dimarts, 31 de gener de 2012

NORMES D'AULA.

Una de les eines que ens poden ajudar per la regulació de la conducta dels nostres alumnes és el disseny de ferramentes específiques, en aquesta cas normes d'aula,  per al desenvolupament efectiu de les diferents tasques realitzades al llarg de la jornada escolar.
Vos parlem de claus visuals referents a normes per a l'efectiu desenvolupament de les activitats. Aquestes ens serviran com a suports en ales tasques, permetrà una comuniació més efectiva entre adult-alumne, els ajuda a augmentar la seua atenció i facilitarà la comprensió d'ordres senzilles.
Tanmateix aquestes eines ens poden servir perquè cada vegada els nostres alumnes siguen més autònoms, ja que sempre tindran present el referent visual que els permetrà l'autorregulació i així evitar les correccions verbals de l'adult.
Per tant, amb aquesta ferramenta aconseguirem:
- Reduir la intensitat del suport per part dels professionals i ser cada vegada més autònoms en la realització de les tasques.
- Ser conscients de la necessitat de seguir unes pautes en les diferents activitats d'aula.
- Emprar menys temps repetint orientacions i instruccions.
- Millorar la comuniació i l'atenció.

*S'ha de tenir en compte que el material que es presenta a continuació és una mostra i que sempre s'haurà d'adaptar a les caracteristiques de l'alumne/a per al qual sigua dissenyat.


Una de las herramientas que nos puede ayudar en la regulación de la conducta de nuestros alumnos es el diseño de herramientas específicas, en esta caso normas de aula, para el desarrollo efectivo de las diferentes tareas realizadas a lo largo de la jornada escolar.

Os hablamos de claves visuales referentes a normas para el efectivo desarrollo de las actividades. Estas nos servirán como apoyos en las tareas, permitirá una comuniación más efectiva entre adulto-alumno, los ayuda a aumentar su atención y facilitará la comprensión de órdenes sencillas.

Así mismo, estas herramientas nos pueden servir para que cada vez nuestros alumnos sean más autónomos, puesto que siempre tendrán presente el referente visual que los permitirá la autorregulación y así evitar las correcciones verbales del adulto.

Por lo tanto, con esta herramienta conseguiremos:

- Reducir la intensidad del apoyo por parte de los profesionales y ser cada vez más autónomos en la realización de las tareas.
- Ser conscientes de la necesidad de seguir unas pautas en las diferentes actividades de aula.
- Emplear menos tiempo repitiendo orientaciones e instrucciones.
- Mejorar la de la comuniación y la atención.

*Se tiene que tener en cuenta que el material que se presenta a continuación es una muestra y que siempre se tendrá que adaptar a las características del alumno/a para el cual sea diseñado.
 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada