dijous, 23 de maig de 2013

referències tàctils per a invidents

Emocionada com estava per l'aplicació del TEACCH a un alumne cec (A), no vos vaig explicar les referències tàctils que estem utilitzant amb ell per tal que aconsegueixa una major autonomia en tots els àmbits de la seua vida. (afortunadament laura va fer una megaentrada amb molts detalls de com estructurar l'espai, horari, sistema de treball...)

Emocionada como estaba por la aplicación del TEACCH a un alumno ciego (A), no os expliqué las referencias táctiles que estamos utilizando con él para que consiga una mayor autonomía en todos los ámbitos de su vida. (afortunadamente laura hizo una megaentrada con muchos detalles de cómo estructurar espacio, horario, sistema de trabajo...)


- Pel que fa a l'estructuració temporal, A utilitza un horari tàctil amb objectes, que toca i ordena pels matins per tal de saber què farà durant la jornada escolar.
- En cuanto a la estructuración temporal, A utiliza un horario táctil con objetos, que toca y ordena por las mañanas para saber qué hará durante la jornada escolar.horari amb objectes reals


- Per altra banda, cada persona de l'aula, tant alumnes com professionals, tenim una textura que ens identifica, completament aleatòria i, per tant, abstracta. Aquestes textures les utilitzem en diferents materials: per fer l'activitat de passar llista, per tal que A puga buscar la seua agenda a la safata de les agendes de l'aula, per tal que trobe la seua perxa i puga penjar la jaqueta o agafar el babi, per posar música...
 - Por otro lado, cada persona del aula, tanto alumnos como profesionales, tenemos una textura que nos identifica, completamente aleatoria y, por lo tanto, abstracta. Estas texturas las utilizamos en diferentes materiales: para hacer la actividad de pasar lista, para que A pueda buscar su agenda en la bandeja de las agendas del aula, para que encuentro su pértiga y pueda colgar la chaqueta o coger el babi, para poner música...

cada alumne i professional de l'aula té la seua marca
les marques personals s'utilitzen a les perxes, per exemple- Quant als desplaçaments en trajectes curts en espais coneguts (el centre, per exemple), A mostrava molta inseguretat per caminar sol; s'han realitzats entrenaments, mostrant-li punts de referència naturals (les diferents dependències per les que va passant, els creuaments...) i posant-li'n altres artificials. L'objectiu era que A sentira que controlava l'espai i, en situacions de dubte, poder tornar al punt de referència i reprendre el trajecte.
- En cuanto a los desplazamientos en trayectos cortos en espacios conocidos (el centro, por ejemplo), A mostraba mucha inseguridad para andar solo; se han realizados entrenamientos, mostrándole puntos de referencia naturales (las diferentes dependencias por las que va pasando, los cruces...) y poniéndole otros artificiales. El objetivo era que A sintiera que controlaba el espacio y, en situaciones de duda, poder volver en su punto de referencia y retomar el trayecto.


la marca personal de A als corredors li indiquen que ha aplegat a la seua aula


 - Una ceguesa acompanyada per estereotípies fan que el temps d'oci es confonga amb fer moviments repetitius i sense objectiu aparent, gens funcionals i poc normalitzats. Com que la passió de A és la música, s'ha treballat que siga capaç de posar-se un cedé a l'aparell de música, al qual se li han realitzat dues marques diferents (botó d'encés i passar cançó) per a que puga accedir fàcilment a aquestes dues funcions.
Els cedés, com ja hem comentat abans, tenen textures relacionades amb els companys o, més endavant, amb els grups musicals. 
- Una ceguera acompañada por estereotípias hacen que el tiempo de ocio se confunda con hacer movimientos repetitivos y sin objetivo aparente, nada funcionales y poco normalizados. Como la pasión de A es la música, se ha trabajado que sea capaz de ponerse un cd en el aparato de música, al cual se le han realizado dos marcas diferentes (botón de encendido y pasar canción) para que pueda acceder fácilmente a estas dos funciones.
 Los cedés, como ya hemos comentado antes, tienen texturas relacionadas con los compañeros o, más adelante, con los grupos musicales. 

el botó de "passar cançó" té una marca per tal que siga fàcil de trobarcada alumne de l'aula té un cd amb música que li agrada i la seua textura personal per que A pose música autònomament


- Pel que fa a l'alimentació, A té un mantel amb diferents textures per posar el got i el plat al seu lloc corresponent (de forma que facilita la posterior ....); aquestos utensilis porten la seua marca a la base, de forma que puga buscar i reconèixer en les prestatgeries el seu plat i el seu got i portar-los a la taula. 
- En cuanto a la alimentación, A tiene un mantel con diferentes texturas para poner el vaso y el plato a su lugar correspondiente (de forma que facilita la posterior ....); estos utensilios traen su marca a la base, de forma que pueda buscar y reconocer en las estanterías su plato y su vaso y llevarlos a la mesa. 
el plat i got de A estan marcats amb la seua textura per facilitar-li el reconeixement

 

el lloc del plat i del got, delimitats per mida i textura


- i a altres activitats on s'ha vist la necessitat d'utilitzar referències tàctils ha sigut la motxilla, ja que té moltes cremalleres però realment només n'utilitza dues (agenda-esmorzar) y li feien confondre's, per la qual cosa s'han marcat amb velcro; per a l'autonomia: motxilla, perxes... i les safates on deixar agenda i esmorzar, una llisa i altra amb forats.
- y a otras actividades donde se ha visto la necesidad de utilizar referencias táctiles ha sido la mochila, puesto que tiene muchas cremalleras pero realmente sólo utiliza dos (agenda-almorzar) y le hacían confundirse, por lo que se han marcado con velcro; para la autonomía: mochila, perchas... y las bandejas donde dejar agenda y almuerzo, una lisa y otra con agujeros.
 

les cremalleres de la motxilla que ha d'obrir tenen una textura apegada


safates de l'esmorzar i de les agendes, amb mida i característiques tàctils diferents

Espere que aquestes idees puguen ajudar més gent a organitzar l'entorn de forma que facilite l'adquisició d'autonomia per part de les persones invidents.
Espero que estas ideas puedan ayudar a más gente a organizar el entorno de forma que facilite la adquisición de autonomía por parte de las persones invidentes.

4 comentaris: