• Las habilitaciones necesarias porque puedan realizar la actividad lúdica.
• Los objetivos terapéuticos globales y específicos para cada alumno/a (dificultades visuales, auditivas, movilidad, comunicación, conducta, etc.).

Esto se realizará a través de diferentes adaptaciones tanto de los elementos curriculares como aquellos de acceso, que nos permitirán una atención más individualizada y una respuesta educativa adaptada a sus necesidades.

Algunos aspectos que serán necesarios tener en cuenta a la hora de llevar a cabo aspectos relacionados con el juego en la escuela serán:

- Diseñar previamente los objetivos y las actividades lúdicas que se realizarán. La intervención no se puede fundamentar en la improvisación.
- Se tiene que mirar de compaginar un tiempo de juego libre, que permite la estructuración del propio tiempo y comportamiento con un tiempo de actividades y juegos estructurados.
- Los proyectos tienen que estar inmersos dentro de los entornos cercanos al niño, de tal manera que facilitamos la integración y no la segregación, salvo que la en torno a algún alumno en cuestión sea demasiado desfavorable para mantener la permanencia.
- Es necesario proponer actividades lúdicas al exterior del espacio del centro.
- Establecimiento como costumbre realizar asambleas después de cada sesión de juego con el fin de evaluar los juegos y actividades, conversar sobre los acontecimientos y posibles conflictos, etc., de tal manera que sirve para desarrollar un sentido de crítica constructiva, asimilación de normas sociales y de resolución de conflictos.
- Atender al desarrollo de ciertos hábitos de autonomía personal y social como la higiene, la orden, el respecto a los turnos de juego, el respecto a las normas de cada juego y del centro, etc
- Estar preparados y disponer de suficientes recursos con un enfoque educativo para solucionar posibles conflictos, comportamientos pasivos o agresivos, etc.
- Será necesario la observación sistemática de las actividades, tanto para la evaluación e informe posterior como para la programación de las sesiones siguientes.
- Favorecer la incorporación progresiva de las familias para poder completar el proceso de integración.
- La temporización de las actividades tiene que ser adecuada a las necesidades, clima y lugar del en torno al niño.
- Hay que tener mucha cura en la expresión tanto verbal como gestual ante los niños.
- Es importante considerar la participación de todos los profesionales en el desarrollo de las actividades.
- Hay que tener en cuenta la valoración de las actividades de los niños de manera crítica, el estímulo de la relación de grupo y el respecto a las normas marcadas por ellos mismos. Tienen que aprender a actuar, a saber elegir, a distribuir su tiempo usando los juegos y los juguetes y a observar.
- Los juegos de rol pueden ser muy útiles puesto que reproducen situaciones de intercambio social que se corresponden con los papeles sociales representados por los adultos en la vida diaria.
- Un objetivo esencial de la atención a la diversidad es la atención a la diversidad mediante actividades muy comúnmente propuestas en los temas transversales:
                           - Trabajar con los sentimientos de afecto y las alabanzas.
                           - Manifestar satisfacción ante las conductas positivas de los otros.

                  - Compartir intereses y experiencias con los alumnos sin juzgar sus limitaciones.
                         - Animar el pensamiento libre y permitir la expresión de las ideas.
                          - Ofrecer opciones para elegir sus actividades.
                         - Ofrecer apoyo en la toma de decisiones.
                 - Organizar actividades donde los alumnos puedan tener asegurada una garantía de éxito
                         - Ayudar los niños a aprender a aceptar las consecuencias derivadas de sus conductas.

dijous, 16 d’octubre de 2014

EL JUEGO EN PERSONAS CON DIVERSIDAD FUCNIONAL
Aquesta és la primera part d'unes quantes entrades dedicades al joc i les persones amb diversitat funcional en què es tractaran aspectes tant importants com:
- reflexions al voltant d'aquesta temàtica.
- el joc a l'escola.
- el joc amb les persones amb TEA.
- el joc i les joguines en persones amb mobilitat reduida.
Esperem que totes elles et facen pensar i actuar!!!!.

REFLEXIONS...

Molts són els estudis i els experts que recolzen la importància del joc en el desenvolupament infantil però no cal que recurrim als estudiosos per saber de la seua significativitat i de la quantitat de temps que es passen els nens i nenes jugant al llarg de la seua infantesa.

Però que passa quan els nens i nenes presenten dificultats amb la comunicació o no tenen llenguatge verbal?, i en aquells casos que tenen alterats els patrons d’interacció?, com fem en aquells que tenen dificultats en la mobilitat?, i amb aquells altres amb conductes disruptives?, o per altra banda, aquells que tenen carències en la imaginació i simbolització?... comunicació, interacció, habilitats socials, mobilitat, imaginació, comportament… totes aquelles habilitats tant necessàries a l’hora d’iniciar i desenvolupar qualsevol joc. 

La resposta a moltes d'aquestes preguntes en les respon Jose Carlos Martín Portal membre del  CEAPAT d'Albacete en el seu article titulat "EL JUGUETE ADAPTADO PARA NIÑOSY NIÑAS CON DISCAPACIDAD"...

"Si ens parem a pensar ens adonem ràpidament que hi ha un grup nombrós de nens i nenes als quals no se'ls ofereixen les mateixes oportunitats per jugar. Dins d'aquest grup es troben els nens amb diversitat funcional.  De les diferents activitats o aspectes que es relacionen amb les persones amb discapacitat hi ha alguns els quals, tradicionalment, se'ls ha donat més importància, se'ls ha dedicat major esforç i són més coneguts per tots: la comunicació, les barreres arquitectòniques i urbanístiques, l'ocupació, etc. Però hi ha uns altres en els quals rarament caiem en el compte. Un d'ells és tot el relacionat amb el joc i la joguina malgrat la importància i el valor que el joc té. De fet els adults assignem al fet de jugar com una de les seves tasques principals: els animem a jugar, els ensenyem, els facilitem joguines i ocasions per jugar.
El joc és una eina poderosa en el desenvolupament de la persona, una necessitat bàsica que el nen necessita satisfer.  Podem imaginar fàcilment que no tenir ocasions per jugar, de la manera que siga, és un desavantatge afegit per a les persones amb discapacitat. De vegades això ocorre perquè els adults no sabem com jugar amb alguns nens ja que no responen d'una manera que considerem apropiada a les nostres propostes de joc, o bé tenen una conducta que no comprenem i ens costa relacionar-nos de qualsevol manera amb ells  i se'ns esgoten de seguida les alternatives de jocs i joguines.
Això motiva, en ocasions, que els adults els considerem com a persones passives i que els posem en llocs des dels quals es puga mirar (la televisió, l'entorn, la qual cosa
fan els altres...). També és veritat que per a qualsevol nen trobem de seguida un joc o una joguina adequada, per a nens amb discapacitat, sobretot nens amb discapacitat física, és desolador buscar joguines".


Facilitar l'accés al joc és un pas necessari per poder lluitar contra l'exclusió social amb la qual es poden trobar les persones amb discapacitat: aconseguir que un nen amb una greu discapacitat física puga jugar amb les mateixes joguines que els seus amics afavoreix no només la seua integració sinó especialmente el poder tenir una vida normalitzada.

Esta es la primera parte de unas cuántas entradas dedicadas al juego y las personas con diversidad funcional en que se tratarán aspectos tanto importantes cómo:
- reflexiones alrededor de esta temática.
- el juego en la escuela.
- el juego con las personas con *TEA.
- el juego y los juguetes en personas con movilidad *reduida.
Esperamos que todas ellas te hagan pensar y actuar!!!!.

REFLEXIONES...

Muchos son los estudios y los expertos que apoyan la importancia del juego en el desarrollo infantil pero no hace falta que *recurrim a los estudiosos para saber de su *significativitat y de la cantidad de tiempo que se pasan los niños y niñas jugando a lo largo de su niñez.

Pero que pasa cuando los niños y niñas presentan dificultades con la comunicación o no tienen lenguaje verbal?, y en aquellos casos que tienen alterados los patrones de interacción?, como estiércol en aquellos que tienen dificultades en la movilidad?, y con aquellos otros con conductas disruptivas?, o por otro lado, aquellos que tienen carencias en la imaginación y simbolización?... comunicación, interacción, habilidades sociales, movilidad, imaginación, comportamiento… todas aquellas habilidades tanto necesarias a la hora de iniciar y desarrollar cualquier juego. 


La respuesta a muchas de estas preguntas en las responde Jose Carlos Martín Portal miembro del CEAPAT de Albacete en su artículo titulado "EL JUGUETE ADAPTADO PARA NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD"...
http://diversidad.murciaeduca.es/tecnoneet/docs/2000/9-2000.pdf

"Si nos paramos a pensar nos damos cuenta rápidamente que hay un grupo numeroso de niños y niñas a los cuales no se los ofrecen las mismas oportunidades para jugar. Dentro de este grupo se encuentran los niños con diversidad funcional. De las diferentes actividades o aspectos que se relacionan con las personas con discapacitado hay algunos los cuales, tradicionalmente, se los ha dado más importancia, se los ha dedicado mayor esfuerzo y son más conocidos por todos: la comunicación, las barreras arquitectónicas y urbanísticas, la ocupación, etc. Pero hay otros en los cuales raramente caemos en la cuenta. Uno de ellos es todo lo relacionado con el juego y el juguete a pesar de la importancia y el valor que el juego tiene. De hecho los adultos asignamos al hecho de jugar como una de sus tareas principales: los animamos a jugar, los enseñamos, los facilitamos juguetes y ocasiones para jugar.
El juego es una herramienta poderosa en el desarrollo de la persona, una necesidad básica que el niño necesita satisfacer. Podemos imaginar fácilmente que no tener ocasiones para jugar, de la manera que sea, es una desventaja añadida para las personas con discapacitado. A veces esto ocurre porque los adultos no sabemos como jugar con algunos niños puesto que no responden de una manera que consideramos apropiada a nuestras propuestas de juego, o bien tienen una conducta que no comprendemos y nos cuesta relacionarnos de cualquier manera con ellos y se nos agotan enseguida las alternativas de juegos y juguetes.
Esto motiva, en ocasiones, que los adultos los consideramos como personas pasivas y que los ponemos en lugares desde los cuals se pueda mirar (la televisión, el entorno, lo cual
hacen los otros...). También es verdad que para cualquier niño encontramos enseguida un juego o un juguete adecuado, para niños con discapacitado, sobre todo niños con discapacidad física, es desolador buscar juguetes".

Facilitar el acceso al juego es un paso necesario para poder luchar contra la exclusión social con la cual se pueden encontrar las personas con discapacitado: conseguir que un niño con una grave discapacidad física pueda jugar con los mismos juguetes que sus amigos favorece no sólo su integración sino especialmente el poder tener una vida normalizada.

dissabte, 6 de setembre de 2014

treball colze a colze amb les FAMÍLIES

Comencem un nou curs i amb ell molta tasca per davant... Una de les primeres i de les més importants són els contactes inicials amb les famílies dels alumnes que acompanyarem al llarg d'aquest any. 

Les famílies són la principal font d'informació en relació als seus fills i filles. Els pares i mares ens proporcionen una exel·lent base de dades sobre el nivell de desenvolupament dels xiquets/xiquetes i les seues habilitats i comportaments. I no només açò, sinó que també de les expectatives que ells tenen sobre els fills, allò que és més vital en la vida individual, per al desenvolupament de la quotidianitat familiar, etc. 

En la majoria d'ocasions, els professionals no comptem amb el punt de vista de la família a l'hora d'establir un pla de treball amb l'alumnat, la qual cosa fa que aquesta no contemple els aspectes de multidisciplinarietat que tant promulguem en el nostre dia a dia dins de l'àmbit escolar. Nosaltres, els professionals de bata blanca, traguem de la bareta màgica una recepta de habilitats que són les que necessita eixa persona com si saberem, més enllà de les portes de la institució en la que estem, com és la vida d'eixos nens, de la unitat familiar, les relacions, els temps... perillós aquest aspecte!.

Aleshores, aquest enfocament contemplaria a la FAMÍLIA con un agent més en l'establiment dels fins i objectius d'allò que anem a treballar amb els nostres xiquets i xiquetes.

Les entrevistes inicials són de significativa importància perquè a més de tota la informació que ens poden proporcionar, també ens poden ajudar en els següents aspectes:
- Crear tasques i rutines en la classe i en l'escola en general, tenint en compte les accions o tasques que l'alumnat realitza a casa.
- Avaluar el progrés a l'anar comparant i actualitzant les respostes al llarg de l'any. 
- Crear ambients en què l'alumnat es senta bé quan comencen les classes, evitant així angoixes, ansietats, pors, problemes disruptius i de conducta... etc.
- Tanmateix, crear una relació amb la família basada en la empatia, el respecte, l'acompanyament, l'escolta, el compromís...

Bé, després de tanta literatura, que de vegades ens costa tallar, comentar-vos que hem trobat un material interessant a tenir en compte a l'hora d'elaborar el guió d'entrevista de les coses que podem parlar amb les famílies en les reunions inicials. Si bé aquest tipus de material sempre hi ha que adaptar-lo a les característiques del context, de l'edat cronològica de l'alumnat, les seues característiques, etc, pot servir-nos de guia. Aquesta mostra està dirigida a alumnes amb TEA d'edats menudes. 
Esperem que vos ajude en la vostra tasca!.Empezamos un nuevo curso y con él mucha tarea por delante... Una de las primeras y de las más importantes son los contactos iniciales con las familias de los alumnos que acompañaremos a lo largo de este año. 
Las familias son la principal fuente de información en relación a sus hijos e hijas. Los padres y madres nos proporcionan una excelente base de datos sobre el nivel de desarrollo de los niños/niñas y sus habilidades y comportamiento. Y no sólo esto, sino que también de las expectativas que ellos tienen sobre los hijos, aquello que es más vital en la vida individual, para el desarrollo de la cotidianidad familiar, etc. 

En la mayoría de ocasiones, los profesionales no contamos con el punto de vista de la familia a la hora de establecer un plan de trabajo con nuestro alumnado, lo cual hace que esta no contemple los aspectos de multidisciplinariedad que tanto promulgamos en nuestro día a día dentro del ámbito escolar. Nosotros, los profesionales de bata blanca saquemos de la barita mágica una receta de habilidades que son las que necesita esa persona como si supiéramos, más allá de las puertas de la institución en la que estamos, como se la vida de esa persona, de la unidad familiar, las relaciones, los tiempos... peligroso este aspecto!.

Entonces, este enfoque contemplaría a la FAMILIA como un agente más en el establecimiento de los fines y objetivos de aquello que vamos a trabajar con nuestros niños y niñas.

Las entrevistas iniciales son de significativa importancia porque además de toda la información que nos pueden proporcionar, también nos pueden ayudar en los siguientes aspectos:
- Crear tareas y rutinas en la clase y en la escuela en general, teniendo en cuenta las acciones o tareas que el alumnado realiza en casa.
- Evaluar el progreso al ir comparando y actualizando las respuestas a lo largo del año. 
- Crear ambientes en que 'alumnado se sienta bien cuando empiezas las clases, evitando así angustias, ansiedades, miedos, problemas disruptivos y de conducta... etc.
- Crear una relación con la familia basada en la empatía, el respeto, el acompañamiento, la escucha, los compromisos...

Bien, después de tanta literatura, que a veces nos cuesta cortar, comentaros que hemos encontrado un material interesante a tener en cuenta a la hora de elaborar el guion de entrevista de las cosas que podemos hablar con las familias en las reuniones iniciales. Si bien este tipo de material siempre hay que adaptarlo a las características del contexto, de la edad cronológica del alumnado, sus características, etc. Esta muestra está dirigida a alumnas con TEA de edades tempranas. 

Esperamos que os ayude en vuestro trabajo!.

dimecres, 3 de setembre de 2014

dilluns, 4 d’agost de 2014

Curso de Capacitación Internacional en Intervención Multisensorial y Snoezelen.


L'entitat APASA, amb la col·laboració de Handycat i ISNA (Associació Espanyola d'Estimulació Multisensorial), organitzen una nova edició del Curs de Capacitació Internacional en Intervenció Multisensorial i Snoezelen (Mòdul I) durant els dies 25, 26 i 27 de setembre a Amposta. 
Objectius
 • Conèixer el marc conceptual de l'estimulació multisensorial i la seva metodologia. 
 • Experimentar amb les sensacions que es produeixen amb l'estimulació multisensorial. 
 • Adquirir coneixements per poder planificar la intervenció, especialment en casos d'elevada dependència i demències avançades, a partir dels sentits per a millorar el benestar emocional de la persona atesa, augmentar la seva comunicació amb l'entorn i amb els altres, millorar les seves capacitats cognitives i contribuir a mantenir habilitats motrius, entre altres efectes. 
Continguts
 • Bases neurològiques de l'estimulació multisensorial 
 • Estimulació multisensorial: teoria i pràctica 
 • Perfil sensorial: teoria i pràctica 
 • Concepte Snoezelen: 
 1. Història i experiències 
 2. Diversos camps d'aplicació: evidències científiques 
 3. Metodologia de la intervenció Snoezelen 
 • Pràctica Snoezelen: visionat de sessions 
 • Programació de les sessions 
 • Valoració de les sessions 
 • Equips interdisciplinars 
 • Exercicis pràctics. Vivència d'experiències 
 • Casos pràctics
Per a més informació: http://apasa.org/curso14-modulo1-programa.asp


La entidad APASA, con la colaboración de Handycat y ISNA (Asociación Española de Estimulación Multisensorial), organizan una nueva edición del Curso de Capacitación Internacional en Intervención Multisensorial y Snoezelen (Módulo Y) durante los días 25, 26 y 27 de septiembre en Amposta. 

Objetivos
 • Conocer el marco conceptual de la estimulación multisensorial y su metodología.
 • Experimentar con las sensaciones que se producen con la estimulación multisensorial.
 • Adquirir conocimientos para poder planificar la intervención, especialmente en casos de elevada dependencia y demencias avanzadas, a partir de los sentidos para mejorar el bienestar emocional de la persona atendida, aumentar su comunicación con el entorno y con los otros, mejorar sus capacidades cognitivas y contribuir a mantener habilidades motrices, entre otros efectos.
Contenidos
 • Bases neurológicas de la estimulación multisensorial
 • Estimulación multisensorial: teoría y práctica
 • Perfil sensorial: teoría y práctica
 • Concepto Snoezelen:
- Historia y experiencias
- Varios campos de aplicación: evidencias científicas
- Metodología de la intervención Snoezelen
 • Práctica Snoezelen: visionado de sesiones
 • Programación de las sesiones
 • Valoración de las sesiones
 • Equipos interdisciplinares.
 • Ejercicios prácticos. Vivencia de experiencias
 • Casos prácticos
Para más información: http://apasa.org/curso14-modulo1-programa.asp

dissabte, 2 d’agost de 2014

FORMACIÓN PYRAMID


Transició de PECS a altres dispositius de comunicació (Madrid 03/10/2014)

Aquest taller d'un dia descriu els procediments per analitzar les habilitats actuals d'un alumne en PECS per determinar si és un bon candidat per fer la transició a un dispositiu de comunicació, escollir el dispositiu i ensenyar un ús funcional del dispositiu i per què hem d'ensenyar primer els principis bàsics de comunicació al nostre alumne per assegurar resultats òptims en el seu ús. 

9 habilitats de comunicació crítiques (Madrid 04/10/2014)
En aquest taller s'explica com ensenyar habilitats de comunicació crítiques que porten a una major independència a casa, en el treball, a l'escola i en la comunitat per a qualsevol alumne, sense importar la modalitat comunicativa.
Habilitats específiques com: demanar reforçadorss, demanar ajuda, demanar descans, acceptar o rebutjar, seguir instruccions, seguir un horari i fer transicions.
Les estratègies que seran vistes són rellevants per a qualsevol persona amb necessitats complexes de comunicació, sense importar la seva modalitat comunicativa (això és, PECS, llenguatge de signes o parla).
S'impartiran aspectes com:
· Definició de comunicació funcional.
· Identificació i avaluació de les nou habilitats de comunicació crítiques.
·Disseny d'estratègies efectives d'ensenyament per promoure aquestes habilitats independentment de la seva modalitat.
· Incorporació d'estratègies visuals efectives per a tots els comunicadors.
· Incorporació d'aquestes habilitats en les activitats funcionals i en les rutines.

Per a més informació: http://www.pecs-spain.com/attendworkshop.phpTransición de PECS a otros dispositivos de comunicación (Madrid 03/10/2014)
 Este taller de un día describe los procedimientos para analizar las habilidades actuales de un alumno en PECS para determinar si es un buen candidato para hacer la transición a un dispositivo de comunicación, escoger el dispositivo y enseñar un uso funcional del dispositivo y por qué debemos enseñar primero los principios básicos de comunicación a nuestro alumno para asegurar resultados óptimos en su uso. 

En este taller se explica cómo enseñar habilidades de comunicación críticas que llevan a una mayor independencia en casa, en el trabajo, en la escuela y en la comunidad para cualquier alumno, sin importar la modalidad comunicativa.
Habilidades específicas como: pedir reforzadores, pedir ayuda, pedir descanso, aceptar o rechazar, seguir instrucciones, seguir un horario y hacer transiciones.
Las estrategias que serán vistas son relevantes para cualquier persona con necesidades complejas de comunicación, sin importar su modalidad comunicativa (esto es, PECS, lenguaje de signos o habla).
Se impartirán aspectos como:
· Definición de comunicación funcional.
· Identificación y evaluación de  las nueve habilidades de comunicación críticas.
· Diseño de estrategias efectivas de enseñanza para promover estas habilidades independientemente de su modalidad.
· Incorporación de estrategias visuales efectivas para todos los comunicadores.
· Incorporación de estas habilidades en las actividades funcionales y en las rutinas.

Para a más información: http://www.pecs-spain.com/attendworkshop.php

divendres, 4 de juliol de 2014

FORMACIÓN AUTISMO ÁVILA

AUTISME ÀVILA celebrarà pròximament els següents tallers pràctics:

Taller pràctic: Ús de Tablets i Smartphones en Persones amb Trastorns de l'Espectre de l'Autisme (25 i 26 de Setembre de 2014)
Taller d'especialització dirigit a familiars i a professionals d'atenció directa que desitgen millorar els seus coneixements pràctics sobre l'ús de tablets, smartphones i altres dispositius amb nens o adults amb Trastorns de l'Espectre de l'Autisme. Impartit per professionals de Fundació Aucavi i Universitat de València.

Taller Pràctic: Administració i Ús de la Prova "*ComFor: Precursors de la Comunicació en l'Autisme" (23 i 24 d'Octubre de 2014)
El ComFor és un instrument clínic que permet avaluar quin és el sistema de comunicació més adequat per a cada persona i a quin nivell d'atribució de significats s'ha d'oferir aquest sistema. Aquest taller es troba dirigit a psicòlegs, psicopedagogos, psicolingüistes, logopedes i pedagogs amb experiència en avaluació i intervenció en TEA. Impartit per professionals de la Universitat de Leiden (Holanda).

Tots dos tallers tenen una orientació completament pràctica i personalitzada. En els següents enllaços pot trobar informació addicional: 

Programa i inscripcions:
www.formacioneninclusion.com
AUTISMO ÁVILA celebrará próximamente los siguientes talleres prácticos:
Taller práctico: Uso de Tabletas y Smartphones en Personas con Trastornos del Espectro del Autismo (25 y 26 de Septiembre de 2014)
Taller de especialización dirigido a familiares y a profesionales de atención directa que deseen mejorar sus conocimientos prácticos sobre el uso de tabletas, smartphones y otros dispositivos con niños o adultos con Trastornos del Espectro del Autismo. Impartido por profesionales de Fundación Aucavi y Universidad de Valencia.
Taller Práctico: Administración y Uso de la Prueba "ComFor: Precursores de la Comunicación en el Autismo" (23 y 24 de Octubre de 2014)
El ComFor es un instrumento clínico que permite evaluar cuál es el sistema de comunicación más adecuado para cada persona y a qué nivel de atribución de significados se debe ofrecer dicho sistema. Este taller se encuentra dirigido a psicólogos, psicopedagogos, psicolingüistas, logopedas y pedagogos con experiencia en evaluación e intervención en TEA. Impartido por profesionales de la Universidad de Leiden (Holanda).
Ambos talleres tienen una orientación completamente práctica y personalizada. En los siguientes enlaces puede encontrar información adicional: 
Programa e inscripciones:

dimarts, 1 de juliol de 2014

IV JORNADAS DE ESTIMULACIÓN SENSORIAL Y SNOEZELEN

Els dies 27 i 28 de Novembre de 2014 van a realitzar-se a Reus (Tarragona) les IV Jornades d'Estimulació Sensorial i Snoezelen organitzades per l'Associacó ISNA Espanya i Fundació Villablanca (Grup Pere Mata).


Los días 27 y 28 de Noviembre de 2014 van a realizarse en Reus (Tarragona) las IV Jornadas de Estimulación Sensorial y Snoezelen organizadas por la Asociacón ISNA España y Fundación Villablanca (Grupo Pere Mata).


Per a mes informació/para más información:PROGRAMA:


JUEVES 27
14’00h. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN/EXPOSICIÓN DE POSTERS
15’00h. ACTO DE INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS
15’30h. PONENCIA: SNOEZELEN. Mª José Cid (Doctora en Psicología, Directora de la Residencia Ibera (APASA), Profesora de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, Presidenta de la Asociación Española de Estimulación Sensorial y Snoezelen, miembro del consejo de dirección de ISNA (International Snoezelen Association).
17’00h. COFFEE-BREAK /EXPOSICIÓN DE POSTERS
17’30h. PONENCIA: TERAPIA OCUPACIONAL Y EL ABORDAJE DE INTEGRACIÓN SENSORIAL. Sara Jorquera (Terapeuta Ocupacional y Psicomotricista, formación completa en Integración Sensorial por la Universidad del Sur de California (USC-WPS), Directora del Centro Aytona de Madrid de Atención Temprana y Desarrollo Infantil, Coordinadora de formación continuada de postgrado para terapia ocupacional en Aytona y del Programa Internacional de Formación en Integración en España).
19’00h. COMUNICACIONES
19’30h. FINALIZACIÓN
21'00h. CENA DE LAS JORNADAS

VIERNES 28
9’00 h. COMUNICACIONES
9'30h. PONENCIA: LA ESTIMULACIÓN BASAL. Carlos L. Pérez (Dirección Pedagógica CAE en Nexe Fundación, formador y asesor en Basale Stimulation en educación, vida cotidiana y terapia, Colaborador del Prof. Andreas Fröhlich desde 1994. Asesor en gestión física y emocional de conductas agresivas en personas discapacidad.

11’00h. COFFEE-BREAK

11’30h. COMUNICACIONES

12’30h. MESA REDONDA: ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
 • LA ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL EN PACIENTES CON BAJO NIVEL DE CONCIENCIA. La evaluación e intervención en personas con bajo nivel de conciencia requiere una sistematización precisa para detectar los mínimos indicios de respuesta en este tipo de población. Se enunciarán los principios de intervención multisensorial y se realizará una demostración práctica de cómo se realiza dicho tratamiento con personas con coma o bajo nivel de conciencia.
Macarena Centenera. Neuropsicóloga. Coordinadora del Área de Neuropsicología. Centro Astrane de Madrid.

 • HIPERSENSIBILIDAD. Más de la mitad de las persones con TEA presentan hipersensibilidad , al igual que otras patologías del neurodesarrollo y alteraciones sensoriales. La presentación tiene como objetivo analizar los datos que existen sobre el origen y las intervenciones en la reducción de la hipersensibilidad, incluyendo el uso de la estimulación multisensorial como procedimiento de intervención.
Francisco Rodríguez. Neuropsicólogo. Director de la Unidad de Evaluación Neuropsicológia UDEN-EOS y Profesor Asociado de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid.

 • ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL SIGNIFICATIVA EN LA DEMENCIA MODERADA-AVANZADA. El uso de la historia de vida y la estimulación sensorial significativa puede favorecer la aparición de respuestas positivas de interacción con el entorno en personas con demencia moderada-avanzada. Presentación de los resultados del proyecto SENTIDOS.
Ester González. Neuropsicóloga del servicio de Geriatría y responsable de proyectos de investigación e innovación. Fundación privada Sant Antoni Abat – Consorci Sanitari del Garraf (Barcelona).
Soledad Pascual. Enfermera responsable del Hospital de Día Terapéutico Rehabilitador (Geriatría-Psicogeriatría). Consorci Sanitari del Garraf (Barcelona).

14’00 h. COMIDA
15’30h. TALLERES SIMULTÁNEOS (45 minutos cada uno): 15’30-16’15-17’00
TALLER 1: PROPIOCEPCIÓN. RECURSOS Y MATERIALES.  Taller para el conocimiento, exploración y uso terapéutico de material para la estimulación propioceptiva. A cargo de los miembros del comitè científico con la colaboración de Handycat.
TALLER 2: ENTORNOS SENSORIALES. Taller sobre los aspectos básicos que hace falta tener en cuenta para crear espacios (rincones, salas, habitaciones,…) donde el manejo de los estímulos sensoriales ayude a posibilitar y potenciar el bienestar de la persona. A cargo de los miembros del comité científico.
TALLER 3: EVALUACIÓN SENSORIAL. ¿Qué queremos saber de la persona con esta valoración? ¿Para qué nos va a servir? ¿Cómo se aplica? A cargo de los miembros del comité científico.
18’00h. ACTO DE CLAUSURA DE LAS JORNADAS. Incluye las conclusiones y entrega del premio 3er. MEMORIAL PEDRO PABLO BERRUEZO a la mejor comunicación.